Tìm Sách

Giảng Luận >> Nhật Tụng Thiền Môn

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhật Tụng Thiền Môn
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : ...
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 314
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời giới thiệu ......................................................................................................... 5
Lời nói đầu ............................................................................................................. 6
Những chỉ dẫn cần thiết...................................................................................... 8
Công phu sáng thứ hai ...................................................................................... 11
Kinh Kim Cương – Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não ............................... 11
Kinh Thương Yêu ....................................................................................... 15
Chuyển Niệm .............................................................................................. 16
Đảnh Lễ ........................................................................................................ 17
Quy Nguyện ................................................................................................ 17
Quay Về Nương Tựa .................................................................................. 19
Công phu chiều thứ hai .................................................................................... 21
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền .................................................................. 21
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận ......................................................................... 23
Quán Nguyện .............................................................................................. 28
Kệ Vô Thường ............................................................................................. 29
Công phu sáng thứ ba ....................................................................................... 32
Kinh Quán Niệm Hơi Thở ........................................................................ 32
Hướng Về Kính Lạy ................................................................................... 38
Quay Về Nương Tựa .................................................................................. 42
Công phu chiều thứ ba ...................................................................................... 44
Kinh Sức Mạnh Quan Âm ........................................................................ 44
Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân ................................ 48
Bài Tụng Hạnh Phúc .................................................................................. 50
Công phu sáng thứ tư ........................................................................................ 56
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm ............................................................. 56
Hướng Về Tam Bảo .................................................................................... 65
Công phu chiều thứ tư ...................................................................................... 68
Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên .................................................................. 68
Kinh Soi Gương ......................................................................................... 69
Ngày Đêm An Lành ................................................................................... 73
Tùy Hỷ Hồi Hướng .................................................................................... 74
3 | M ụ c l ụ c
Công phu sáng thứ năm .................................................................................... 79
Kinh Người Biết Sống Một Mình ............................................................. 79
Kinh Bát Nhã Hành ................................................................................... 81
Ðiều Phục Cơn Giận ................................................................................... 88
Công phu chiều thứ năm .................................................................................. 91
Kinh Ba Cửa Giải Thoát ............................................................................ 91
Kinh A Nậu La Độ ..................................................................................... 93
Khơi Suối Yêu Thương .............................................................................. 96
Công phu sáng thứ sáu.................................................................................... 101
Kinh Người Bắt Rắn ................................................................................ 101
Thiên Long Hộ Pháp ............................................................................... 108
Công phu chiều thứ sáu .................................................................................. 110
Kinh A Di Ðà ............................................................................................ 110
Phát Nguyện .............................................................................................. 115
Công phu sáng thứ bảy ................................................................................... 119
Kinh Ðộ Người Hấp Hối ........................................................................ 119
Hiện Pháp Lạc Trú .................................................................................... 125
Công phu chiều thứ bảy.................................................................................. 129
Kinh Phước Ðức ....................................................................................... 129
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Ða .................................................. 131
Sám Hối và Phát Nguyện ........................................................................ 134
Công phu sáng chủ nhật ................................................................................. 140
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc ................................................................. 140
Kinh Hải Ðảo Tự Thân ............................................................................ 143
Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt ......................................................................... 146
Nhận Diện Và Quán Chiếu Hạt Giống Sợ Hãi ..................................... 147
Công phu chiều chủ nhật ................................................................................ 150
Sám Nguyện .............................................................................................. 150
Kệ Sám Hối ................................................................................................ 153
Bốn Phép Tùy Niệm ................................................................................. 153
Phòng Hộ Chuyển Hóa ............................................................................ 156
Nghi thức ........................................................................................................... 159
Nghi thức chúc tán rằm và mồng một ....................................................... 159
Nghi thức chúc tán Tổ Sư ............................................................................ 169
4 | M ụ c l ụ c
Nghi thức cúng ngọ ...................................................................................... 181
Nghi thức thọ trai ......................................................................................... 184
Nghi thức truyền 10 Giới Sadi .................................................................... 189
Nghi thức tụng 10 Giới Sadi ........................................................................ 203
Phụ lục ................................................................................................................ 216
Kệ tán .............................................................................................................. 216
Sám Quy Mạng .............................................................................................. 233
Thi Kệ Nhật Dụng ......................................................................................... 236
Chỉ dẫn thực tập 3 lạy .................................................................................. 258
Thực tập 3 lạy ................................................................................................ 264
Thực tập 5 lạy ................................................................................................ 268
Nguồn Gốc Các Kinh .................................................................................... 273
Những kinh văn và bài tụng mới .................................................................. 280
Kinh Sự Thật Ðích Thực .............................................................................. 280
Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không ............................................................ 282
Kinh Bốn Loại Thức Ăn ............................................................................... 283
Ái Ngữ Lắng Nghe ....................................................................................... 286
Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng ....................................................................... 289
Văn thỉnh linh ................................................................................................ 295
Quán niệm trước buổi họp .......................................................................... 302
Quán niệm trước buổi soi sáng ................................................................... 303
Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán ......................................................................... 304
Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn ......................................... 306
Ý thức Vô thường .......................................................................................... 306
Tránh lề thói hưởng thụ ............................................................................... 306
Giới là căn bản ............................................................................................... 307
Sơ tâm cần nuôi dưỡng ................................................................................ 307
Phải nên liệu trước ........................................................................................ 308
Nổ lực tinh tiến ............................................................................................. 309
Gần gũi bạn lành ........................................................................................... 310
Khẩn thiết dụng tâm ..................................................................................... 310
Trai giới tinh chuyên .................................................................................... 311
Nuôi hoài bão lớn ......................................................................................... 312
Nắm quyền tự chủ ........................................................................................ 312
Cùng đi với nhau .......................................................................................... 313

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sám Pháp Địa Xúc
Sám Pháp Địa Xúc
Quyền Lực Đích Thực
Quyền Lực Đích Thực
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Hương Tích
Quan Âm Hương Tích
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Nói với Tuổi 20
Nói với Tuổi 20
Người Vô Sự
Người Vô Sự
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Pháp Ấn
Kinh Pháp Ấn
Kinh Người Áo Trắng
Kinh Người Áo Trắng