Tìm Sách

Giảng Luận >> Hiệu Lực Cầu Nguyện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiệu Lực Cầu Nguyện
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 90
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Đối tượng siêu hình .................................................................................................... 3
Những nghi vấn khi cầu nguyện ........................................................................... 3
Ông chỉ nói có chừng đó! ........................................................................................ 5
Tự lực và Tha lực trong Cầu nguyện .................................................................... 8
Ta nên tự hỏi tụng kinh để làm gì? ....................................................................... 8
Cầu nguyện cho mình ............................................................................................ 13
Cầu nguyện cho người .......................................................................................... 14
Thiết lập sự giao cảm ............................................................................................. 15
Năng lượng tu tập .................................................................................................. 17
Nghiệp báo và sự cầu nguyện .............................................................................. 19
Ba điều cầu nguyện thông thường ...................................................................... 21
Chúng ta phải biết rằng cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống ........ 24
Điều cầu nguyện của người tu ............................................................................. 25
Cầu đối tượng hiện hữu ........................................................................................... 31
Cầu nguyện trong đạo Ki-tô ................................................................................. 45
Vai trò của cầu nguyện trong y khoa ..................................................................... 53
Tiến trình của y khoa ............................................................................................. 55
Y Khoa Cơ giới ........................................................................................................ 56
Y khoa Thân tâm ..................................................................................................... 57
Y khoa Cộng nghiệp ............................................................................................... 57
Thiền và trị liệu .......................................................................................................... 66
Vài hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu - Niệm ............................................... 66
Niệm, Định và Tuệ - những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền ..... 71
Kết sử ........................................................................................................................ 72
Mạn ........................................................................................................................... 73
Tàng thức ................................................................................................................. 73
Sự lưu thông của tâm hành ................................................................................... 74
Mũi tên thứ hai........................................................................................................ 75
Tai họa của dục ....................................................................................................... 76
Vài bài tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu ............................................... 77
Bài tập thứ nhất: An Tịnh Tâm Hành ............................................................. 77
Bài tập thứ hai: An Tịnh Thân Hành .............................................................. 78
Bài tập thứ ba: Nuôi Dưỡng ............................................................................. 81
Bài tập thứ tư: Trị Liệu ...................................................................................... 85
Lời kết ........................................................................................................................... 89

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều