Tìm Sách

Giảng Luận >> Giới Tiếp Hiện Chú Giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giới Tiếp Hiện Chú Giải
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 103
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Chương Một: Dòng Tiếp Hiện ..................................................................... 4
1. Ý nghĩa của hai chữ Tiếp Hiện .............................................................. 4
2. Mười bốn giới .......................................................................................... 8
3. Bối cảnh xã hội ........................................................................................ 8
4. Giáo chế của dòng Tiếp Hiện ............................................................... 10
5. Cộng đồng của người Tiếp Hiện ......................................................... 13
6. Sự thực tập chánh niệm của dòng tu Tiếp Hiện ................................ 13
7. Cách thức tụng giới ............................................................................... 14
Chương Hai: Giới Tướng ............................................................................ 17
Giới thứ nhất: Tinh thần cởi mở và bao dung........................................ 17
Giới thứ hai: Cởi bỏ kiến chấp ................................................................. 19
Giới thứ ba: Tự do tư tưởng ..................................................................... 22
Giới thứ tư: Ý thức về sự có mặt của khổ đau ....................................... 23
Giới thứ năm: Sống đơn giản, lành mạnh .............................................. 26
Giới thứ sáu: Đối trị cơn giận .................................................................. 27
Giới thứ bảy: Hiện pháp lạc trú ............................................................... 29
Giới thứ tám: Ái ngữ và hòa giải ............................................................. 32
Giới thứ chín: Thực tập chánh ngữ ......................................................... 34
Giới thứ mười: Phòng hộ giáo đoàn ....................................................... 36
Giới thứ mười một: Thực tập chánh mệnh ............................................ 37
Giới thứ mười hai: Tôn trọng và bảo vệ sự sống ................................... 40
Giới thứ mười ba: Chí nguyện lợi tha ..................................................... 42
Giới thứ mười bốn: Bảo hộ thân tâm ...................................................... 43
Chương Ba: Nghi Thức Tụng Giới và Truyền Giới ................................ 51
1. Ba sự quay về và hai lời hứa dành cho thiếu nhi ............................... 51
2. Tụng năm giới ....................................................................................... 59
3. Tụng mười bốn giới Tiếp Hiện ............................................................ 66
4. Truyền thọ mười bốn giới Tiếp Hiện .................................................. 81
Chương Bốn: Giáo Chế Dòng Tu Tiếp Hiện ........................................... 96
Chương I: Danh xưng, Tôn chỉ, Cơ sở truyền thừa ............................... 96
Chương II: Kinh điển y cứ, Giáo lý căn bản, Quan điểm hành đạo .... 96
Chương III: Giáo quyền, Đoàn viên, Cơ cấu và hệ thống tổ chức ....... 98
3 | M ụ c l ụ c
Chương IV: Giới luật Tiếp Hiện, Điều kiện thọ giới ............................. 99
Chương V: Điều hành, Tài sản giáo đoàn, Đại Hội Tiếp Hiện ........... 101
Chương VI: Tu chỉnh giáo chế ............................................................... 103

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi