Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 2
 • Tác giả : KInh Tạng Nikaya
 • Dịch giả : HT. Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 740
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TIỂU BỘ Khuddaka Nikaya “The Short Passages

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

MỤC LỤC TIỂU BỘ KINH – TẬP II

GIỚI THIỆU THIÊN CUNG SỰ & NGẠ QUỶ SỰ Gs. Trần Phương Lan

DUYÊN KHỞI

THIÊN CUNG SỰ

Phẩm 1. LÂU ÐÀI NỮ GIỚI

 1. Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna)
 2. Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Có Sàng Tọa Thứ Hai (Dutiyapìthà-Vimàna)
 3. Chuyện thứ ba – Lâu Ðài Có Sàng Tọa Thứ Ba (Tatiyapìtha-Vimàna)
 4. Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Có Sàng Tọa Thứ Tư (Catutthapìtha-Vimàna)
 5. Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Con Voi (Kunjara-Vima ana)
 6. Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Có Chiếc Thuyền (Nàvà-Vimàna)
 7. Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai (Dutiyanàvà Vimàna)
 8. Chuyện thứ tám – Lâu Ðài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba (Tatiyanàvà-Vimàna )
 9. Chuyện thứ chín – Lâu Ðài Có Ngọn Ðèn (Dìpa-Vimàna)
 10. Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Do Cúng Mè (Tiladakkhina-Vimàna)
 11. Chuyện thứ mười một – Lâu Ðài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna)
 12. Chuyện thứ mười hai – Lâu Ðài Trinh Phụ Thứ Hai (Dutiyapatibbatà-Vimàna)
 13. Chuyện thứ mười ba – Lâu Ðài Của Nàng Dâu (Sunisà-Vimàna)
 14. Chuyện thứ mười bốn – Lâu Dài Nàng Dâu Thứ Hai (Dutiyasunisà-Vimàna)
 15. Chuyện thứ mười lăm – Lâu Ðài Của Uttarà (Uttarà-Vimàna)
 16. Chuyện thứ mười sáu – Lâu Ðài Của Sirimà (Sirimà-Vimàna)
 17. Chuyện thứ mười bảy – Lâu Ðài Của Kesakàri (Kesakàri-Vimàna) Tổng Kết

PHẨM II. CITTALATÀ

 1. (18)Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra)
 2. (19)Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Của Lakhumà (Lakhumà-Vimàna)
 3. (20) Câu chuyện thứ ba – Lâu Ðài Của Người Cho Cơm Cháy (Acàmadàyikà-Vimàna)
 4. (21) Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Của Nàng Chiên-Ðà-La (Candàlì-Vimàna)
 5. (22) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi-Vimàna)
 6. (23) Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Của Sonadinnà (Sonadinnà-Vimàna)
 7. (24) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Của Uposathà (Uposathà-Vimàna)
 8. (25, 26) Chuyện thứ tám và chín – Các Lâu Ðài Của Niddà Và Suniddà (Niddà-Suniddà- Vimàna)
 9. (27) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdàyikà-Vimàna)
 10. (28) Chuyện thứ mười một – Lâu Ðài Cuả Nữ Thí Chủ Thứ Hai (Dutiyabhikkhàdàyika- Vimàna)

Tổng Kết

Phẩm III. PRICCHATTAKA

 1. (29) Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna)
 2. (30) Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna)
 3. (31) Chuyện thứ ba – Lâu Ðài Có Chiếc Trường Kỷ (Pallanka-Vimàna)
 4. (32) Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Của Latà (Latà-Vimàna)
 5. (33) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Của Guttila (Guttila-Vimàna)
 6. (34) Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Rực Rỡ (Daddalha-Vimàna)
 7. (35) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Của Sesavati (Sesavati-Vimàna)
 8. (36) Chuyện thứ tám – Lâu Ðài Của Mallikà (Mallikà-Vimàna)
 9. (37) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Của Visàlakkhì (Visàlakkhì-Vimàna)
 10. (38) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Cây San Hô (Paricchattaka-Vimàna) Tổng Kết

Xem trực tuyến Phẩm I, II, III

 Phẩm IV. ÐỎ SẪM

 1. (39) Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Ðỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna)
 2. (40) Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Sáng Chói (Pabhassara-Vimàna)
 3. (41) Chuyện thứ ba – Lâu Ðài Trên Con Voi (Nàga-Vimàna)
 4. (42) Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Alomà (Alomà-Vimàna)
 5. (43) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Của Người Cúng Cháo Gạo (Kanjikadàyika-Vimàna)
 6. (44) Câu chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)
 7. (45) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Bốn Nữ Nhân (Caturitthi-Vimàna)
 8. (46) Chuyện thứ tám – Lâu Ðài Vườn Xoài (Amba-Vimàna)
 9. (47) Chuyện thứ chín – Lâu Ðài Hoàng Kim (Pìta-Vimàna)
 10. (48) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna)
 11. (49) Chuyện thứ mười một – Lâu Ðài Do Sự Ðảnh Lễ (Vandana-Vimàna)
 12. (50) Chuyện thứ mười hai – Lâu Ðài Của Rajjumàlà (Rajjumàlà-Vimàna) Tổng Kết

Phẩm V. ÐẠI XA

 1. (51) Chuyện thứ Nhất – Lâu Ðài Tiên Nhái (Mandukadevaputta-Vimàna)
 2. (52) Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Của Revatì (Revatì-Vimàna)
 3. (53) Chuyện thứ ba – Lâu Ðài Của Chatta, Nam tử Bà-la-môn (Chattamànava-Vimàna)
 4. (54) Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Của Người Cúng Cháo (Kakkatakarasadàyaka-Vimàma)
 5. (55) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Của Người Giữ Cửa (Dvàrapàlaka-Vimàna)
 6. (56) Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Do Công Ðức Thiện Sự (Karanìya-Vimàna)
 7. (57) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Thứ Hai Do Công Ðúc Thiện Sự (Dutiyakaraniya-Vimàna)
 8. (58) Chuyện thứ tám – Lâu Ðài Do Cúng Cây Kim (Sùci-Vimàna)
 9. (59) Chuyện thứ chín – Lâu Ðài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim (Dutiyasùci-Vimàna)
 10. (60) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Con Voi (Nàga-Vimàna)
 11. (61) Chuyện thứ mười một – Lâu Ðài Con Voi Thứ Hai (Dutiyanàga-Vimàna)
 12. Chuyện thứ mười hai – Lâu Ðài Con Voi Thứ Ba (Tatiyanàga-Vimàna)
 13. (63) Chuyện thứ mười ba – Lâu Ðài Có Cỗ Xe Nhỏ (Cùlaratha-Vimàna)
 14. (64) Chuyện thứ mười bốn – Lâu Ðài Có Cỗ Xe Lớn (Mahàratha-Vimàna) Tổng Kết

Phẩm V. PÀYASI

 1. (65) Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Gia Chủ (Agàriya-Vimàna)
 2. (66) Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Gia Chủ Thứ Hai (Dutiya-Agàriya-Vimàna)
 3. (67) Chuyện thứ ba – Lâu Ðài Của Người Cúng Trái Cây (Phaladàya-Vimàna)
 4. (68) Chuyện thứ tư – Lâu Ðài Của Ngừơi cúng chỗ cư Trú (Upassayadàyaka-Vimàna)
 5. (69) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Của Người cúng Chỗ Cư Trú Thứ Hai (Dutiya- Upassayadàyaka-Vimàna)
 6. (70) Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Của Người Cúng Món Khất Thực (Bhikkhàdàyaka-Vimàna)
 7. (71) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Của Người Giữ Lúa Mạch (Yavapàlaka-Vimàna)
 8. (72) Chuyện thứ tám – Lâu Ðài Của Vị Thiên Tử Ðeo Vòng Tai (Kundalì-Vimàna)
 9. (73) Chuyện thứ chín – Lâu Ðài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai Ðeo Vòng Tai (Dutiyakùdalì – Vimàna)
 10. (74) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Của Uttara (Uttara-Vimàna) Tổng Kết

