Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 262
 • Nhà xuất bản : Vạn Phật Thánh Thành- Ban phiên dịch Việt Ngữ
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009971
 • OPAC : 9971
 • Tóm tắt :

PHẬT THUYẾT TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH 

Lược giảng: Hòa Thượng Tuyên Hóa     

Ban biên dịch Việt ngữ

Vạn Phật Thánh Thành

 

Hòa thượng Tuyên Hóa, pháp danh An Từ, tự Độ Luân, là vị truyền thừa thứ  chín của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ Lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sanh vào cuối đời nhà Thanh, tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu.Năm 19 tuổi, sau khi mẹ Ngài tạ thế, Ngài liền xuất gia, kết am tranh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu ba năm. Trong suốt thời gian ấy, Ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh ăn ngày một bửa, đêm ngủ ngồi.

     Năm 1948, Ngài đến Hương Cảng thành lập Phật Giáo Giảng đường, va những đạo tràng khác. Năm 1962, Ngài mang chánh pháp đến Tây Phương, tại Mỹ quốc, Ngài khai triển hơn mười bộ Kinh Đại Thừa, sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học Viện Dịch Kinh Quốc Tế, Cùng Đại Học Pháp Giới, Trường Tiểu-học Dục Lương, trường Trung-học Bồi Đức và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời Ngài đã tận tụy hy sinh cho chúng sanh. Với lòng từ bi và trí huệ, Ngài đã cảm hóa biết bao người đối ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịch giác ngộ.

     Ngày 7 tháng 6 năm 1995, Ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của Ngài, giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thống thiết. Song dù Ngài thị tịch, nhưng những điều Ngài dạy, gia phong và qui củ thì tiếp tục lưu truyền.

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh là một bộ kinh dược truyền đến nước Trung Hoa trước nhất chứ đựng giáo pháp do chính Đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ kết tập Kinh Tạng các đệ tử của Ngài đã kết nối từng chương một lại với nhau để hình thành một bộ kinh. Đây cũng có thể xem như một tập Ngữ Lục của Đức Phật, và bốn mươi hai chương sách chính là bốn mươi hai đoạn ngữ lục, hay bốn mươi hai lời dạy bảo của Ngài.

MỤC LỤC

KINH TỰA

CHƯƠNG 1:   XUẤT GIA CHỨNG QUẢ

CHƯƠNG 2:   ĐOẠN DỤC TUYỆT CẦU

CHƯƠNG 3:   CẮT ÁI KHỨ THAM

CHƯƠNG 4:   THIỆN ÁC TINH MINH

CHƯƠNG 5:   CHUYỂN TRỌNG LINH KHINH

CHƯƠNG 6:   NHẪN ÁC VÔ SÂN

CHƯƠNG 7:   ÁC HOÀN BẢN THÂN

CHƯƠNG 8:   TRẦN THÓA TỰ Ô

CHƯƠNG 9:   PHẢN BỔN HỘI ĐẠO

CHƯƠNG 10: HỶ THÍ HOẠCH PHÚC

CHƯƠNG 11: THÍ PHẠN CHUYỂN THẮNG

CHƯƠNG 12: CỬ NAN KHUYẾN TU

CHƯƠNG 13: VẤN ĐẠO TÚC MẠNG

CHƯƠNG 14: THỈNH VẤN THIỆN ĐẠI

CHƯƠNG 15: THỈNH VẤN LỰC MINH

CHƯƠNG 16: XẢ ÁI ĐẮC ĐẠO

CHƯƠNG 17: MINH LAI ÁM TẠ

CHƯƠNG 18: NIỆM ĐẮNG BỔN KHÔNG

CHƯƠNG 19: CHÂN GIẢ TINH QUÁN

CHƯƠNG 20: SUY NGÃ BỔN KHÔNG

CHƯƠNG 21: DANH THANH TÁN BỔN

CHƯƠNG 22: TÀI SẮC CHIÊU KHỔ

CHƯƠNG 23: THÊ TỬ THẬM NGỤC

CHƯƠNG 24: SẮC DỤC CHƯỚNG ĐẠO

CHƯƠNG 25: DỤC HỎA THIÊU THÂN

CHƯƠNG 26: THIÊN MA NHIỄU PHẬT

CHƯƠNG 27: VÔ TRƯỚC ĐẮC ĐẠO

CHƯƠNG 28: Ý MÃ MẠC TÚNG

CHƯƠNG 29: CHÁNH QUÁN ĐỊCH SẮC

CHƯƠNG 30: DỤC HỎA VIỄN LY

CHƯƠNG 31: TÂM TỊCH DỤC TRỪ

CHƯƠNG 32: NGÃ KHÔNG BỐ DIỆT

CHƯƠNG 33: TRÍ MINH PHÁ MA

CHƯƠNG 34: XỬ TRUNG ĐẮC ĐẠO

CHƯƠNG 35: CẤU TỊNH MINH TỒN

CHƯƠNG 36: TRIỂN CHUYỂN HOẠCH THẮNG

CHƯƠNG 37: NIỆM GIỚI CẬN ĐẠO

CHƯƠNG 38: SANH TÚC HỮU DIỆT

CHƯƠNG 39: GIÁO HỐI VÔ SAI

CHƯƠNG 40: HÀNH ĐẠO TẠI TÂM

CHƯƠNG 41: TRỰC TÂM XUẤT DỤC

CHƯƠNG 42: ĐẠT THẾ NHƯ HUYỄN

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn