Tìm Sách

Kinh Tạng >> Nghi thức tụng niệm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghi thức tụng niệm
 • Tác giả : Thích Nhật Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 388
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000011889
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

NGHI THỨC TỤNG NIỆM

CÔNG PHU KHUYA - CÚNG NGỌ - CÔNG PHU CHIỀU

CẦU AN - CẦU SIÊU - HÔ CHUÔNG - AN VỊ PHẬT

PHÓNG SANH - TẾT NGUYÊN ĐÁN

QUY Y TAM BẢO - THÀNH HÔN - XUẤT GIA

THÍCH NHẬT TỪ soạn dịch

LỜI NÓI ĐẦU

            Như tên gọi của tác phẩm, Nghi thức tụng niệm này là một tuyển tập gồm 14 nghi thức phổ thông được sử dụng trong các chùa Phật giáo Bắc tông. Nền tảng của nghi thức này gồm các khóa lễ Công phu khuya, Cúng ngọ, Công phu chiều vàKhóa kinh Tịnh độ buổi tối (thường là kinh Phổ Môn hoặc kinh A Di Đà) đã được biên soạn hoàn tất từ năm 1994. Vào thời điểm đó, để tiện dụng cho từng khóa lễ, các nghi thức này được ấn hành độc lập. Các nghi thức Hô chuông, An vị Phật, Phóng sanh, Tết nguyên đán, Lễ thành hôn, Quy y Tam bảo vàXuất gia được bổ túc trong Nghi thức tụng niệm này để người đọc tụng có được trọn bộ các nghi thức thông dụng đúng nghĩa.

            Với ngôn ngữ thuần Việt và sự phong phú về thể loại nghi thức, soạn giả hy vọng rằng Nghi thức tụng niệm này là cẩm nang hành trì căn bản của người Phật tử. Việc sử dụng các nghi thức tụng niệm trong sự hiểu nghĩa và có khả năng dẫn đến sự thực tập chuyển hóa thành công. Vì là nghi thức phổ quát, trong Nghi thức tụng niệm này chưa có các bài kinh chuyên dùng cho giới xuất gia, ngoài những gì đã biết qua hai thời công phu sáng tối tại các chùa. Trong khi chờ đợi Kinh điển cho người tại gia và Kinh điển cho người xuất gia ra đời để đáp ứng nhu cầu tu học chuyên biệt, sử dụng Nghi thức tụng niệm này sẽ giup hành giả sống an lạc và hạnh phúc trong đời.

 

                  Giác Ngộ, ngày 27-4-2011

               Thích Nhật Từ

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

I. NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

5a. Thần chú Lăng-nghiêm, chú Đại bi, Thập chú

5b. Kinh Di Giáo

6. Bát-nhã Tâm Kinh

7. Tán dương

8a. Sám mười nguyện Phổ Hiền

8b. Sám quy mạng

9. Tán lễ

10. Hồi hướng công đức

11. Lời nguyện cuối

12. Đảnh lễ ba Ngôi báu

13. Tán dương Thiên Long bát bộ

14. Tán dương Hộ Pháp

 

