Tìm Sách

Thiền >> Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
 • Tác giả : Nguyệt Khuê - Lai Quả thiền sư
 • Dịch giả : HT. Thích Duy Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 445
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 1201000007533
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA VÀ

 THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC

Dịch giả : HT. THÍCH DUY LỰC (445 trang)

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI DỊCH GIẢ

Quyển sách này rất có giá trị đồi với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người biên soạn (người biên soạn đây chỉ người sưu tập để xuất bản) xen vào nên làm giảm giá trị quyển sách. Người biên soạn  hình như không có tham thiền, đối với Phật pháp cũng chưa được thông thạo, chỉ đem những tác phẩm như Tham Thiền Tu Pháp, Nguyệt Khê Ngữ Lục, Phật Pháp Vấn Đáp Lục, Đại Thừa Bát Tông Tu Pháp của Ngài Nguyệt Khê gom lại thành quyển sách này, trong đó lại thêm vào những lời của người giáo môn và ý kiến  của  tự mình, nghịch với ý chỉ của ngài Nguyệt Khê mà chẳng tự biết, mà người biên soạn chỉ biết giữ bản quyền – không cho người khác in lại, đối với văn tự trong sách, do người sắp chữ sắp lộn, có rất nhiều chỗ lời sai chữ trật cũng vẫn để y nguyên mà không dò lại và sửa cho kỹ.

Chúng tôi vì muốn giữ đúng ý chỉ của ngài Nguyệt Khê mà chẳng di hại cho người đọc nên lược bỏ phần nghịch với ý chỉ của ngài và giảm bớt những lời trùng nhau.

Nguyệt Khê Thiền sư đã tịch năm 1965, sách này in được năm 1971.

Cuối quyển sách này có bài đề mục là Nguyệt Khê Pháp sư Cao Ngọa Xứ Bi văn (tiều sử), soạn năm 1971, soạn giả tự xưng là đệ tử Trí Viên, trong đó không đề cập đến sự viên tịch của ngài Nguyệt Khê, nên chúng tôi dịch thêm tiểu sử của Ngài do mục Vương Cảnh Khánh soạn. Dù chúng tôi giữ thái độ thận trọng trong  việc phiên dịch quuyển sách này, nhưng vẫn có thể còn nhiều sơ sót, xin độc giả hoan hỷ chỉ giáo cho.

                                                             THÍCH DUY LỰC

MỤC LỤC

·        Lời dịch giả

·        Lời luận tổng quát

                 CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA

·        CHƯƠNG I

·        CHƯƠNG II

                YẾU CHỈ THIỀN TÔNG

·        CHƯƠNG III

               THỈNH  ÍCH (HỎI ĐẠO)

·        PHỤ LỤC

Nguyệt Khê Pháp Sư Cao Ngọa Xứ Bi văn

Tiểu truyện của Nguỵêt Khê Pháp sư

 

THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC

Các sách khác thuộc Thiền

Tuyệt Quán Luận
Tuyệt Quán Luận
Vô môn quan
Vô môn quan
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền là gì
Thiền là gì
Những vị Thiền sư đương thời
Những vị Thiền sư đương thời
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 1
Thiền Sư Trung Hoa tập 1