Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Chú giải Tiểu tụng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Tiểu tụng
 • Tác giả : Nānamoli
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Siêu Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 583
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000009973
 • OPAC : 9973
 • Tóm tắt :

– CHÚ GIẢI TIỂU TỤNG

             Bản Pāli  “ Bhadantacariya Buddhaghosa

             Bản Anh ngữ  : Nānamoli

             Bản Việt ngữ  : Tỳ Khưu Siêu Minh

                    NXB TÔN GIÁO - HÀ NỘI 

 

                          Mục Lục

I .      Tam quy ( Saranattaya )

II.      Thập giới ( Dasasikkh2pada )

III .    Ba mưởi Hai Thể  ( Dvattimsàkàrà )

IV .    Nam Tử Hỏi Đạo ( Kumarapanha )

V .     Kinh Điềm Lành  ( Mangala Sutta )

VII . Kinh Châu Báu  ( Ratana Sutta )

VIII .  Kinh Bảo Tàng ( Nidhikanda Sutta )

Chương I

          Đoạn I  - Nhập Đề

Chương II

          Thập Giới

Chương III

          Ba mươi Hai Thể

Chương IV

          Nam Tử Hỏi Đạo

Chương V

          Kinh Điềm Lành

Chương VI

          Kinh Châu Báu

Chương VII

          Kinh Ngoài Bức Tường

Chương VIII

          Kinh Bảo Tàng

          Kinh Từ Tâm

          Lời Bạt

Tái Bút

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Chánh kiến và Nghiệp
Chánh kiến và Nghiệp
Bố thí độ
Bố thí độ
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA