Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạo Phật Áp Dụng Vào Cuộc Sống Hàng Ngày

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật Áp Dụng Vào Cuộc Sống Hàng Ngày
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 81
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 01: Đạo Phật và sự sống  .................................................................  5
Đạo Phật Việt Nam Trong Quá Khứ  .........................................................  5
Đạo Phật Việt Nam Trong Hiện Tại  ..........................................................  6
Áp dụng Đạo Phật trong đời sống mới  ....................................................  7
Con Người Là Then Chốt  ...........................................................................  9
Nhân Cách Phật Thích Ca  ........................................................................  10
Trí Tuệ, Từ Bi và Đại Lực  .........................................................................  11
Những Đạo Lý Căn Bản  ...........................................................................  11
Duyên Khởi ...........................................................................................  12
Vô Thường, Không và Vô Ngã  ............................................................  15
Tứ Diệu Đế ............................................................................................  15
Bát Chánh Đạo  ......................................................................................  19
Ý Chỉ Của Đạo Phật Nhập Thế  ................................................................  23
Chương 02: Xây dựng bản thân .................................................................  24
Con Người Và Xã Hội ..............................................................................  24
Chánh Niệm  ..............................................................................................  25
Quán Chiếu  ................................................................................................  27
Thiện Tri Thức  ...........................................................................................  30
Bát Quan Trai  ............................................................................................  31
Chương 03: Xây dựng gia đình  ..................................................................  33
Hạnh Phúc Gia Đình.................................................................................  33
Hai Thế Hệ Sống Chung  ..........................................................................  35
Sự Chia sẻ Và Tham Dự Của Con Cái  ....................................................  38
Con Cái Và Ngân Sách Gia Đình  .............................................................  39
Sự Giàu Có Không Phải Là Hạnh Phúc  ..................................................  40
Học Để Làm Người  ...................................................................................  42
Chia sẻ Quan Niệm  ...................................................................................  43
Sám Hối Và Tụng Giới  .............................................................................  45
Đi Chùa  ......................................................................................................  50
Sáu Nguyên Tắc Sống Hòa Hợp..............................................................  50
Chương 04: Xây dựng xóm làng  .................................................................  52
Xây Dựng Từ Dưới Lên Trên  ...................................................................  52 3 | M ụ c l ụ c
Trường Học Địa Phương  ..........................................................................  52
Chương trình học phải liên hệ mật thiết với thực trạng địa phương  ..  53
Công Tác Xã Hội  .......................................................................................  55
Chấm Dứt Thái Độ Thụ Động  .................................................................  57
Kiểm Điểm Tình Trạng  .............................................................................  57
Tổ Chức Hợp Tác Xã ................................................................................  58
Cải Tiến Và Phát Triển .............................................................................  59
Tổ Chức Nghiệp Đoàn..............................................................................  60
Tổ Chức Tương Trợ  ..................................................................................  60
Hướng Về Nếp Sống Cộng Đồng  ............................................................  61
Thắp Đuốc Mà Đi  ......................................................................................  62
Chương 05: Xây dựng giáo hội  ...................................................................  63
Ðạo Phật Phù Hợp Với Ðời Sống Mới  ....................................................  63
Mục Ðích Ði Chùa  ....................................................................................  64
Học Theo Ðại Bi, Ðại Trí, Ðại Nguyện  ...................................................  64
Bảo Vệ Ngôi Chùa.....................................................................................  65
Xây Dựng Ngôi Chùa  ...............................................................................  65
Ủng Hộ Phật Sự Của Chùa  ......................................................................  66
Phải Học Mới Thực Sự Biết Hành  ...........................................................  67
Phụng Sự Chúng Sanh Là Cúng Dường Chư Phật  ...............................  67
Ủng Hộ Người Thực Hành Chánh Pháp  ................................................  68
Trách Nhiệm Về Hội Ðồng Giáo Hội Trung Ương  ...............................  69
Dung Hợp Hòa Đồng  ...............................................................................  70
Thái Độ Cởi Mở  .........................................................................................  71
Chương 06: Xây dựng quốc gia  ..................................................................  73
Việt Nam Trong Cộng Ðồng Nhân Loại  ................................................  73
Nắm Lấy Vận Mệnh Tổ Quốc Mình .......................................................  73
Dân Chủ Là Do Mình Xây Dựng  .............................................................  74
Không Nương Vào Ngoại Nhân  .............................................................  75
Kinh Tế Ðộc Lập  .......................................................................................  75
Chính Trị Vượt Trên Ðảng Phái  ..............................................................  75
Không Chờ Ðợi Không Phó Mặc  .............................................................  76
Lãnh Thổ Vẹn Toàn  ..................................................................................  76
Không Chấp Nhận Chiến Tranh Giữa Người Việt................................  76
Ðạo Hòa Bình  ............................................................................................  77 4 | M ụ c l ụ c
Ðồng Bào Thiểu Số Là Anh Em Ruột Thịt  ..............................................  77
Chương 07: Xây dựng thế giới  ....................................................................  78
Hiểm Họa Ðe Dọa Nhân Loại .................................................................  78
Tìm Hiểu Tình Trạng  ................................................................................  79
Lý Tưởng Quốc Gia Trong Lý Tưởng Thế Giới Ðại Ðồng  ...................  79
Hạn Chế Sinh Sản  .....................................................................................  80
Bảo Vệ Trái Ðất  .........................................................................................  80
Liên Ðới Trách Nhiệm  ..............................................................................  80
Giải Pháp Ðại Ðồng  ..................................................................................  81

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn