Tìm Sách

Giảng Luận >> Kinh Người Áo Trắng

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Người Áo Trắng
 • Tác giả : ...
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 38
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Kinh văn ............................................................................................................ 3
Tên kinh và nguồn gốc của kinh ................................................................... 8
Trường hợp kinh được nói ........................................................................... 10
Chủ đích và đại ý nội dung .......................................................................... 12
Năm giới pháp ................................................................................................ 12
1. Thứ nhất là Giới không giết hại................................................................... 13
2. Thứ hai là Giới không xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác .................... 16
3. Thứ ba là không tà dâm ................................................................................ 17
4. Thứ tư là Giới không nói dối ....................................................................... 17
5. Thứ năm là Giới không sử dụng các chất ma túy trong đó có rượu ..... 18
Bốn tâm cao đẹp ............................................................................................. 19
1. Phép quán niệm thứ nhất là niệm Bụt (Buddhanusmrti): ...................... 19
2. Phép quán niệm thứ hai là niệm Pháp (Dharmanusmrti): ..................... 24
3. Pháp quán niệm thứ ba là niệm Tăng (Sanghānhsmrti): ........................ 26
4. Pháp quán niệm thứ tư là niệm Giới (Silanusmrti):................................. 29
Hạnh phúc trong hiện tại ............................................................................. 31
Vun trồng phước đức .................................................................................... 32
Tính cách tương dung của năm giới pháp và bốn tâm cao đẹp ............. 34
Đối tượng của niềm tin ................................................................................. 34
Năm giới mầu nhiệm..................................................................................... 37
Giới thứ nhất ....................................................................................................... 37
Giới thứ hai ......................................................................................................... 37
Giới thứ ba ........................................................................................................... 37
Giới thứ tư ........................................................................................................... 38
Giới thứ năm ....................................................................................................... 38

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn