Tìm Sách

Giảng Luận >> Giải Về Cõi Trời


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giải Về Cõi Trời
 • Tác giả : HT. Giới Nghiêm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008748
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Giải Về Cõi Trời

Tỳ Kheo Giới Nghiêm

Lời Tựa

Biên soạn tập sách “Giải về Cõi Trời”  này, tuy chưa đầy đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về Cõi Trời một cách đúng đắn và chính xác hơn. Dường như trước đây ai cũng hiểu khái quát, rằng Cõi Trời là nơi đẹp lắm, tuyệt mỹ lắm, kỳ thú lắm, hạnh phúc và an lạc lắm ! Thế thôi !  Có người lại hiểu lầm, cứ đinh ninh rằng là Cõi Trời chỉ có một ông, một vị thần hay một vị thượng đế nào đó; và mọi quyền tài ph1an, định đoạt vận mệnh vui khổ, hèn sang, pước tội của con người đều ở trong tay ông ta cả! Đọc tập sách này, mọi người mới thấy ra rằng, hóa ra Cõi Trời không chỉ có “một ông”, “một ngài” – mà có vô lượng chúng hữu tình cộng cư ở đấy. Và Cõi Trời ấy chẳng ai chiếm lấy một mình được. Bất cứ ai, bất cứ “nhân loại” nào, chúng sanh nào, hữu tình nào có tu hành, biết làm phước, biết trì giới, có tham thiền, có đức tin, biết làm lành, lánh ác đều có thể hóa sanh lên các Cõi Trời  này để thọ hưỡng phước quả mỹ  diệu – thắng xa Cõi người! Đành rằng, các Cõi Trời này chưa phải là cứu cánh cho những người hành đạo giải thoát; nhưng cũng là nơi xứng đáng cho chúng ta “nhàn cư”, “an cư”, “lạc cư” tạm thời khi chưa hành trì, công phu đến chổ rốt ráo ! Nó như phần thưởng khuyến khích, an ủi cho những kẻ khởi tâm tu tập về giai doạn sơ thiện, hướng thiện trên lộ trình bỏ mê tầm giác. Chư vị Bồ tát có đại nguyện Chánh Đẳng Giác trong nhiều kiếp miệt mài bồi bổ công hạnh Ba la mật, đôi khi mệt mỏi – các ngài đều lựa chọn các Cõi Trời  dục giới, thường là Đẩu suất đà thiên để nghỉ ngơi một thời gian ! Vậy Cõi Trời  là cõi của phước quả; ai tích lũy được nhiều tín, thí, giới  -thì được hóa sanh lên 6 Cõi Trời  Dục giới để thọ hưởng phước báu của mình như định luật nhân quả tự nhiên – chứ chẳng có ai mời, ai rước, ai đưa cả! Nếu ai tu tập đắc định, đắc thiền thì hóa sanh các Cõi Trời cao hơn, có thể là trời Sắc giới hoặc Vô sắc giới – tùy đề mục quán tưởng, định thiền.

Cuối cùng, tôi và toàn thể thí chủ nhất tâm hồi hướng phần phước của tài thí và pháp thí thanh cao này đến cho tất cả chúng sanh, nhất là ân nhân nhiều đời của chúng ta được an sinh, hạnh phúc và tấn hóa.

Tỳ Kheo Giới Nghiêm

Tam Bảo Tự - 1961

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều