Tìm Sách

Giảng Luận >> An Trú Trong Hiện Tại

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : An Trú Trong Hiện Tại
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 76
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thay lời tựa  ...........................................................................................................  4
Nghe chuông và chắp tay  ....................................................................................  7
Ngồi thở và kinh hành  ......................................................................................  17
Thiền hành  ..........................................................................................................  26
Đi mà không tới ..............................................................................................  26
Bước chân thanh thản  .....................................................................................  26
Rũ bỏ lo lắng  ....................................................................................................  27
Cái ấn của một vị quốc vương  ......................................................................  27
Hơi thở, con số và bước chân  ........................................................................  28
Tốc độ  ...............................................................................................................  29
Lấy thêm thanh khí  .........................................................................................  29
Phép lạ là đi trên mặt đất  ...............................................................................  30
Chọn lựa đối tượng ........................................................................................  31
Thiền trà  ...............................................................................................................  33
Tổ chức một khóa tu  ..........................................................................................  40
An lạc và giải thoát.............................................................................................  48
Quán chiếu  ..........................................................................................................  54
A. Quán niệm về thân thể  ..............................................................................  55
a. Quán niệm về hơi thở  ....................................................................................  55
b. Quán niệm về bốn tư thế của thân thể  .......................................................  55
c. Quán niệm về những động tác của thân thể  .............................................  55
d. Quán niệm về những bộ phận của cơ thể  .................................................  55
e. Quán niệm về những yếu tố tạo nên cơ thể  ..............................................  56
f. Quán niệm về sự tàn hoại của một tử thi trong nghĩa địa  ......................  56
B. Quán niệm về cảm giác..............................................................................  56
C. Quán niệm về Tâm ý  .................................................................................  56
D. Quán niệm về đối tượng Tâm ý  ...............................................................  57
a. Quán niệm về năm loại chướng ngại  .........................................................  57
b. Quán niệm về năm uẩn.................................................................................  57
c. Quán niệm về giác quan và đối tượng  .......................................................  58
d. Quán niệm về bảy yếu tố giác ngộ  .............................................................  58
e. Quán niệm về bốn sự thật  ............................................................................  58
Tụng giới..............................................................................................................  64 3 | Đ i m à k h ô n g t ớ i
Phụ lục  ..................................................................................................................  66
Giới Bản Tiếp Hiện  .........................................................................................  66
Thi Kệ  ...............................................................................................................  72
Thức Dậy  .............................................................................................................  72
Súc Miệng Đánh Răng  .......................................................................................  72
Vào Thiền Đường  ...............................................................................................  72
Điều Thân  ............................................................................................................  72
Điều Tức  ..............................................................................................................  72
Thiền Hành..........................................................................................................  73
Uống Trà  ..............................................................................................................  73
Bật Đèn  .................................................................................................................  73
Nghe Chuông......................................................................................................  73
Ngồi Thiền  ...........................................................................................................  73
Mở Kinh (1)  .........................................................................................................  73
Chắp Tay Chào  ...................................................................................................  74
Mở Kinh (2)  .........................................................................................................  74
Hồi Hướng và Phát Nguyện  ............................................................................  74
Kinh Tất Yếu Bát Nhã Ba La Mật  ....................................................................  74

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn