Tìm Sách

Giảng Luận >> Mười hạnh Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mười hạnh Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm
 • Tác giả : Thích Chí Giác Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 176
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011969
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

TRONG KINH HOA NGHIÊM

THÍCH CHÍ GIÁC CHÂU

Lời nói đầu

 

            Trong không gian khắp vũ trụ, vạn vật muôn loài đang từng sát na chuyển mình lay động, vươn tới một môi trường sống thích ứng cho thế giới của riêng mình. Tất cả đang cùng nhau ra sức truy tìm nguồn gốc khởi thủy và chung cuộc. Nhưng càng cố công tìm kiếm, mà không có một la bàn Phật Pháp hay một đạo sư dẫn đường thì kết quả chỉ uổng công vô ích.

            Vậy, làm sao tìm thấy được cội nguồn khi những vọng tưởng, kiến chấp triền miên cố hữu vẫn tồn tại trong mỗi con người, khi tất cả vạn vật trong vũ trụ đều do duyên sanh giả hợp, thật không có? Để hiểu thực chất về vạn pháp, mục tiêu tối hậu của người tu hành theo đạo Phật là phải đạt đến trí tuệ và hạnh phúc, an vui. Trí tuệ nói đây không phải là trí tuệ bình thường của thế gian, mà là trí tuệ Bát Nhã. Chỉ có lưỡi gươm trí tuệ sắc bén này mới có thể chặt đứt gông cùm sanh tử. Bởi vậy, chư Phật, Bồ Tát sau khi y nơi trí tuệ Bát Nhã để đoạn trừ vô minh và chứng thật tánh của vũ trụ vạn hữu, đều huấn thị lại cho các hàng chúng sanh pháp bửu vô thượng tối thắng, nhằm chỉ rõ tánh chân không - diệu hữu, sự huấn thị này, không ngoài mục đích khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến như kinh Pháp Hoa đã trình bày.

            Mặc dù người viết rất cố gắng nhưng quyển sách này không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Do sự hiểu biết còn thiển cận, thô sơ, con ngưỡng mong các bậc cao minh và chư huynh đệ, đạo hữu thân hữu... niệm tình tha thứ và chỉ giáo thêm cho những lần tái bản sau.

 Cuối cùng, con xin mượn bài thơ trong tác phẩm Bồ Tát Đạo của Vĩ Quân để kết thúc phần nói trên:

" Mỗi câu tràng hạt, Phật là tâm

Phật rõ là tâm, luống phải tầm?

Bể Phật dung hòa tâm lẫn cảnh

Trời tâm bình đẳng, Phật cùng sanh

Bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng

Chấp Phật là tâm, chẳng trọn lành

Tâm, Phật nguyên lai đều giả huyễn

Phật tâm đồng diệt đến viên thành"

                                                                                         Thích Chí Giác Châu.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn