Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Chú giải Tiểu tụng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Tiểu tụng
 • Tác giả : Nānamoli
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Siêu Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 583
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000009973
 • OPAC : 9973
 • Tóm tắt :

– CHÚ GIẢI TIỂU TỤNG

             Bản Pāli  “ Bhadantacariya Buddhaghosa

             Bản Anh ngữ  : Nānamoli

             Bản Việt ngữ  : Tỳ Khưu Siêu Minh

                    NXB TÔN GIÁO - HÀ NỘI 

 

                          Mục Lục

I .      Tam quy ( Saranattaya )

II.      Thập giới ( Dasasikkh2pada )

III .    Ba mưởi Hai Thể  ( Dvattimsàkàrà )

IV .    Nam Tử Hỏi Đạo ( Kumarapanha )

V .     Kinh Điềm Lành  ( Mangala Sutta )

VII . Kinh Châu Báu  ( Ratana Sutta )

VIII .  Kinh Bảo Tàng ( Nidhikanda Sutta )

Chương I

          Đoạn I  - Nhập Đề

Chương II

          Thập Giới

Chương III

          Ba mươi Hai Thể

Chương IV

          Nam Tử Hỏi Đạo

Chương V

          Kinh Điềm Lành

Chương VI

          Kinh Châu Báu

Chương VII

          Kinh Ngoài Bức Tường

Chương VIII

          Kinh Bảo Tàng

          Kinh Từ Tâm

          Lời Bạt

Tái Bút

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Thanh Tịnh đạo luận toản yếu
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu
Chú giải Trưởng Lão Ni kệ
Chú giải Trưởng Lão Ni kệ
Hướng dẫn chú giải Tam Tạng Pāli
Hướng dẫn chú giải Tam Tạng Pāli
38 pháp hạnh phúc
38 pháp hạnh phúc