Tìm Sách

Kinh Tạng >> Pháp hội tam tụ luật nghi


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp hội tam tụ luật nghi
 • Tác giả : Hán dịch: Đường Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí
 • Dịch giả : Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 362
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000011387
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI

BỒ ĐỀ LƯU CHÍ

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

NHÀ XUÁT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

Hán dịch: Đường Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí

Việt dịch: Tỳ kheo  Thích TríTịnh

 

LỜI GHI CHÚ

          Kinh nầy tên là Phật thuyết Tam Luật Nghi cũng có tên là Phật Thuyết Bồ Tát Cấm Giới, là phẩm thứ nhất của bộ kinh đồ sộ Đại Bảo Tích, mang số hiệu 310 của Đại chánh tân tu, 120 quyển Hán văn.

          Bản kinh này do Ngài Tam Tạng Bồ đề Lưu Chí dịch ra Hán văn. Ngài là cao tăng ở miền Bắc Ấn Độ, tên Phạn ngữ là Bodhiruci, dịch nghĩa là Đạo Hỷ. Không rõ năm sinh, chỉ biết ngài đến Trung Quốc vào năm 508, triều Bắc Ngụy. Tài liệu cũ cho biết khoảng niên hiệu Thiên Bình (534-537), Ngài vẫn còn sống, nhưng về sau ra sao và thị tịch năm nào thì không ai rõ. Ngài đã dịch được 38 bộ kinh, gồm 127 quyển.

          Hòa thượng Trí Tịnh đã dịch kinh nầy ra Việt văn, được Ban Văn hóa Thành hội TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1999. Bản in kinh này ngày nay rất khó tìm kiếm.

          Thành kính xin Hòa Thượng hoan hỷ cho phép chúng con tái bản để Tăng Ni Phật tử có tài liệu để tu học.

Nammô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

MỤC LỤC

Lời ghi chú

Nghi Thức Trì Tụng

Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Hồi Hướng

Tam Quy Y

Phụ Lục Hán Văn

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2