Tìm Sách

Giảng Luận >> Bách Pháp Phật Môn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bách Pháp Phật Môn
 • Tác giả : Hệ phái Khất Sĩ Đại Sư Huệ Nhật
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008772
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BÁCH  PHÁP  PHẬT  MÔN

Hệ phái Khất Sĩ Đại Sư Huệ Nhật

Linh Quang Tịnh Xá

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI  GIỚI  THIỆU

* Đức Phật Thích Ca từ khi nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Song Thọ, xứ Câu Thi Na, đã trải qua 49 năm chuyển Pháp Luân, hoằng hóa độ sanh “khai thị ngộ nhập Phật tri kiến “ cho tất cả muôn loài, để tự trở về bản tính chơn thật của mình.

* Với hơn 300 hội Đàn Kinh, Đức Phật thuyết giảng vô lượng pháp môn, có vô lượng nghĩa, để cho tất cả chúng sanh hữu tình thuộc Thượng, Trung, Hạ căn, nương giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng để tu học, hành trì, tự chuyển hóa thân tâm đưa đến Giác ngộ và chứng đạt chân lý, đắc quả vị tứ thánh (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật).

* Lịch sử Phật giáo đã trải qua 2552 năm, giáo pháp của Đức Phật đã đi theo con đường Bắc truyền (Đại thừa) và Nam truyền (Tiểu thừa) để tồn tại, phát triển, đứng vững, kiên cố, thăng hoa trên hành trình này để chuyển mê khai ngộ (Khai thị ngộ nhập Phật Tri Kiến) pháp giới chúng sanh hữu tình phải nương nhờ vào tám mươi bốn vạn pháp môn để tu học Phật, tức y cứ vào Tam Tạng Thánh Điển Kinh , Luật, Luận hoặc y cứ vào Thập Nhị Bộ Chơn Kinh Bí Điển (12 phần kinh) và y cứ vào tam vô lậu học – Giới, Định, Tuệ để đắc tứ quả Thánh Thanh Văn, đắc Tam Thiền, Thập Thánh, Diệu Giác, Đẳng Giác Phật.

* Kể từ Giác Linh Hòa Thượng Đại Sư thượng Huệ hạ Nhật, Tổ khai sơn sáng lập “Hệ phái Khất Sĩ Bắc Tông” lần đầu tiên tại Việt Nam (1945) kế thừa là Giác Linh Hòa Thượng Tôn Sư khai sơn Tổ Đình Linh Quang Tịnh Xá phường 2-quận 4- TP. HCM (1953) truyền thừa là Đương Kim Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Linh Quang Tịnh Xá thượng Từ hạ Giang từ năm 1984 đến nay.

* Trải qua 24 năm đảm nhiệm chức vụ trụ trì, Hòa Thượng Viện Chủ ngoài tính kế thừa Liệt Tổ Liệt Tông, đã tận lực triển khai, phát huy hệ phái ở tầm cao và rộng được các bậc Minh Sư, Đạo Sư, Thiện Hữu Tri Thức, kẻ trí chấp nhận và tán dương hạnh nguyện, đức độ của Hòa Thượng Viện Chủ.

Từ việc “Từ thiện” được xem như một môn học, điểm cốt lõi của hệ phái với Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật, phường 1 – quận 4- TP. HCM (1989) và Phòng Khám Nhân Đạo Linh Quang phường 2-quận 4-TP. HCM (1993), đồng thời tổ chức đi cứu trợ khi có thiên tai bão lụt, hỏa hoạn hoặc đi đến vùng sâu vùng xa bần cùng khổ não, hoặc người già neo đơn cơ cực v.v…mà Hòa Thượng Viện Chủ luôn luôn có mặt tại nơi để đích thân thăm hỏi tận tay trao quà để thị hiện “bàn tay Quán Thế Âm” tại thế gian này.

* Còn về mặt tâm linh đào tạo Tăng tài và hướng dẫn nam nữ cư sĩ tại gia để tu học Phật. Hòa Thượng Viện Chủ luôn luôn sống trọn vẹn với tính kế thừa “Tổ Tổ tương truyền, thiền môn quy củ, giới luật phạm hạnh, chấp trì nghiêm minh, công phu bái sám nghiêm mật tinh chuyên, thượng hoằng hạ hóa phổ độ quần sanh báo đáp tứ ân cẩn trọng.

* Ngày ngày Hòa Thượng Viện Chủ thường giam mình, tịnh tâm “đọc và sao trích lục Kinh Điển và các sách Phật học của Chư Tôn Đức” để viết thành từng bài có nội dung cho từng hạng căn cơ, sau đó cứ vào giờ cúng ngọ quá đường hàng ngày tại Tổ Đình thì những bài viết trở thành pháp ngữ cam lồ được Hòa Thượng Viện Chủ giải thích dẫn dụ cặn kẽ từng chi tiết một, để đại chúng đồng nghe, suy tư nghiền ngẫm, thọ trì, sau đó áp dụng thực tiễn vào đời sống hằng ngày. Sau thời pháp nhũ là hành nghi lễ cúng quá đường, ngày nào cũng y như vậy.

