Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Hưng Từ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 142
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000001560
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

(BA MƯƠI BỐN ĐỒ HÌNH) ÂM – NGHĨA

Dịch giả Sa môn THÍCH HƯNG TỪ

THÀNH HỘI PHẬP GIÁO TP.HCM

PL: 2541-1997

LƯỢC TRÌNH PHIÊN DỊCH BỘ KINH

 QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Ngài Trung Phong Thiền sư nói: Ta Bà khổ! Ta Bà khổ! Những nỗi đau khổ cõi Ta Bà không kể xiết! Thật vậy.

Như khổ về thân như sanh, già, bệnh, chết , thề xác héo gầy, mưu cầu không đặng, oán thù gặp mặt, ân ái chia ly. Còn khổ về tâm thì niệm niệm sanh diệt, các trần lao phiền não cứ dao động luôn luôn. Khổ về cảnh,thì ba tai tám nạn, xô xát lẫn nhau, làm cho nhân loại không ngần sầu thảm. Bởi thế! Nó ràng buộc chúng sanh quanh quẩn trong sáu đường không thể tránh khỏi được.

Nên Đức Phật Thích Ca đã bỏ quyền vị tôn vinh, từ thân, cắt ái, bài bác lối sống hẹp hòi, tôn trọng tình thương rộng lớn, mà xuất gia đi tìm chân ký siêu thoát.

Hiện nay bảy chúng Phật tử, trong thì Tăng Ni, ngoài thì Thiện tín, không ai là chẳng thực hành tu theo pháp môn này.

Thậm chí những người không biết Qui y Tam bảo, gọi là theo đạo Ông Bà  mỗi khi cầm hương đi cúng lễ, trước khi niệm cầu: “Nam mô A Di Đà Phật” để mở đầu cho nghi lễ thành kính. Như thế , PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ đã ăn sâu trong tiềm thức dân tộc VN.

Nhận thấy mọi người đều tu Pháp môn niệm Phật để ý nghĩa và phương pháp hành trì được thêm sâu rộng cùng góp phần công đức thêm sâu dày, nên tôi y theo bộ kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cương Lương Gia Xá đã dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Nay tôi phiên dịch ra Việt ngữ (ngoài ra phần giải thích Quán Vô Lượng Thọ Phật Tiên Chú của ông Đinh Phước Bảo tôi đã phiên dịch xong, nếu có thiện duyên sẽ in ra trao truyền Phổ độ). Hầu mong giúp quý Phật tử sơ cơ hiểu thêm pháp Quán tưởng đức Phật Vô Lượng Thọ.

Tóm tắt tất cả những hệ thống quán tưởng của PHÁP MÔN TU TỊNH ĐỘ qua sự chỉ dạy của đức Phật, và phát huy TÍN, HẠNH, NGUYỆN ba yếu tố rất thâm thiết được trình bày trong chín phẩm vãng sanh của bộ kinh này.

Thời buổi pháp nhược ma cường, mà PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ quả đem lại sự thực tế, đã dễ tu mà chắc thành Phật cho tất cả Phật tử trong mười phương.

Đem cộng với cộng sự: Kiến tạo CẢNH TỊNH ĐỘ ĐẠO TRÀNG tại núi Trà Cú – TỔ ĐÌNH LONH SƠN TRƯỜNG  THỌ TỰ - thuộc tỉnh Bình Tuy do  ngài trụ trì HT. THÍCH VĨNH THỌ, trưởng ban tổ chức sáng lập với mục đích  phát huy  bốn pháp niệm Phật (Quán, tượng, Quán tưởng, Trì danh,  Thật tướng), để lại cho mười phương Phật tử hiện tại cũng như  tương lai, chiêm ngưỡng mà thanh tịnh thân tâm, phục hồi bản tánh cố hữu.

Vì sự lợi sanh quá gấp, nên tôi quên hẳn việc học ít, biết gần, văn từ thô thiển, mà phiên dịch ra bộ kinh này với sự cầu nguyện cho mọi người đồng học, đồng tu, và đền chút công đức mà hồi hướng cho bốn ơn ba cõi mong sao đồng được hầu gần đức Phật Di Đà trên cảnh giới Tịnh độ trang nghiệm.

Phât lịch 2518

Rằm tháng 4, năm Giáp Dần

Dịch giả cẩn chí

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2