Tìm Sách

Tịnh Độ >> Con đường Tây Phương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Con đường Tây Phương
 • Tác giả : Tịnh Sĩ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 50
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000011513
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Con đường TÂY PHƯƠNG

Tịnh Sĩ biên soạn

Khải ngôn

 

            Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành.

            Giới, định, tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu giới, định, tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh tịnh.

            Đó chính là lý do ngài Nhứt Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát vì cầu thành Phật lại phải kinh hành và thiêu mình cúng dường Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai cả mười mấy ngàn năm để được sinh vào gia đình vua Tịnh Đức.

            Và cũng lẽ ấy nên đức Thế Tôn không ai hỏi mà tự nói pháp môn niệm Phật, khuyên chúng sanh nguyện về Tây phương Tịnh độ để chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

            Như vậy, sinh về Tây phương Tịnh độ là điều cần yếu cho tất cả những ai muốn giải thoát thành tựu Phật đạo.

            Tuy nhiên, làm sao sinh về Tịnh độ? Hành giả phải trãi qua một ngã đường như thế nào để đến được Tây phương?

            Không ngại sự thấy biết nông cạn, bút giả xin bàn bạc cùng chư huynh đệ con đường về Tây phương an lành ấy.

Tịnh Sĩ

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật
Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật