Tìm Sách

Giảng Luận >> Con đã có đường đi

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Con đã có đường đi
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 244
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Lời mở đầu sách
Mọi sinh hoạt của xã hội con người đang đi về hướng toàn cầu hóa. 
Những giá trị tâm linh và đạo đức nào trong gia sản văn hóa của nhân 
loại cần được xét nghiệm và nhận diện để chúng ta có thể sử dụng mà 
hình thành nên một nền đạo đức và tâm linh chung cho cả  hành tinh 
chúng ta? Mỗi truyền thống đạo đức tâm linh đều có những viên ngọc 
quý có thể đem ra để đóng góp cho một nền tâm linh và đạo đức toàn 
cầu. Đạo Bụt là một nguồn tuệ giác đã có mặt trên 2500 năm có thể 
đóng góp được gì? Đó là chủ đề của cuốn sách này.
Bất cứ một nền đạo đức luân lý nào cũng luôn luôn dựa trên nền tảng 
của một cái thấy sâu sắc về thực tại, thực tại nội tâm cũng như thực 
tại thế giới. Siêu hình học là nền tảng của đạo đức học. Đạo đức học 
của đạo Bụt phát sinh từ một suối nguồn tuệ giác mà Bụt Thích Ca và 
các hành giả kế tiếp đã đạt tới được nhờ kinh nghiệm thiền quán sâu 
sắc. Nguồn suối tuệ giác ấy được gọi là Chánh kiến (Right View), là 
sự chứng ngộ. Tuệ giác ấy có khi được gọi là Duyên Sinh, là Tương 
Tức, là Không, là Vô Tướng, là  Bát Nhã, là Bất Nhị, là Trung Đạo, là 
Vô Ngã…  Tuệ giác ấy không phải là những ý niệm, những lý thuyết 
hình thành bởi tư duy, bởi lý luận mà là những kinh nghiệm trực tiếp 
về thực tại mà người hành giả đạt tới. Chỉ có người ăn xoài mới thực 
sự chứng nghiệm  được hương vị của trái xoài, và kinh nghiệm này 
không thể trao truyền được cho kẻ khác, những người chưa bao giờ 
được ăn xoài, bằng ngôn ngữ và ý niệm. Siêu hình học, nếu chỉ là sản 
phẩm của trí năng, lý luận và kiến thức khái niệm, thì không đủ để 
làm nền tảng cho một nền luân lý đạo đức có giá trị thực tiễn.
Sách này trình bày và giới thiệu nền tuệ giác ấy cũng như những hình 
thái đẹp đẽ của nền đạo đức luân lý được phát nguồn từ nền tuệ giác 
ấy. Nếu biết cách tu tập và quán chiếu thì bạn đọc cũng có thể  nương 
vào đó để đạt tới kinh nghiệm tâm linh và nguồn suối tuệ giác ấy một 
cách trực tiếp, như người không mãn ý với những ý niệm về hương vị 
của trái xoài mà muốn trực tiếp ăn xoài. 7 | L ờ i m ở đ ầ u s á c h
Trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua tại Đạo Tràng Mai Thôn, ba 
trăm hành giả đã cùng thiền tọa, thiền hành, chiêm nghiệm và pháp 
đàm về đề tài “Con Đường Của Bụt, những đóng góp của đạo Bụt cho 
một nền đạo đức toàn cầu.” Cuốn sách này ghi chép lại những bài 
pháp thoại đã được nói trong ba tháng an cư ấy. Đây là một tư liệu 
mà bạn đọc có thể sử dụng để quán chiếu và đi tới một cái thấy thấu 
triệt về thực tại bản thân và thế giới, cái thấy ấy có thể giúp cho chúng 
ta thấy được con đường mà nhân loại phải đi để có thể đưa xã hội và 
hành tinh ra khỏi tình trạng bạo động và hiểm nguy hiện tại. Nếu 
không có chánh kiến, cái thấy thấu triệt ấy, thì ta sẽ không có khả 
năng thực tập chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp để có thể 
vượt thắng những khó khăn của bản thân và thế giới. Chánh kiến có 
khả năng hướng dẫn được cho khoa học và  kỹ thuật để khoa học và 
kỹ thuật có thể giúp chúng ta chuyển ngược lại tình trạng hiện thời.
Siêu hình học mà làm nền tảng được cho đạo đức học thì cũng có thể 
được gọi là siêu hình học ứng dụng. Tuệ giác Bát nhã, tuệ giác Trung 
đạo, tuệ giác Tương tức, tuệ giác Bất nhị và Vô tướng của đạo Bụt nếu 
được đem ra áp dụng trong nếp sống hàng ngày dưới hình thức Bát 
chánh đạo sẽ có công năng phá bỏ được cuồng tín, cố chấp, kỳ thị, cực 
đoan, chia rẽ và hận thù. Trong tuệ giác Tương tức, ta với thế giới 
không phải là hai thực tại tách biệt: ta có trong thế giới, và thế giới có 
trong ta, ta là thế giới, thế giới là ta. Không có chủ thể nhận thức thì 
không có đối tượng nhận thức, không có đối tượng nhận thức thì 
không có chủ thể nhận thức. Cái nhìn bất nhị ấy khoa học  hiện đại đã 
bắt đầu hé thấy. Vì vậy cho nên nói tới đạo đức học Phật giáo, ta 
không thể nào không tham cứu về tuệ giác Vô ngã và Bất nhị.
Năm giới tân tu mà bạn đọc tìm thấy trong sách này là hoa trái của 
thiền tập, được dâng hiến như văn bản của cái thấy   đạo Bụt về một 
nền đạo đức toàn cầu. Chúng ta, người Phật tử, muốn cống hiến và đề 
nghị những gì đẹp đẽ nhất của truyền thống đạo Bụt cho nền đạo đức 
toàn cầu ấy. Chúng ta cũng thỉnh mời các truyền thống khác trên thế 
giới đề nghị và cống hiến những gì quý nhất và đẹp nhất của họ. Ước 
mong rằng các bạn độc giả sau khi đọc xong sách này có cơ duyên 8 | L ờ i m ở đ ầ u s á c h
tiếp tục quán chiếu và trao đổi để chúng ta có thể đóng góp được 
phần tối đa của chúng ta với tư cách là những người con Bụt.
Thiền sư Nhất Hạnh

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn