Tìm Sách

Kinh Tạng >> Trưởng Lão Ni kệ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trưởng Lão Ni kệ
 • Tác giả : Tỳ kheo Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 282
 • Nhà xuất bản : Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh
 • Năm xuất bản : 1982
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000012276
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TỦ SÁCH KINH TẠNG PÀLI

TẬP KINH

TRƯỞNG LÃO NI KỆ

(THERIGÀTHÀ)

Tỷ kheo THÍCH MINH CHÂU

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PHẬT HỌC VẠN HẠNH

Phiên dịch từ nguyên bản Pàli

TƯ THU PHẬT HỌC VẠN HẠNH

716, Võ Di Nguy - Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

1982

LỜI GIỚI THIỆU

 

            Quyển này là phần nằm trong tập Thera - Therìgàthà tức là các bài kệ của Trưởng Lão Tăng và các bài kệ của Trưởng Lão Ni. Và tập này thuộc bộ Khuddaka Nikàya (Tức Tiểu Bộ Kinh).

          Quyển các bài kệ của Trưởng Lão Ni ghi chép những bài kệ (thàrà) của 73 tỷ kheo ni, những bài kệ này được xem là do các tỷ kheo ni nói lên, hoặc nói lên quả chứng của mình, hoặc nói lên sự sung sướng phấn khởi của mình khi chứng được đạo quả, hoặc nói lên những phương pháp tu hành mình đã tự thực hành để được giác ngộ giải thoát. Bài kệ này cũng nói lên những khó khăn đã vượt qua, những khó khăn cần phải đối trị, để cuối cùng được giác ngộ giải thoát.

          Trước mỗi bài kệ bằng văn thơ, lại có ghi chép sự tích của từng vị tỷ kheo ni, bằng văn xuôi. Các sự tích này trích từ tập Atthakathà của Ngài Dhammapàla, thế kỷ thứ VI, sau kỷ nguyên và như vậy không thuộc về Kinh Tạng và có thể có những sự tích không nằm trong thời kỳ nguyên thủy. Ngoài ra các sự tích này có đề cập đến chuyện tiền thân của các tỷ kheo ni trong thời các Đức Phật quá khứ. Để cho gần với thời kỳ nguyên thủy hơn, chúng tôi chỉ trích đăng những đoạn liên hệ đến thời Đức Phật hiện tại, tức là ĐỨC PHẬT THÍCH CA.

          73 vị tỷ kheo ni này tức là những vị đã chứng quả A la hán, do các nghiệp lành đời trước, do sự tinh tấn tu hành hiện tại, và đánh đổ thành kiến cho rằng nữ nhân không thể chứng được quả A la hán. Mỗi tỷ kheo ni là một hình ảnh tích cực tu hành, tinh tấn, đối trị với những cám dỗ dục lậu, của kiến lậu, của hữu lậu, của vô minh lậu, đối trị với các thành kiến xã hội đè nặng lên giới nữ nhân, làm nổi bật thành quả các nữ nhân vẫn có thể giác ngộ, giải thoát, nếu các vị này kiên trì tu hành, cương quyết đi theo con đường giới định tuệ của Đạo Phật.

          Quyển Trưởng Lão Ni Kệ gồm có 16 phẩm, từ phẩm 1 kệ cho đến phẩm 40 bài kệ và con số các bài kệ lên đến 522 bài kệ tất cả.

          Trong các bài kệ và sự tích, chúng tôi dịch chữ Nàng, thực sự có gò ép, vì để chỉ các vị này khi còn là cư sĩ, khi còn trẻ, cho đến khi xuất gia, khi thành vị tỷ kheo ni, khi thành Trưởng Lão Ni.

          Ngoài ra con số 73 Trưởng Lão Ni không nhất thiết là chỉ có 73 vị. Vì khi nói đến Patacàrà lên đến 500 vị, nhưng chỉ kể đơn vị đệ tử của Patacàrà là một vị mà thôi. Các con số, dùng cho 3 con số. Con số La mã từ I cho đến LXXIII chỉ cho con số thứ tự các Trưởng Lão Ni từ số 1 đến số 73. Con số 1 cho đến con số 522. Trong bài kệ, có một số danh từ khó hiểu hay tối nghĩa, chúng tôi có ghi thêm tiếng Pàli cho tiện vấn đề tra cứu.

                                                                                                                                                                                                                           Phật lịch 2.526

                                                                            T/P Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1982

                     Tỷ kheo  THÍCH MINH CHÂU

Viện TrưởngViện Phật Học Vạn Hạnh

                               716, Võ Di Nguy - Phú Nhuận

 

 

MỤC LỤC

 

2. TRƯỞNG LÃO NI KỆ

PHẨM I: TẬP 1 KỆ

1. Vô Danh Ni

2. Mutta

3. Punna

4. Tissa

5. Một Tissa khác

6. Dhira

7. Một Dhira khác

8. Mitta

9. Bhadha

10. Upasama

11. Mutta

12. Dhammadinnà

13.Visàkhà

14. Sumànà

15. Uttara

16. Sumànà

17. Dhamima

18. Sanjhà

PHẦN II: TẬP 2 KỆ

19. Abhirupa-Nanda

20. Jenti

21. Mẹ của Sumangala

22. Addhakasi

23. Citta

24. Mettika

25. Muttà

26. Mẹ của Abhayà

27. Abhaya

28. Sama

PHẦN III: TẬP 3 KỆ

29. Một Sama khác

30. Uttama

31. Một Uttama khác

32. Dantika

33. Ubbiri

34. Sukkà

35. Sela

36. Soma

PHẦN IV: TẬP 4 KỆ

37. Bhaddà

PHẦN V: TẬP 5 KỆ

38. Một tỷ kheo ni vô danh

39. Vimalà, xưa là 1 kỷ nữ

40. Sihà

41. Sundari nandà

42. Nanduttara

43.  Mittakali

44. Sukulà

45. Sonà

46. Bhaddà Kundalakesà

47. Patacara

48. 30 tỷ kheo ni tuyên bố về chánh trí dưới sự lãnh đạo của Patacara

49. Canda

PHẦN VI: TẬP 6 KỆ

50. Năm trăm Patacara

51. Vasitthi

52. Khema

53. Sujata

54. Anopamà

55. Mahapajapati Gotami

56. Gutta

57. Vijaya

PHẨM VII: TẬP 7 KỆ

58. Uttra

59. Càlà

60. Upacala

PHẨM VIII: TẬP 8 KỆ

61. Sisupacala

PHẨM IX: TẬP 9 KỆ

62. Mẹ của Vaddha

PHẨM X: TẬP 10 KỆ

63. Kisa Gotami

PHẨM XI: TẬP 12 KỆ

64. Uppalavanna

PHẨM XII: TẬP 12 KỆ

65. Punnà hay Punnika

PHẨM XIII: TẬP 13 KỆ

66. Ambapali

67. Rohini

68. Càpà

69. Sundari

70. Subha Con người thợ vàng

PHẨM XIV: TẬP 30 KỆ

71. Sbha ở rừng xoài của Jivaka

PHẨM XV: TẬP 40 KỆ

72. Isidasi

PHẨM XVI: ĐẠI PHẨM

73. Sumedha

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2