Tìm Sách

Giảng Luận >> Giới Tiếp Hiện Chú Giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giới Tiếp Hiện Chú Giải
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 103
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Chương Một: Dòng Tiếp Hiện ..................................................................... 4
1. Ý nghĩa của hai chữ Tiếp Hiện .............................................................. 4
2. Mười bốn giới .......................................................................................... 8
3. Bối cảnh xã hội ........................................................................................ 8
4. Giáo chế của dòng Tiếp Hiện ............................................................... 10
5. Cộng đồng của người Tiếp Hiện ......................................................... 13
6. Sự thực tập chánh niệm của dòng tu Tiếp Hiện ................................ 13
7. Cách thức tụng giới ............................................................................... 14
Chương Hai: Giới Tướng ............................................................................ 17
Giới thứ nhất: Tinh thần cởi mở và bao dung........................................ 17
Giới thứ hai: Cởi bỏ kiến chấp ................................................................. 19
Giới thứ ba: Tự do tư tưởng ..................................................................... 22
Giới thứ tư: Ý thức về sự có mặt của khổ đau ....................................... 23
Giới thứ năm: Sống đơn giản, lành mạnh .............................................. 26
Giới thứ sáu: Đối trị cơn giận .................................................................. 27
Giới thứ bảy: Hiện pháp lạc trú ............................................................... 29
Giới thứ tám: Ái ngữ và hòa giải ............................................................. 32
Giới thứ chín: Thực tập chánh ngữ ......................................................... 34
Giới thứ mười: Phòng hộ giáo đoàn ....................................................... 36
Giới thứ mười một: Thực tập chánh mệnh ............................................ 37
Giới thứ mười hai: Tôn trọng và bảo vệ sự sống ................................... 40
Giới thứ mười ba: Chí nguyện lợi tha ..................................................... 42
Giới thứ mười bốn: Bảo hộ thân tâm ...................................................... 43
Chương Ba: Nghi Thức Tụng Giới và Truyền Giới ................................ 51
1. Ba sự quay về và hai lời hứa dành cho thiếu nhi ............................... 51
2. Tụng năm giới ....................................................................................... 59
3. Tụng mười bốn giới Tiếp Hiện ............................................................ 66
4. Truyền thọ mười bốn giới Tiếp Hiện .................................................. 81
Chương Bốn: Giáo Chế Dòng Tu Tiếp Hiện ........................................... 96
Chương I: Danh xưng, Tôn chỉ, Cơ sở truyền thừa ............................... 96
Chương II: Kinh điển y cứ, Giáo lý căn bản, Quan điểm hành đạo .... 96
Chương III: Giáo quyền, Đoàn viên, Cơ cấu và hệ thống tổ chức ....... 98
3 | M ụ c l ụ c
Chương IV: Giới luật Tiếp Hiện, Điều kiện thọ giới ............................. 99
Chương V: Điều hành, Tài sản giáo đoàn, Đại Hội Tiếp Hiện ........... 101
Chương VI: Tu chỉnh giáo chế ............................................................... 103

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều