Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Nghĩa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Nghĩa
 • Tác giả : Sa Môn Truyền Nghiêm Tập Thuật
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Thích Đổng Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 275
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1994
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007303
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 LUẬT TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ NGHĨA

Sa Môn Truyền Nghiêm Tập Thuật

Việt dịch: Tỳ Kheo THÍCH ĐỖNG MINH

CHÁNH PHÁP CỬU TRỤ PL.2538-1994

THAY LỜI TỰA

Đời sống của người xuất gia nói rêng, của tăng chúng nói chung là đời sống của Giới Luật. Phi điều này ra không còn gì để đáng đề cập, dù vẫn còn dưới hình thức: Thân hình dị tục.

Càng hành trì chuẩn mực Ba la để mộc xoa càng có đuợc sự giải thích bền vững và sự hành xử càng mang tính cách xuất ly nhiều hơn. Vì vậy, hiểu biết sâu sắc vế Ba La để mộc xoa trở thành nhiệm vụ hàng đầu và cấp thiết đối với người cầu đạo giải thoát.

Bản Việt dịch bộ Luật “Tỳ Kheo Sớ Nghĩa” của Ngài Truyền Nghiêm này là nhằm cung cấp cho sự học hỏi, hiểu biết sâu sắc ấy. Không những đây là của cải ao quý của bản thân tăng sĩ mà còn là mạng sống của Phật pháp đối với chúng sanh.

Ngoài mục đích ấy ra, tôi xem công việc dịch thuật bộ luật này là một sự thù ân, tưởng niệm bậc Kỳ túc luật sư: Ngài Hòa Thượng Thích Phúc Hộ, người đã thương tưởng trao lại cho tôi bộ luật này cách đây 30 năm, lúc tôi phụ trách dạy luật cho các tân Tỳ kheo, mùa an cư 1964, tại Phật học Vịên Trung Phần, Hải Đức, Nha Trang.

Thành kính đảnh lễ Hòa thượng, con đã là xong hoài bão củ ngài là truyền mạng mạch của Như lai trong lòng tăng chúng Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tôi xin cám ơn Thượng tọa Thích Thiện Bình, Đại Đức Thích Minh Thông và Phật tử Tâm Thái đã góp công đức thành tựu bản đánh máy trước đây để cúng dường, nhân ngày húy kỵ lần thứ hai của Hòa thượng: 11 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ - 1989.

Tôi cũng xin cám ơn Thượng tọa Thích Liễu Không đã quay Ronéo dịch phẩm này để tặng cho quý tân Tỳ kheo giới đàn Lonh Khánh Quy Nhơn và tăng sinh trường cao cấp cơ sở II, Vạn hạnh.

Bản vi tính lần thứ 3 này đã có sự đối chiếu kiểm tra, nhuận văn của đệ tử tôi là Phước Thắng song vẫn có thể còn sai sót. Mong được sự góp ý của Chư Tôn Đức.

Thành kình tri ân.

Long Sơn, tháng Ca đề PL 2538 – 1994

Tỳ kheo Thích Đỗng Minh

 

MỤC LỤC

Duyên khởi Phật chế giới

Chương I:   Thiên ba la di

          II:   Thiên tăng già bà thi sa

         III:   Hai pháp bất định

         IV:   Ba mươi pháp ba dật đề

          V:   Chín mươi pháp baq dật đề

         VI:   Bốn pháp ba la đề đề xá ni

         VII:  Thức xoa ca la ni

        VIII:  Bảy pháp diệt tránh

Các sách khác thuộc Giới Luật

Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy
Thức-xoa-ma-na Luật Nghi
Thức-xoa-ma-na Luật Nghi