* Về phần nam nữ cư sĩ tại gia, Hòa Thượng Viện Chủ y cứ vào Ngũ thừa Phật giáo (Nhơn Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa) ở đây chú trọng nhất là phần Nhơn Thừa, thỉnh thoảng nhắc đến Thiên Thừa.

Vì theo Hòa Thượng Viện Chủ Nhơn Thừa là nền tảng căn bản là chân kiền kiên cố vững chắc của giáo pháp rồi từ đó mới vươn lên Tối Thượng Thừa. Do đó “ Tam quy- Ngũ giới” là tối trọng, cần thiết để từ đó triển khai phát huy các tiêu đề về Pháp và Luật có một tuần tự học tập, có một tuần tự công trình, có một tuần tự đạo lý để giác ngộ chân lý và chứng đạt chân lý. Vì thế Hòa Thượng Viện Chủ thường xuyên nhắc nhở, khuyến thỉnh, sách tấn khi truyền giảng về:

1. Tam quy – ngũ giới

2. Chọn pháp môn niệm Phật tu trì

3. Bốn trọng án

4. Bốn phước điền

5. Giới – Định – Tuệ

6. Từ, bi, hỷ. xã

7. Lục hòa

8. Tứ nhiếp pháp

9. Đạo làm người:

- Chữ hiếu của Đạo Phật

- Đạo nghĩa đối với người sống và người chết.

- Con cháu đối với Tổ Tiên Ông Bà

- Thiện hữu và ác hữu

- Bạn bè đối xử đúng pháp và luật

- Bổn phận và trách nhiệm đối với ba ngôi Tam Bảo.

* Nhân mùa An Cư Kiết Hạ năm Mậu Tý (2008) Phật Lịch 2552, Hòa Thượng Viện Chủ hạ quyết tâm in thành sách phát hành phổ biến đến các Phật tử thuộc Đạo Tràng Tổ Đình Linh Quang Tịnh Xá có tên là “ BÁCH PHÁP PHẬT MÔN”.

Nay con là đệ tử Tỳ Kheo Thích Minh Chuẩn, đã 10 năm bên Hòa Thượng Ân Sư, ghi nhận sự thấy nghe về pháp này của Ân Sư với tấm lòng chí kính biết ơn ân đức của Hòa Thượng Viện Chủ, con kính dâng cúng dường lên Ân Sư và thành tâm cầu nguyện cho “ BÁCH PHÁP PHẬT MÔN” trở thành món ăn tinh thần để chuyển hóa tâm linh của hàng Phật tử tại gia và từ đó biểu hiện đúng tinh thần Phẩm “ Dược Thào Dụ” thứ 5 của Kinh Pháp Hoa.

                                         Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư Viện Chủ

                                                 Đệ tử Tỳ Kheo Thích Minh Chuẩn

                                                                                 Cẩn Thủ

 

                                                  

                                                         MỤC  LỤC

 

Lời giới thiệu: Bách Pháp Phật Môn                                                                      

1. Tiền thân Phật Báo Ân Cha Mẹ                                                                        

2. Phật là đấng Phước Điền Vô Thượng                                                               

3. Dựa vào đâu người Tây Phương tin là có Phật, tin vào ngày Đản Sanh ứng

       hiện ra đời của Phật                                                                                        

4. Hy sinh vì lợi ích cho chúng sanh                                                                      

5. Một vài điểm chính về cuộc đời thị hiện của Đức Phật                                    

6. Mục đích tối thượng của Phật giáo                                                                   

7. Lời vàng của Đức Phật                                                                                      

8. Đời sống hằng ngày của Đức Phật                                                                    

9. Sự vĩ đại của Đức Phật trong lịch sử nhân loại                                                

10. Phẩm giá của người phụ nữ trong thời Đức Phật                                           

11. Đạo Phật với sự đối trị khổ đau về tinh thần                                                   

12. Phật giáo tôn trọng nhân tính                                                                         

13. Tứ vô lượng tâm “ Từ-bi-hỷ-xã”                                                                    

14. Tâm Từ                                                                                                            

15. Tâm Bi                                                                                                            

16. Tâm Hỷ                                                                                                            

17. Tâm Xã                                                                                                           

18. Tam Bảo huyền vi, hương linh siêu thoát                                                       

19. Đức siêu việt của nguồn tự lực và nguyện lực                                               

20. Ý nghĩa mùa an cư                                                                                         

21. Dâng pháp y                                                                                                   

22. Rõ biết nhân quả tu Thập Thiện                                                                     

23. Nhất niệm tu trì                                                                                               

24. Thấu đạt ba cội gốc Tham Sân Si                                                                   

25. Tội nặng nhẹ của mười nghiệp ác                                                                   

26. Công đức xa lìa nghiệp sát sanh                                                                     

27. Công đức xa lìa nghiệp trộm cắp                                                                     

28. Công đức xa lìa nghiệp tà hạnh                                                                       

29. Công đức xa lìa nghiệp nói dối                                                                        

30. Công đức xa lìa nghiệp nói thêu dệt                                                                

31. Công đức xa lìa nghiệp nói hai chiều                                                               

32. Công đức xa lìa nghiệp nói lời hung ác                                                            

33. Công đức xa lìa nghiệp giận hờn                                                                      

34. Công đức xa lìa nghiệp tham dục                                                                     

35. Công đức xa lìa nghiệp mê lầm tà kiến                                                            

36. Gia đình là mái ấm thân yêu                                                                             

37. Nếp sống đạo đức của gia đình                                                                         

38. Trọng ân của cha mẹ                                                                                         

39. Nỗi khổ niềm đau của cha mẹ mất đứa con thơ                                                

40. Người chồng lý tưởng của vợ                                                                           

41. Giữ gìn thân nam nữ                                                                                         

42. Chồng, vợ                                                                                                          

43. Người vợ yêu thương chồng                                                                             

44. Phật dạy bảy hạng vợ trên thế gian                                                                   

45. Đứa con vô phước hư hỏng                                                                               

46. Tự chuốc cho mình một thảm họa đau thương                                                  

47. Bổn phận làm con                                                                                              

48. Đạo làm con                                                                                                       

49. Con gái lớn lên có đủ bốn đức                                                                          

50. Thắm tình bạn hữu                                                                                            

51. Tình nghĩa thầy trò (nhà trường)                                                                       

52. Hạnh phúc gia đình từ đâu?                                                                               

53. Tưởng nhớ thâm ân cha mẹ                                                                                

54. Các pháp tu của quý Phật tử                                                                              

55. Thờ Phật là một phương pháp tu                                                                        

56. Công đức lạy Phật                                                                                               

57. Nhẫn nhục Ba la mật                                                                                            

58. Lập thân hành đạo theo Phật                                                                                

59. Trở về niềm tin chánh pháp                                                                                   

60. Trở về với chính mình                                                                                           

61.Nương gần bậc hạnh đức cao cả thấy được chân trời bao la                                   

62. Con đường hướng thiện của mọi người                                                                  

63. Duy tâm tịnh độ                                                                                                    

64. Lợi ích của sự niệm Phật                                                                                       

65. Tu sửa thân tâm                                                                                                   

66. Quý Phật tử đang thực hiện “Thánh thiện hóa thân tâm”                                         

67. Nguồn sống an lạc                                                                                                

68. Không lệ thuộc người khác                                                                                   

69. Biết chọn bạn mà chơi                                                                                          

70. Kiến Văn giác tri                                                                                                  

71. Gói trọn chân tình                                                                                                 

72. Người phụ nữ phúc đức có niềm tin Tam Bảo                                                       

73.Ca tụng và khiển trách                                                                                           

74. Danh thơm và tiếng xấu                                                                                        

75. Nhân đủ duyên tròn                                                                                              

76. Chánh kiến                                                                                                           

77. Lời tâm niệm                                                                                                        

78. Hạnh phúc chân thật                                                                                             

79. Phiền não                                                                                                             

80. Phật Pháp rất khó nghe                                                                                        

81. Cảm ứng đạo giao                                                                                                

82. Biến khổ thành vui                                                                                                

83. Đức hiếu sinh

84. Phước báu lớn nhất của người Phật tử

          Lòng kính tin ba ngôi Tam Bảo                                                                          

85. Thuận nghịch đều thành duyên                                                                               

86. Làm người có bốn điều “Tự Nguy”                                                                        

87. Có bốn thứ bệnh của người tu học                                                                         

88. Tâm như gương sáng                                                                                             

89. Một đời sống hạnh phúc                                                                                        

90. Vô thường xuôi ngược       

91. Rộng mở tình thương                                                                                             

92. Phật Pháp phương tiện thiện xảo                                                                            

93. Mùa xuân bất tận                                                                                                  

94. Mầm xuân bất diệt                                                                                                

95. Mục đích của đời sống                                                                                          

96. Thế nào là “Tâm Phật” và “Tâm chúng sanh”                                                          

97. Khi nào Tâm ta được an tịnh                                                                                 

98. Nêu cao trí tuệ                                                                                                      

99. Người Phật tử có sợ chết không                                                                            

100. Khổ tâm                                                                                                             

                                                                                                                                  

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc