Tìm Sách

Giảng Luận >> Để Có Một Tương Lai

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Để Có Một Tương Lai
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 171
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 01: Năm Giới Mầu Nhiệm  ...................................................................  4
Năm giới.............................................................................................................  4
Giới thứ nhất  .........................................................................................................  4
Giới thứ hai  ...........................................................................................................  4
Giới thứ ba  .............................................................................................................  4
Giới thứ tư  .............................................................................................................  5
Giới thứ năm  .........................................................................................................  5
Lời bạt  .................................................................................................................  6
Giới thứ nhất: Tôn trọng sự sống  .................................................................  11
Giới thứ hai: Mở rộng lòng  ............................................................................  17
Giới thứ ba: Bảo vệ tiết hạnh  .........................................................................  24
Giới thứ tư: Ái ngữ và Lắng nghe  ................................................................  36
Giới thứ năm: Gìn giữ thân tâm, lành mạnh xã hội  ...................................  50
Chương 02: Tam Bảo  ..........................................................................................  64
Chương 03: Giới và Sự Tu Tập Nghiêm Túc ................................................  88
Giới và Sự tu tập nghiêm túc ........................................................................  88
Hạnh phúc đến từ tâm  ...................................................................................  93
Dựng lại căn nhà  .............................................................................................  99
Năm Giới và sự thay đổi xã hội  ..................................................................  101
Những câu hỏi năm giới  ..............................................................................  105
Câu hỏi 1  ............................................................................................................  105
Câu hỏi 2  ............................................................................................................  106
Câu hỏi 3  ............................................................................................................  106
Câu hỏi 4  ............................................................................................................  108
Câu hỏi 5  ............................................................................................................  109
Câu hỏi 6  ............................................................................................................  110
Câu hỏi 7  ............................................................................................................  111
Câu hỏi 8  ............................................................................................................  113
Câu hỏi 9  ............................................................................................................  114
Câu hỏi 10  ..........................................................................................................  116
Câu hỏi 11  ..........................................................................................................  118
Câu hỏi 12  ..........................................................................................................  119
Câu hỏi 13  ..........................................................................................................  120
Câu hỏi 14  ..........................................................................................................  122
Câu hỏi 15  ..........................................................................................................  124 3 | N ă m G i ớ i
Xã hội có thể trì giới cách nào  .....................................................................  129
Giới .................................................................................................................  134
Lưới đế châu của chúng ta...........................................................................  139
Tương lai trong bàn tay................................................................................  147
Chương 04: Kinh Người Áo Trắng  ................................................................  154
Chương 05: Nghi Thức Truyền Thọ Ba Quy và Năm Giới  .......................  160
1. Thiền Hành ...................................................................................................  160
2. Thiền Toạ  .......................................................................................................  160
3. Dâng Hương  .................................................................................................  160
4. Tán Dương  ....................................................................................................  160
5. Lạy Bụt  ...........................................................................................................  161
6. Trì Tụng  .........................................................................................................  162
7. Tác Pháp Yết Ma ..........................................................................................  164
8. Khai Thị  .........................................................................................................  165
9. Lạy Báo Ân  ....................................................................................................  165
10. Truyền Thọ Tam Quy  ................................................................................  165
11. Khai Thị  .......................................................................................................  166
12. Truyền Thọ Năm Giới  ...............................................................................  167
13. Tuyên Đọc Phái Quy Y..............................................................................  170
14. Hộ Niệm  ......................................................................................................  170
15. Quay Về Nương Tựa  .................................................................................  170
16. Hồi Hướng  ..................................................................................................  171

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sám Pháp Địa Xúc
Sám Pháp Địa Xúc
Quyền Lực Đích Thực
Quyền Lực Đích Thực
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Hương Tích
Quan Âm Hương Tích
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Nói với Tuổi 20
Nói với Tuổi 20
Nhật Tụng Thiền Môn
Nhật Tụng Thiền Môn
Người Vô Sự
Người Vô Sự
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Pháp Ấn
Kinh Pháp Ấn