II. NGHI THỨC CÚNG NGỌ

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

5. Bát-nhã Tâm Kinh

6. Tán dương

7. Cúng dường

8. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

III. NGHI THỨC CÔNG PHU CHIỀU

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

5. Mông sơn thí thực

6. Bát-nhã Tâm Kinh

7. Vãng sanh Tịnh độ thần chú

8. Chơn ngôn phổ hồi hướng

9. Tán lễ

10. Khuyến tu

11. Sám cứu độ vong hồn

12. Hồi hướng công đức

13. Lời nguyện cuối

14. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

IV. NGHI THỨC CẦU AN KINH PHỔ MÔN

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Phát nguyện trì kinh

5. Tán dương giáo pháp

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh tinh hoa trí tuệ

8. Niệm Bồ-tát

9. Mười hai lời nguyện

10.a) Năm điều quán tưởng

10.b) Quán chiếu thực tại

11.a) Sám quy nguyện

11.b) Sám cầu an

12. Hồi hướng công đức

13. Phục nguyện

14. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

V. NGHI THỨC CẦU AN KINH DƯỢC SƯ

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Phát nguyện trì kinh

5. Tán dương giáo pháp

6. Tán Phật Dược sư

7. Kinh bổn nguyên công đức của Phật Dược Sư

8. Kinh tinh hoa trí tuệ

9. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư

10. Nguyện cầu an lành

11.a) Mấy điều quán tưởng

11.b) Sám mười nguyện

12. Hồi hướng công đức

13. Lời nguyện cuối

14. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

VI. NGHI THỨC CẦU SIÊU KINH A DI ĐÀ

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Phát nguyện trì kinh

5. Tán dương giáo pháp

6. Kinh A Di Đà

7. Kinh tinh hoa trí tuệ

8. Niệm Phật

9. Mười hai lời nguyện

10.a) Sám Di-đà

10.b) Sám niệm Phật

10.c) Sám nhất tâm

10.d) Sám phát nguyện

10.e) Sám tống táng

11. Hồi hướng công đức

12. Phục nguyện

13. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

VII. NGHI THỨC SÁM HỐI

1. Nguyện hương

2. Tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Phát nguyện trì kinh

5. Tán dương giáo pháp

6-a. Lạy sám hối sáu căn

6-b. Lạy sám hối hồng danh

7. Bát-nhã Tâm Kinh

8. Niệm Phật A-di-đà và thánh chúng

9-a. Sám nguyện

9-b. Sám qui nguyện

10. Hồi hướng công đức

11. Lời nguyện cuối

12. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

VIII. NGHI THỨC HÔ CHUÔNG

1. Pháp kệ hô chuông

2. Hồi hướng

3. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

IX. NGHI THỨC AN VỊ PHẬT

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

5. Phật nói Kinh Phước Đức

6. Sái tịnh thủy

7. Tiêu tai cát tường thần chú

8. Nguyện an lành

9. Sám mười nguyện Phổ Hiền

10. Hồi hướng công đức

11. Phục nguyện

12. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

X. NGHI THỨC PHÓNG SANH

1. Nguyện hương

2. Chơn ngôn gia trì

3. Kệ giải nghiệp

4. Quy y và sám hối

5. Kệ phóng sanh

6. Thất Phật diệt tội chơn ngôn

7. Tiêu tai cát tường thần chú

8. Nguyện an lành

9. Hồi hướng công đức

10. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

XI. NGHI THỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

5. Phật nói Kinh Phước Đức

6. Tiêu tai cát tường thần chú

7. Niệm Phật nguyện an lành

8. Sám quy nguyện

9. Hồi hướng công đức

10. Phục nguyện

11. Đảnh lễ ba Ngôi báu

 

XII. NGHI THỨC QUY Y TAM BẢO

1. Nguyện hương

2. Tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán dương

4. Tán dương giáo pháp

5. Kinh Người Áo Trắng

6, Giới sư khai đạo

9. Vâng giữ năm điều đạo đức

10. Sám quy y

11. Hồi hướng công đức

13. Đảnh lễ ba Ngôi báu

14. Thuyết giảng và đọc pháp danh

 

XIII. NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

5. Phật nói Kinh Thiện Sinh

6. Lạy báo ân

7. Bốn điều phát nguyện

8. Trao nhẫn cưới

9. Niệm Phật gia trì

10. Hồi hướng công đức

11. Đảnh lễ ba Ngôi báu

12. Lời chúc phúc của hai họ

13. Cảm ơn của đôi tân hôn

14. Lời chúc phúc của chủ lễ

 

XIV. NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA

1. Nguyện hương

2. Tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

5. Kinh tinh hoa trí tuệ

6. Sám hối ba nghiệp

7. Lạy báo ân

8. Thầy bổn sư khai đạo

9. Ba điều phát nguyện xuất gia

10. Làm lễ quán đảnh

11. Xuống tóc giới tử

12. Sách tấn giới tử

13. Niệm Phật gia trì cho giới tử

14. Hồi hướng công đức

15. Đảnh lễ ba Ngôi báu

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2