Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật Pháp khái luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật Pháp khái luận
 • Tác giả : Ấn Thuận
 • Dịch giả : Thích Phúc Tuệ - Thích Thanh Bình
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 288
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009774
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT PHÁP KHÁI LUẬN

Tác giả : ẤN THUẬN

Biên dịch : THÍCH PHÚC TUỆ - THÍCH THANH NINH

NXB VĂN HÓA – THÔNG TIN

 

LỜI GIỚI THIỆU

Phật Pháp là gì? Phật pháp chính là những giáo pháp chỉ dạy con đường đưa đến giác ngộ và hết khổ do đấng giác ngộ là Đức Phật tìm ra và truyền dạy cho chúng sinh.

Phật pháp nhìn mọi sự vật đúng thực tính của nó là duyên sanh vô ngã, vô thường: “Cái này có, nên cái kia có, cái này sinh, nên cái kia sinh,cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt”. “Cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không”. Đó là nhìn về mặt không gian của sự vật. “Cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt” đó là nhìn về mặt thời gian của sự vật. Như vậy, muôn pháp về không gian có hay không hay về thời gian sinh diệt đều do tương quan mà hiện hữu, chứ không thể có một pháp nào độc lập tồn tại. Nếu nhìn mọi sự vật trong tương quan là nhìn đúng, nhìn đúng là chính kiến. Và khi đã có chính kiến thì mới có hành động đúng đắn, đúng đắn mới vượt thoát khỏi sự đau khổ, chứng được Niết bàn an lạc. Ngược lại, nếu nhìn sự vật tôn tại tách rời riêng rẽ tâm vật, trong ngoài , trên dưới, trước sau, lớn nhỏ, đồng dị v.v. đó là lối nhìn nhị nguyên sai lầm. Và khi nhìn sai lầm thì có hành động sai lầm. Hành động sai lầm là hành động gây đau khổ. Đau khổ cho mình, và đau khổ cho người.

Chính trên cơ bản đó, đức Phật đã chỉ ra nhiều cách giảng giải để phù hợp với mọi căn cơ trình độ, phổ cập sự lợi lạc đến cho chúng sinh.

Pháp sư Ấn Thuận người Trung Hoa, rất uyên thâm Phật pháp, đã noi theo con đường của đức Phật trong cách tùy cơ thuyết pháp, mà viết ra tập Phật Pháp khái luận này bằng tiếng Hán gồm nhiều vấn đề có thể giúp người đọc tìm hiểu khái quát những vấn đề cơ bản về Phật giáo.

Tôi hân hạnh được đọc bản dịch ra tiếng Việt tập sách này, tin tưởng nó sẽ đem lại bổ ích cho những ai có thiện chí muốn tìm hiểu đạo Phật một cách đúng đắn, nên xin giới thiệu đến quý vị.

Chùa Quán Sứ 05 – 04 – 1992

Thích Thiện Siêu

 

MỤC LỤC

Đề tựa

Lời giới thiệu

Bài bạt bản tiếng Việt của cuống “Phật Pháp Khái Luận”

Mục lục

Lời tựa

Chương mở đầu

Chương Một .Pháp với người giác ngộ đầu tiên và người phụng hành

I – Pháp

1.     văn nghĩa Pháp

2.     Ý cảnh Pháp

3.     Y quy Pháp

II – Người Giác ngộ đầu tiên về Phật Pháp đức Phật

1.     Giác ngộ về sự khổ, về niềm vui, giác ngộ Trung đạo

2.     Tức nhân thành Phật

3.     Tự giác và giác tha

III – Người phụng hành Phật Pháp Tăng

1.     Mục đích của việc xây dựng tăng đoàn

2.     Sáu phép hòa kính

3.     Sự hài hòa và lý hòa

Chương Hai

          I – Giáo pháp năng thuyền

1.     Năng thuyền và sở thuyên

II – Vài nét về giáo điển

1-    Việc biên tập Thánh điển

2-    Ngữ văn của giáo điển

Chương Ba . Hữu Tình – Phật pháp lấy loài người làm gốc

I – Phật Pháp bắt đầu từ loài hữu tình

1.     Định nghĩa hữu tình

2.     Hữu tình là gốc rễ của vấn đề

II – Đừng phụ nhân thân này

1-    Địa vị của người trong giới hữu tình

2-    Sự thù thắng của loài người

Chương Bốn. Hữu tình và thân tâm hữu tình

I – Phân tích hữu tình

     1- Tam xứ quán

     2- Uẩn quán

     3 – Xứ quán

     4 – Giới quán

II – Quan hệv giữa hữu tình với thân tâm

1-    Sự thuần hóa hữu tình

2-    Luận điểm hữu tình vô thường tương tục

Chương Năm . Sự tiếp nối và sinh mới của hữu tình

 I - Sự tiếp nối của hữu tình

               1- Mọi loài hữu tình đều nhớ ăn mà tồn tại

               2- Tứ thực

          II – Sự ra đời của hữu tình

1-    Tứ sinh

2-    Nguồn gốc sinh mệnh và hóa sinh

Chương Sáu Cái căn  bản về luân hồi sinh tử của hữu tình

  I - Phân tích cái căn bản của sinh tử

     1- Vô minh và ái

     2- Ngã kiến và thức

  II – Hính Thái hoạt động của tình ái

     1- Luyến ái cái cũ và chạy theo cái mới

     2 – Chạy theo vật chất và yếm ly thế gian

     3- Tồn tại và phủ định

 Chương Bảy . Về nghiệp lực luân hồi của hữu tình

I – Việc phát hiện và giá trị hành nghiệp

     1- Nghiệp và hành

     2- Giá trị của thuyết nghiệp cảm

II – Nghiệp và sự luân hồi y vào nghiệp mà có

 Chương Tám Tâm lý quán cùa Phật Pháp

I – Tâm Ý thức

II- Tâm và tâm sở

Chương Chín . Thế gian của chúng ta

I – Tình hình chung của thế gian

II- Quá khứ và vị lai của thế giới nhân loại

Chương Mười . Ngã luận nhân thuyết nhân

I – Phật pháp lấy nhân duyên làm nền tảng để lập nghĩa

II- Phân loại nhân duyên

Chương Mười Một . Duyên Khởi Pháp

I - Định nghĩa và nội dung của duyên khởi

II- Duyên khởi lưu chuyển và hoàn diệt

Chương Mười Hai . Sự thống nhất ba lý tính lớn

           I - Ba Pháp ấn

          II- Ba Pháp ấn và một pháp ấn

Chương Mười Ba .Bàn chung về trung đạo

          I – Đức hạnh của nhân loại

         II – Đức hạnh chính giác

Chương Mười Bốn . Yếu tố tâm trong đức hạnh và nguyên tắc thực thi

          I-  Yếu tố tâm lý với đức hạnh

          II- Đức hạnh và nguyên tắc thực thi

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều