Tìm Sách

Thiền >> Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : Tuệ Ấn- Fran May
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 175
 • Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12100000012405
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI ĐẦU SÁCH

Bát-nhã Tâm kinh có thể nói là quyển song ngữ đầu tiên được soạn thảo cho lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật tại thiền viện Diệu Nhân, California, Hoa Kỳ. Đây là một phần việc trong chương trình giới thiệu những bản dịch văn bản Thiền cổ điển hiện nay.

Lời giảng giải tiếng Việt của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ con xin đê đầu đảnh lễ biết ơn và xin phép được xử dụng.

Tôi xin chân thành cảm tạ thầy Tuệ Ân đã dành thời gian dịch lời giảng giải của Hoà Thượng sang Anh ngữ và cho phép in bản dịch.

Tôi cũng xin cảm ơn quý Sư Cô huynh đệ trong chùa đã tận tình giúp đỡ dò lỗi đánh máy tiếng Việt và Phật tử Fran May đã phụ giúp dịch chú thích và phụ bản của tôi sang Anh ngữ.

Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách này cho tất cả những người học và tu thiền.

Thích Nữ Thuần Bạch

MỤC LỤC

NGUN GỐC KINH BÁT-NHÃ

KINH BÁT-NHÃ

 

 1. Khi Bồ-Tát Quán Tự Tại
 2. Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không
 3. Xá-lợi Tử! Tướng Không của các pháp.
 4. Không có vô minh, khống có già chết
 5. Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc
 6. Vì không có chỗ được
 7. Chư Phật trong ba đời
 8. Yết-đế, yết-đế

PHỤ BẢN

 1.  Bồ-tát Quán Thế Âm
 2.  Bồ-tát Đại Bi Ngàn Tay Ngàn Mắt
 3.  Cô Gái với Đóa Hồng
 4.  Tám Thức
 5.  Một Quân Nhân
 6.  Một Quân Nhân
 7.  Lý Thuyết và Thực Tập về lý Không
 8.  Thập Nhị Nhân Duyên
 9.  Tứ Đế
 10.  Bát Chánh Đạo
 11. Thực Tướng Bát-nhã
 12. Huệ Siêu hỏi Phật
 13. Phật ở đâu?
 14. Trên Đường Giác Ngộ
 15. Thanh Kiếm Giấy
 16. Cơn Bão
 17. Trong Nhà Dưỡng Lão
 18. Kinh Nhật Tự Của Đại Giác
 19. Kinh Vô Tự của Phật Quang
 20. Vẽ Chân Tánh

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Tọa Thiền Tam Muội
Tọa Thiền Tam Muội
Thiền Quan sách tấn
Thiền Quan sách tấn
Tham Thiền yếu chỉ
Tham Thiền yếu chỉ
Thiền Tông đốn ngộ
Thiền Tông đốn ngộ
Mở con mắt Thiền
Mở con mắt Thiền
Cửa Thiền hé mở
Cửa Thiền hé mở
Tâm ấn Thiền tông
Tâm ấn Thiền tông
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tiến thằng vào Thiền tông
Tiến thằng vào Thiền tông
Tuyệt Quán Luận
Tuyệt Quán Luận