Tìm Sách

Giảng Luận >> Đường xưa mây trắng

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đường xưa mây trắng
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 626
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 01: Đi để mà đi  .............................................................................  5
Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu  ...........................................................  15
Chương 03: Mớ cỏ Kusa  ...........................................................................  22
Chương 04: Chim thiên nga trúng tên  ....................................................  29
Chương 05: Bát sữa cứu mạng  .................................................................  37
Chương 06: Bóng mát cây hồng táo  ........................................................  43
Chương 07: Giải thưởng voi trắng  ..........................................................  50
Chương 08: Chuỗi ngọc  ............................................................................  56
Chương 09: Con đường tâm linh và con đường xã hội  ........................  62
Chương 10: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài  .......................................  67
Chương 11: Tiếng sáo canh khuya  ..........................................................  73
Chương 12: Con Ngựa Kanthaka  ............................................................  77
Chương 13: Đạo tràng đầu tiên  ...............................................................  85
Chương 14: Vượt Sông Hằng  ...................................................................  94
Chương 15: Khổ hạnh lâm  .......................................................................  98
Chương 16: Thì ra Lệnh Bà giả ngủ  ......................................................  108
Chương 17: Chiếc lá Pippala  ..................................................................  112
Chương 18: Sao mai đã mọc ..................................................................  118
Chương 19: Trái quýt của chánh niệm  ..................................................  125
Chương 20: Nai ngọc  ..............................................................................  132
Chương 21: Hồ sen  .................................................................................  139
Chương 22: Chuyển Pháp Luân Kinh  ...................................................  144
Chương 23: Những giọt nước cam lồ ...................................................  150
Chương 24: Hãy đi như những con người tự do  .................................  157
Chương 25: Đỉnh cao của nghệ thuật....................................................  163
Chương 26: Nước cũng đi lên như lửa  .................................................  168
Chương 27: Vạn pháp đang bốc cháy  ...................................................  177
Chương 28: Rừng kè  ...............................................................................  184 3 | M ụ c l ụ c
Chương 29: Muôn vật từ duyên sinh lại từ duyên mà diệt  ................  189
Chương 30: Venuvana  ............................................................................  195
Chương 31: Sang xuân ta sẽ trở về  ........................................................  206
Chương 32: Ngón tay chỉ mặt trăng......................................................  214
Chương 33: Cái đẹp không tàn hại .......................................................  220
Chương 34: Mùa xuân đoàn tụ  ..............................................................  225
Chương 35: Ra nhìn tia nắng sớm  .........................................................  235
Chương 36: Bông sen duyên kiếp .........................................................  241
Chương 37: Một niềm tin mới  ...............................................................  247
Chương 38: Ôi! hạnh phúc!  ....................................................................  255
Chương 39: Ba lần thức dậy trời vẫn chưa sáng  ..................................  263
Chương 40: Bao nhiêu tấc đất bấy nhiêu tấc vàng  ..............................  269
Chương 41: Thương - Mầm mống của đau khổ  ..................................  275
Chương 42: Không hiểu biết thì không thể thương yêu  .....................  281
Chương 43: Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn  ..........................  290
Chương 44: Tứ đại tan rã rồi tứ đại lại kết hợp  ...................................  298
Chương 45: Cánh cửa phương tiện  .......................................................  308
Chương 46: Nắm lá Simapa  ...................................................................  314
Chương 47: Cứ theo chánh pháp mà hành trì  ......................................  323
Chương 48: Rơm phủ lên bùn  ...............................................................  330
Chương 49: Con hãy học hạnh của đất  .................................................  333
Chương 50: Một vóc cám rang...............................................................  344
Chương 51: Kho tàng của cái thấy  ........................................................  352
Chương 52: Phước điền y  .......................................................................  362
Chương 53: An trú trong hiện tại  ..........................................................  372
Chương 54: Thanh thản trước cuộc thịnh suy  .....................................  383
Chương 55: Ánh mai vừa tỏ rạng  ..........................................................  389
Chương 56: Trùng sinh ân nặng  ............................................................  397
Chương 57: Chiếc bè đưa người  ............................................................  405
Chương 58: Con gái đắt giá hơn con trai  ..............................................  413 4 | M ụ c l ụ c
Chương 59: Nhảy cao mấy cũng rơi lại vào trong lưới  .......................  420
Chương 60: Ngày nào đầu tóc cũng ướt  ...............................................  426
Chương 61: Tiếng gầm của sư tử lớn  ....................................................  435
Chương 62: Đừng Vội Tin Cũng Đừng Vội Bài Bác  ............................  442
Chương 63: Đường về biển cả  ...............................................................  451
Chương 64: Vòng sinh tử không có bắt đầu  ........................................  457
Chương 65: Không “có” cũng không “không”  ....................................  466
Chương 66: Bốn núi bao quanh  .............................................................  478
Chương 67: Nước biển chỉ có vị mặn  ....................................................  485
Chương 68: Ba cánh cửa nhiệm mầu  ....................................................  491
Chương 69: Chim cút và chim ưng  .......................................................  499
Chương 70: Bụt từ đâu tới và sẽ đi về đâu?  .........................................  512
Chương 71: Nghệ thuật lên dây đàn  .....................................................  519
Chương 72: Chống đối im lặng  .............................................................  526
Chương 73: Những vắt cơm dấu trong mái tóc  ...................................  536
Chương 74: Tiếng rú của con voi chúa  .................................................  542
Chương 75: Những giọt nước mắt sung sướng của Sudatta  ..............  550
Chương 76: Hoa trái của ngày hôm nay  ...............................................  561
Chương 77: Sinh tử là hoa đốm giữa hư không ..................................  576
Chương 78: Hai ngàn chiếc áo vàng trên Núi Thứu  ...........................  585
Chương 79: Nấm chiên đàn  ...................................................................  595
Chương 80: Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát!  ...................................  604
Chương 81: Đường xưa mây trắng  .......................................................  610
Phụ lục .....................................................................................................  622
Lời tác giả  .............................................................................................  622
Bảng đối chiếu  .....................................................................................  623

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn