Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạo Phật Hiện Đại Hóa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật Hiện Đại Hóa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 125
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 1: Vấn đề hiện đại hóa....................................................................  3
Chương 2: Những tu viện nhập thế ..........................................................  21
Chương 3: Những nguyên lý làm nền tảng  ................................................  45
Chương 4: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt  ...................................  61
I. Trong lĩnh vực tín ngưỡng ...................................................................  61
II. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật  ....................................................  67
III. Trong lĩnh vực giáo dục  .....................................................................  80
IV. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội  .......................................................  90
Chương 5: Những dòng tu tiếp hiện  .......................................................  111
Kết Luận  ......................................................................................................  125

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn