Tìm Sách

Giảng Luận >> Kinh Thập Thiện giảng giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Thập Thiện giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 63
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả
cưsĩlẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét 
hội chúng dựbuổi thuyết pháp này, chúng ta nhận  định  được giá trịquyển kinh thếnào 
rồi. 
Pháp Thập Thiện là nền tảng  đạo  đức, cũng là nấc thang  đầu trên cây thang giải 
thoát. Cho nên bất cứngười tu tại gia hay xuất gia, pháp Tiểu thừa hay Đại thừa cũng lấy 
Thập Thiện làm chỗlập cước căn bản. Bỏpháp Thập Thiện thì mọi pháp tu khác  đều 
không đứng vững. Vì thế, người học đạo buổi ban  đầu phải thâm nhập pháp Thập Thiện, 
sau đó mới tiến lên tu các pháp thiền định… 
Song người  đời vẫn còn hoang mang chưa quyết  định được nghĩa thiện và ác. Bởi 
vì họthấy có những việc ban đầu làm dường nhưthiện, vềsau trởthành ác. Ngược lại, có 
những việc ban đầu thấy nhưác, vềsau lại thiện. Hoặc một hành  động, mà ở  địa phương 
này cho là thiện,  ở  địa phương khác lại cho là ác, thời gian trước bảo là thiện, thời gian 
sau nói là ác, khiến mọi người ngờvực ý nghĩa thiện ác trên thếgian.  Đọc kỹvà nghiền 
ngẫm chín chắn quyển kinh Thập Thiện, chúng ta sẽgiải quyết  được những hoang mang 
ngờvực trên. 
Chúng tôi dịch và giảng quyển kinh này,  được các thiền sinh ghi chép lại và cho 
ấn hành phổbiến. Đểnói lên lòng tùy hỷcủa mình, tôi viết lời đầu sách đểgiới thiệu với 
quí độc giả. 
THÍCH THANH TỪ
Viết tại Thiền viện Thường Chiếu 
Ngày 27-08-1997

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn