Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Đâu Là Chân Hạnh Phúc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đâu Là Chân Hạnh Phúc
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 52
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Quyển “Tu Là Chuyển Nghiệp” gồm những bài ngắn, hướng dẫn 
người tu chuyển nghiệp bất thiện nơi thân khẩu ýcủa phàm phu, thành nghiệp 
thiện của bậc hiền đức. 
Quyển “Đâu Là Chơn Hạnh phúc”, cũng gồm những bài giảng ngắn 
của Hòa Thượng Thường Chiếu, nhằm hướng dẫn Tăng Ni và phật tửtu sáu 
căn. Trong những bài này Hòa Thượng giảng trạch những cái vui thích tạm 
bợtrá hình của khổ  đau,mà người  đời cho là hạnh phúc,nên  đã lau nhọc tìm 
cầu  đuổi bắt, nhưng không  được hạnh phúc lại còn khổ  đau. Hòa Thượng 
cũng giảng trạch rõ ràng cái vui nào là cái vui chân thật cho Tăng Ni và phật 
tửbiết mà thực hiện, để được lợi ích chân thật vĩnh viễn. 
Chúng tôi nhận thấy những bài giảng này rất cần cho người mong cầu 
hạnh phúc chân thật,nên ghi thành sách  đểtiện bềnghiên cứu thực hiện. Sau 
khi ghi xong, chúng tôi trình lên Hòa Thượng xem,  được Hòa Thượng chấp 
thuận cho xuất bản. Vì ghi từlời giảng, chắc chắn tập sách này không tránh 
khỏi những sai sót lỗi lầm. Xin quí độc giảthông cảm, bỏqua những lỗi mà 
chúng tôi đã vấp phải. 
T.T. Trúc lâm, đầu hạ1993 
THUẦN GIÁC 
Kính ghi 

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh