Tìm Sách

Giới Luật >> Trùng trị Tỳ Ni tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trùng trị Tỳ Ni tập II
 • Tác giả : Sa Môn Trí Húc
 • Dịch giả : Thích Đổng Minh & Thích Đức Thắng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 511
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007306
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRÙNG TRỊ TỲ NI SỰ NGHĨA TẬP YẾU -TẬP II

Việt dịch: THÍCH ĐỖNG MINH-THÍCH ĐỨC THẮNG (511 trang)

PL: 2540- 1997

MỤC LỤC

(từ quyển 10-19)

Pháp chúng học

Bảy pháp diệt tránh

Hỏi để kết thúc

Yết ma

Kiết giới

Pháp y chỉ

Tư cách ông thầy

Pháp đệ tử nhờ thầy

Pháp thượng tọa

Pháp đồng học

Pháp lễ kính

Hiếu kính cha mẹ

Pháp an cư

Pháp tụ tứ

Ya ca thi na

Pháp rị tội

Minh định các pháp yết ma

Pháp phú bát

Pháp về y

Pháp bính bát

Pháp ăn và uống thuốc

Pháp nuôi bệnh

Phòng xá

Pháp ngọa cụ

Pháp đồ vật

Pháp tích trượng

Pháp tòng lâm

Pháp A lan nhã

Pháp chia vật

Pháp nói pháp

Đọc tụng

Pháp tọa thiền

Pháp tạp

Phật nói kinh  tội phạm giới  nặng nhẹ

Bài tụng giới tướng

Giới tỳ kheo ni

Tám pháp ba la di

Mười bảy tăng gìa ba thi sa

Ni tát tỳ ba mật đế

Một trăm bảy mươi tám pháp ba đặt đế

Tám pháp ba la đế xá nị

Pháp chúng học

Thọ giới thứa xoa ma na

Thọ giớitỳ kheo ni

Tạp pháp

Pháp sa di

Pháp thỉnh hòa thượng

Sáu vật của tỳ kheo

Phụ lục

Kiên độ trì giới

Lời cuối sách

Các sách khác thuộc Giới Luật

Nghi truyền giới
Nghi truyền giới
Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy
Thức-xoa-ma-na Luật Nghi
Thức-xoa-ma-na Luật Nghi