PhẩmVI. SUNIKKHITTA

 1. (75) Chuyện thứ nhất – Lâu Ðài Cittalatà (Cittalatà-Vimàna)
 2. (76) Chuyện thứ hai – Lâu Ðài Nandana (Nandana-Vimàna)
 3. (77) Chuyện thứ ba – Lâu Ðài Có Trụ Ngọc Bích (Manithùna-Vimàna)
 4. (78) Câu chuyện thứ tư – Lâu Ðài Bằng Vàng (Suvanna-Vimàna)
 5. (79) Chuyện thứ năm – Lâu Ðài Vườn Xoài (Amba-Vimàna)
 6. (80) Chuyện thứ sáu – Lâu Ðài Của Người Chăn Bò (Gopàla-Vimàna)
 7. (81) Chuyện thứ bảy – Lâu Ðài Của Kanthaka (Ngựa Kiền-trắc) (Kanthaka-Vimàna)
 8. (82) Chuyện thứ tám – Lâu Ðài Có Nhiều Mầu Sắc (Anekavanna-Vimàna)
 9. (83) Chuyện thứ chín – Lâu Ðài Của Vị Thiên Tử Ðeo Vòng Tai Sáng Chói (Mattakundalì- Vimàna)
 10. (84) Chuyện thứ mười – Lâu Ðài Của Serissaka (Serissaka-Vimàna)
 11. (85) Chuyện thứ mười một – Lâu Ðài Của Sunikkhitta (Sunikkhitta-Vimàna)

Tổng Kết
Xem trực tuyền từ Phẩm IV- VI

NGẠ QUỶ SỰ

I. PHẨM CON RẮN

 1. Chuyện Thí Dụ Phước Ðiền (Khettùpamà)
 2. Chuyện Con Lợn Rừng (Sukàra)
 3. Chuyện Ngạ Quỷ Có Mồm Hôi Thối (Pùtimukkha)
 4. Chuyện Hình Nhân Bằng Bột (Pitthadhìtalika)
 5. Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường (Tirokuddapeta)
 6. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Ðứa Bé (Pàncaputtakhadaka)
 7. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Bảy Ðứa Bé (Sattaputtakhadaka)
 8. Chuyện Con Bò (Gona)
 9. Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt (Mahàpesakàra)
 10. Chuyện Nữ Nhân Sói Ðầu (Khallàtiya)
 11. Chuyện Con Voi (Nàga)
 12. Chuyện Con Rắn (Uraga)

II. PHẨM UBBARÌ

 1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka)
 2. (14) Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta (Sàriputtatheramàtu)
 3. (15) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Mattà (Mattà)
 4. (16) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Nandà (Nandàpeti)
 5. (17) Chuyện Mattakundalì (Mattakundalì)
 6. (18) Chuyện Ðại Vương Kanha (Kanha)
 7. (19) Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapàla (Dhanapàlapeta)
 8. (20) Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (Cùlasetthi)
 9. (21) Chuyện Ankura (Ankura)
 10. (22) Chuyện Mẹ Của Uttara (Uttaramàtu)
 11. (23) Chuyện Cuộn Chỉ (Sutta)
 12. (24) Chuyện Nữ Quỷ Ở Hakannamunda (Kannamundapetì)
 13. (25) Chuyện Hoàng Hậu Ubbarì (Ubbarì)

XEM TRỰC TUYẾN TỪ PHẨM I-II

III. TIỂU PHẨM

 1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna)
 2. (27) Chuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuvàsin (Sànuvàsinpeta)
 3. (28) Chuyện Nữ Quỷ Hồ Ràthakàrà (Rathakàràpeti)
 4. (29) Chuyện Rơm Trấu (Bhusa)
 5. (30) Chuyện Chàng Trai (Kumàra)
 6. (31) Chuyện Ngạ Quỷ Serinì (Serinì)
 7. (32) Chuyện Người Săn Nai (Migaludda)
 8. (33) Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai (Dutiyaludda)
 9. (34) Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối (Kùtavinicchayika)
 10. (35) Chuyện Khinh Khi Xá Lợi (Dhàtuvivanna)

IV. ÐẠI PHẨM

 1. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara)
 2. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu)
 3. (41) Chuyện Các Vương Tử (Kumara)
 4. (42) Chuyện Vợ Vương Tử (Ràjaputta)
 5. (43) Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka)
 6. (44) Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka)
 7. (45) Chuyện Bầy Ngạ Quỷ (Ganapeta)
 8. (46) Chuyện Ngạ Quỷ Thành Pàtaliputta (Pàtaliputtapeta)
 9. (47) Chuyện Các Trái Xoài (Amba)
 10. (48) Chuyện Trục Xe và Cây Gỗ (Akkharukkha)
 11. (49) Chuyện Thu Góp Tài Sản (Bhogasamharana)
 12. (50) Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú (Setthiputta)
 13. (51) Chuyện Sáu Vạn Cái Búa (Satthikùtasahassa)

Xem trực tuyến từ Phẩm III- IV

Hết kinh Tiểu Bộ tập 2

Xem kinh tiểu Bộ tập 1

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2