Tìm Sách

Giảng Luận >> Giải thoát trong lòng tay


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giải thoát trong lòng tay
 • Tác giả : Pabongka Rinpoche
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 840
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000005923
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY

PABONGKA RINPOCHE

LIBERATION IN THE PALM OF YOUR HAND

THÍCH NỮ TRÍ HẢI dịch

 

Mục Lục

tập một

Lời giới thiệu của H.T. Thích Minh Châu

Đôi lời của dịch giả

Ghi chú về cách ghi số mục các tiêu đề

Lời giới thiệu của

Ghi chú của dịch giả bản Anh ngữ

Pabongka Rinpoche (do Rilbur Rinpoche ghi lại)

Lời dẫn nhập của Trijang Rinpoche

PHẦN MỘT: NHỮNG CHUẨN BỊ SƠ KHỞI

Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

I. TÍNH VĨ ĐẠI CỦA CÁC TÁC GIẢ

IA.Atìsha sinh vào một gia đình quý tộc

IB.Ngài đã đạt được những kỳ đức.

IC.Những việc Ngài đã làm

  IC1. Tại Ấn Độ

  IC2. Tại Tây Tạng

Ngày thứ ba

II. TÍNH VĨ ĐẠI CỦA PHÁP LAMRIM

  IIA.Giúp nhận ra tính nhất quán

  IIB. Giúp thấy mọi kinh đều dạy tu

  IIC.Giúp ta khám phá ý thật của Phật

  IID.Giúp ta thoát khỏi các tà hạnh

III. CÁCH GIẢNG VÀ NGHE THÍCH ĐÁNG

  IIIA. Cách nghe pháp

   IIIA1. Quán những lợi lạc

   IIIA2. Kính pháp và những bậc thầy giảng pháp

   IIIA3. Cách nghe pháp thực thụ

      IIIA3.1 Bỏ ba lỗi

               .2 luyện sáu thái độ tốt

  IIIB. Cách giảng pháp

   IIIB1. Quán những lợi lạc

   IIIB2. Kính pháp và những bậc thầy giảng pháp

   IIIB3. Nên nghĩ và làm gì lúc giảng pháp

   IIIB4. Không nói pháp cho hạng nào

  IIIC. Điều cả thầy và trò cùng nên làm cuối thời giảng

PHẦN HAI: NGHI THỨC CHUẨN BỊ

Ngày thứ tư

IV. THỨ TỰ NHỮNG CHỈ GIÁO THỰC THỤ

  IVA.Căn bản của đạo lộ: Thờ thầy

    IVA1. Làm gì trong các thời thiền

     IVA1.1 Sáu chuẩn bị:

            .1.1 Lau nhà, bày biện

            .1.2 Đồ cúng hợp pháp

            .1.3 Cách ngồi

Ngày thứ năm

     IV1.1.4 Khẩn cầu phước điền

           .1.5. Dâng lời cầu nguyện

Ngày thứ sáu

    IVA1.1.6 Khẩn cầu bổn sư

   IVA1.2 Phần chính tu tập: Thờ thầy

PHẦN BA: NỀN TẢNG CỦA ĐẠO LỘ

Ngày thứ bảy

   IVA1.2.1 Lợi ích nương thầy

            .2.2 Tai hại không nương

Ngày thứ tám

   IVA1.2.3 Thờ thầy trong ý nghĩ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn