Tìm Sách

Giảng Luận >> Tương Lai Văn Hóa Việt Nam

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 36
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Cây Đào và Con Ong ............................................................................... 4
Bùa Mê và Thuốc Lú ................................................................................ 5
Nhận diện ................................................................................................. 7
Sự sống là một .......................................................................................... 8
Hạt Lúa và Miếng Thịt ............................................................................ 9
Ưu Điểm và Nhược Điểm ..................................................................... 10
Hãy đưa bàn tay lên mà nhìn ngắm .................................................... 12
Giải tỏa tiềm năng sáng tạo .................................................................. 13
Đồng sinh cộng tử .................................................................................. 14
Tự do là sức mạnh của Văn Hóa .......................................................... 15
Vận dụng ý thức..................................................................................... 15
Màng lưới ngôn từ ................................................................................. 16
Tinh thần khoa học, tinh thần cởi mở .................................................. 17
Sự thực đến gõ cửa tìm ta ..................................................................... 18
Tinh thần bao dung hòa hợp ................................................................ 19
Tính dân tộc tìm ở đâu? ........................................................................ 20
Tại sao hàng triệu người bỏ nước ra đi? .............................................. 21
Anh không chấp nhận chân lý tôi thì anh phải chết .......................... 21
Chống Quan Liêu, Phong Kiến và Tham Nhũng ngay trong huyết
quản của mỗi người chúng ta ............................................................... 22
Nhân dân là ai? Và ở đâu? .................................................................... 23
Bình tâm mà nhận xét ............................................................................ 24
Đức hiếu sinh ......................................................................................... 25
Tước đoạt sự sống của kẻ khác là tước đoạt sự sống của chính ta ... 26
Đống xương vô định đã cao ................................................................. 27
Không có ý thức hệ nào quý bằng sự sống ......................................... 28
Sứ mạng mà giống nòi phú thác .......................................................... 29
Đồng minh của chúng ta ....................................................................... 30
Hiện tượng mất chân đứng văn hóa .................................................... 31
3 | M ụ c l ụ c
Những phương châm chỉ đạo văn hóa ................................................ 32
Khơi nối được chất liệu văn hóa .......................................................... 33
Tôi và Ông .............................................................................................. 34
Định nghĩa Văn Hóa .............................................................................. 35

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều