Tìm Sách

Giảng Luận >> Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 94
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Phần 1:
Ý thức cộng đồng
Lời giới thiệu .................................................................................................. 4
Chương 1: Tiếng chuông chánh niệm ...................................................... 13
Chương 2: Nền đạo đức toàn cầu ............................................................. 17
Năm giới quý báu ..................................................................................... 19
Giới thứ nhất: Bảo vệ sự sống .............................................................. 20
Giới thứ hai: Hạnh phúc chân thực ..................................................... 21
Giới thứ ba: Tình thương đích thực .................................................... 21
Giới thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ ........................................................ 22
Giới thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu ................................................. 22
Chương ba: Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất Mẹ ............................. 24
Chương bốn: Thiên nhiên và tình thương bất bạo động ....................... 33
Chương năm: Vượt thoát sợ hãi ................................................................ 40
Năm phép quán tưởng ............................................................................. 46
Phần 2:
Tình thương bằng hành động
Chương sáu: Sự tiếp nối đẹp đẽ ................................................................ 51
Chương bảy: Biết chăm sóc chính ta, người muốn bảo vệ môi trường
........................................................................................................................ 55
Chương tám: Thành phố vắng bóng cây xanh ........................................ 62
Chương chín: Chuyển hóa tâm thức cộng đồng ..................................... 67
Chương mười: Đôi mắt của voi chúa ....................................................... 72
Phần 3:
Sống chánh niệm
Thi kệ - Thiền tập trong đời sống hằng ngày .......................................... 77
Quơ dép ...................................................................................................... 77
Vặn nước .................................................................................................... 78
Rửa tay ....................................................................................................... 78
3 | Mục lục
Nâng bát không ......................................................................................... 79
Nâng bát đầy ............................................................................................. 79
Làm vườn ................................................................................................... 80
Tưới cây ...................................................................................................... 80
Đổ rác ......................................................................................................... 81
Thiền buông thư ........................................................................................ 81
Bài tập buông thư ...................................................................................... 83
Thiền lạy ..................................................................................................... 85
Lạy thứ nhất........................................................................................... 86
Lạy thứ hai ............................................................................................. 86
Lạy thứ ba .............................................................................................. 87
Lạy thứ tư .............................................................................................. 88
Lạy thứ năm ........................................................................................... 89
Hiệp ước sống chung an lạc với đất Mẹ ................................................... 91

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều