Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Bí Sô tập II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Bí Sô tập II
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Bí Sô Thích Đổng Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 677
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007298
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 LUẬT BÍ SÔ - TẬP II

Việt dịch Bí sô THÍCH ĐỖNG MINH (677 trang)

CHÁNH PHÁP CỬU TRỤ - 1998

MỤC LỤC

PHẦN 90 BA DẬT ĐỀ CA (TIẾP THEO)

·        Quyển 26: (Học xứ 2-6) Mắng nhiếc (tt)

·        Quyển 27: (học xứ 7-11)Đến ngưòi chưa thọ Viên cụ nói Thô tội

·        Quyển 28: (học xứ 12-13)Cơ hiền hủy báng khinh tiện

·        Quyển 29: (Học xứ 14-17) Không dọn dẹp phu cụ (tt)

·        Quyển 30: (Học xứ 18-21 Phần 1)Cố ý buông mình nằm nơi giưòng sổ chân

·        Quyển 31: (Học xứ 21 phần 2) Chúng không sai vội giáo thọ Bi sô ni

·        Quyển 32: (HỌc xứ 21phần 3-24) Chúng không sai vội giáo thọBi Sô ni

·        Quyển 33 : (Học xứ 25 – 30) May y cho Bi Sô không phảibà con

·        Quyển 34: (Học xứ 31) Ăn nhiều lần

·        Quyển 35: (  Học xứ 32-33)Nơi cúng dường một bửa ăn mà thọ quá

·        Quyền 36: (Học xứ 34-39) Ăn đủ

·        Quyển 37: (Học xứ 40-48) Đồ ăn ngon

·        Quyển 38: (Học xứ 49-53) Dùng tay dóa đánh

·        Quyển 39: (Học xứ 54-58) Cùng người chưa thọ Cận viên ngủ

·        Quyển 40: (Học xứ 59-65) Cầm nắm vật báu

·        Quyển 41: (Học xứ 66-76) Khủng bố Bí sô

·        Quyển 42: (Học xứ 77-79) Không dự dục làm thinh đứng dậy

·        Quyển 43 : (Học xứ 80-81) vào tụ lạc phí  thời không chúc thọ Bí sô

·        Quyển 44: (Học xứ 82) vào cửa vương cung , phần 1

·        Quyển 45: (học xứ 82) vào cửa vương cung , phần 2

·        Quyển 46: (Học xứ 82) Vào cửa vưong cung, phần 3

·        Quyển 47: ( Học xứ 82) Vào cửa vương cung, phần 4

·        Quyển 48: (Học xứ 82) Vào cửa vương cung, phần 5

·        Quyển 49: (Học xứ 83) Dối nói không biết

Bốn pháp Ba la đề đề xá ny:

Học xứ thứ nhất: Nhận thức ăn từ Ni không phải bà con

Học xứ thứ hai: Nhận Bí sô ni chỉ vẽ trong khi ăn

·        Quyền 50 (học xứ thứ 3 của 4 pháp): Thọ thực ngoài trú của A lan nhã

·        Học pháp số đông

·        Bảy pháp diệt tránh

·        Kệ giới kinh của Bảy Đức Phật…

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật