Tìm Sách

Giảng Luận >> Trái Tim Của Bụt

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trái Tim Của Bụt
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 385
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Bài 01: Tu Phật học Phật ...................................................................................... 7
Phải học kinh điển một cách khôn ngoan...................................................... 7
Hai cách nhìn sự thật: Sự thật phân biệt tục đế và chân đế ........................ 10
Tứ tất đàn: Bốn tiêu chuẩn về sự thật .......................................................... 15
Bốn điều y cứ ................................................................................................... 17
Cây đuốc duyên khởi ..................................................................................... 19
Thiền hành ....................................................................................................... 20
Nhận diện ........................................................................................................ 21
Tiếp xúc ............................................................................................................ 22
Bài 02: Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng................................................... 25
Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng ............................................................. 25
Không cần chất chứa kiến thức ..................................................................... 27
Khế lý cũng là khế cơ ..................................................................................... 30
Duyên khởi ...................................................................................................... 32
Tương tức và tương nhập .............................................................................. 37
Bài 03: Pháp thoại đầu ....................................................................................... 39
Pháp thoại đầu ................................................................................................ 39
Bốn sự thật ....................................................................................................... 41
Bốn sự thật tương tức ..................................................................................... 41
Trung đạo ......................................................................................................... 43
Tính cách nền tảng .......................................................................................... 43
Tính cách nhập thế .......................................................................................... 44
Nghệ thuật nghe pháp thoại ......................................................................... 45
Khổ và lạc ......................................................................................................... 46
Tam chuyển ..................................................................................................... 49
Tứ diệu đế là phép thực tập .......................................................................... 52
Nhị đế ............................................................................................................... 54
Tịch diệt ............................................................................................................ 55
Bài 04: Niềm vui tương đối ............................................................................... 59
Niềm vui tương đối ........................................................................................ 59
Khổ thọ ............................................................................................................. 61
Năm thủ uẩn .................................................................................................... 65
Hành trì thị chuyển ......................................................................................... 67
3 | M ụ c l ụ c
Rác và hoa ........................................................................................................ 69
Niềm vui xuất thế ........................................................................................... 71
Bài 05: Đạo đế, Bát chánh đạo .......................................................................... 75
Chánh kiến ....................................................................................................... 76
Chánh kiến về Tứ diệu đế.............................................................................. 78
Hạ thủ công phu ............................................................................................. 84
Bài 06: Quá trình văn tư tu ............................................................................... 89
Quá trình văn tư tu ......................................................................................... 90
Đạo vượt ngoài ngôn ngữ .............................................................................. 91
Kinh chánh kiến .............................................................................................. 93
Bốn loại thức ăn ............................................................................................... 94
Tưới tẩm hạt giống chánh kiến ..................................................................... 98
Bài 07: Bát chánh đạo tương sinh tương tức ................................................ 104
Bát chánh đạo tương sinh tương tức .......................................................... 104
Chánh tư duy về vô thường vô ngã ........................................................... 107
Tư duy ở trình độ xuất thế gian .................................................................. 110
Bài 08: Ái ngữ .................................................................................................... 118
Ái ngữ ............................................................................................................. 118
Hạt giống của chánh ngữ ............................................................................. 122
Bài thực tập chánh ngữ ................................................................................ 125
Hạnh lắng nghe ............................................................................................. 130
Bài 09: Chánh niệm và 51 tâm hành .............................................................. 133
Chánh niệm và 51 tâm hành ........................................................................ 133
Thực tập chánh niệm và chánh ngữ ........................................................... 135
Phép tu im lặng ............................................................................................. 139
Chánh niệm làm cơ bản ............................................................................... 141
Như lý tác ý ................................................................................................... 143
Bài 10: Sống giây phút hiện tại ...................................................................... 147
Sống giây phút hiện tại ................................................................................ 147
Chánh niệm làm sự sống có mặt ................................................................. 150
Chánh niệm là nuôi dưỡng .......................................................................... 154
Chánh niệm làm vơi đau khổ ...................................................................... 157
Chánh niệm để quán chiếu .......................................................................... 158
Bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ ................................................................. 162
Chánh niệm là tự làm chủ ........................................................................... 162
4 | M ụ c l ụ c
Nhận diện đơn thuần ................................................................................... 164
Chánh niệm là trở về .................................................................................... 166
Kinh người biết sống một mình .................................................................. 171
Quán niệm thân trong thân ......................................................................... 173
Rửa chén hay chép kinh trong chánh niệm ............................................... 176
Hiện pháp lạc trú .......................................................................................... 178
Đâu chẳng phải là nhà.................................................................................. 181
Bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu ...................................................... 184
Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu ................................................................ 184
Chuyển hóa xả thọ thành lạc thọ ................................................................ 186
Chánh niệm nuôi dưỡng các phần khác của thánh đạo .......................... 190
Năm giới......................................................................................................... 194
Bài 13: Như lý tác ý .......................................................................................... 199
Như lý tác ý ................................................................................................... 200
Một bài thực tập quán hơi thở .................................................................... 202
Tịnh độ là ở đây ............................................................................................ 206
Học đời sống của Bụt ................................................................................... 208
Hạnh phúc ở trong ta ................................................................................... 211
Bài 14: Quán chiếu cảm thọ ............................................................................ 214
Nhận diện các tâm hành .............................................................................. 215
Quán chiếu về tưởng để vượt thoát mê lầm ............................................. 219
Niềm tin phải vững mạnh ........................................................................... 222
Bài 15: Quán pháp trong pháp ....................................................................... 226
Quán pháp trong pháp ................................................................................. 227
Chánh tinh tấn ............................................................................................... 232
Bài 16: Chánh định ........................................................................................... 238
Chánh định .................................................................................................... 241
Thảnh thơi ...................................................................................................... 243
Bụt đang có mặt ............................................................................................ 245
Chín loại định ................................................................................................ 247
Diệt tận định .................................................................................................. 250
Bài 17: Pháp ấn .................................................................................................. 254
Pháp ấn ........................................................................................................... 254
Vô thường là vô ngã ..................................................................................... 261
Không, giả và trung ...................................................................................... 264
5 | M ụ c l ụ c
Niết bàn và vô tác ......................................................................................... 265
Tám chữ tháo tung ........................................................................................ 269
Bài 18: Chuyển hóa tập khí ............................................................................. 272
Chuyển hóa tập khí ...................................................................................... 275
Thực tập năm lễ ............................................................................................. 278
Lễ thứ nhất ........................................................................................................ 279
Lễ thứ hai ........................................................................................................... 280
Lễ thứ ba ............................................................................................................ 281
Lễ thứ tư ............................................................................................................ 282
Lễ thứ năm ........................................................................................................ 284
Bài 19: Quán không trong năm lễ .................................................................. 289
Quán không trong năm lễ ............................................................................ 289
Quán không trong khi ăn ............................................................................. 293
Quán vô tướng .............................................................................................. 295
Áp dụng quán vô tướng trong cuộc sống ................................................. 297
Bài 20: Quán vô tác vô nguyện ....................................................................... 302
Quán vô tác vô nguyện ................................................................................ 303
Áp dụng ba cửa giải thoát ........................................................................... 306
Các cách trình bày khác về pháp ấn ........................................................... 309
Bài 21: Bốn duyên và sáu nhân ...................................................................... 313
Bốn duyên và sáu nhân ................................................................................ 313
Mười hai nhân duyên ................................................................................... 318
Liên hệ giữa 12 nhân duyên ........................................................................ 321
Mặt tích cực của mười hai nhân duyên ..................................................... 325
Thân thị hiện .................................................................................................. 328
Bài 22: Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm ....................................................... 334
Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm ................................................................. 334
Tứ vô lượng tâm ........................................................................................... 338
Bài 23: Tu tập từ quán...................................................................................... 351
Tu tập từ quán ............................................................................................... 351
Quán chiếu để tự chuyển hóa ..................................................................... 353
Từ bi là hành động ........................................................................................ 356
Quán chiếu để tự chuyển hóa ..................................................................... 360
Bài 24: Niềm tin thể hiện trong đời sống ..................................................... 363
Niềm tin thể hiện trong đời sống ................................................................ 364
6 | M ụ c l ụ c
Tăng thân và pháp thân ............................................................................... 368
Tam bảo là đối tượng tu học ....................................................................... 371
Tu tập trong tích môn thấy được bản môn ............................................... 374
Bài 25: Bài kết thúc ........................................................................................... 377

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều