Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
 • Tác giả : 阮清珠
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 183
 • Nhà xuất bản : 台灣 正聞出版社
 • Năm xuất bản : 民國90
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000000721
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究    

Xá lợi phất a tỳ đàm luận đích nghiên cứu

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

心經集註 Tâm kinh tập chú
心經集註	Tâm kinh tập chú
心經
心經
菩提道次第廣論
菩提道次第廣論
印顺導師的思想與學問
印顺導師的思想與學問
景德傳燈錄
景德傳燈錄
佛說大乘無量壽莊嚴
佛說大乘無量壽莊嚴
四分比丘尼戒本講義
四分比丘尼戒本講義
四分律含註戒本疏行宗記
四分律含註戒本疏行宗記
四分律行事鈔资持記
四分律行事鈔资持記
四分羯磨疏濟緣記
四分羯磨疏濟緣記
戒學淺談
戒學淺談
戒學淺談 Giới học thiển đàm
戒學淺談 Giới học thiển đàm