Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Nhật (tập một)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Nhật (tập một)
 • Tác giả : Thích Huệ Đăng
 • Dịch giả : Trần Anh Ngọc
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,006
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008067
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ĐẠI NHẬT

TẬP MỘT

TỲ KHEO THÍCH HUỆ ĐĂNG

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

  

MỤC LỤC

TẬP MỘT

LỜI NÓI ĐẦU

A- Dẫn - Nhập

Xuất xứ kinh văn

B- Tổng Quan

C- Tiểu sử Người Dịch và Thuật Ký

1/- Tiểu sử người dịch và giải thích kinh

2/- Tiểu sử Thuật Ký

3/- Người dịch ra Việt Văn

Quyển Một

PHẨM 1- NHẬP CHÂN-NGÔN TRỤ TÂM

I/       - Phần Tựa Giải Thích Đề Kinh

II/      - Giải thích tựa đề Phẩm Tự

III/    - Phần Tựa

1/- Sáu món thành tựu

2/- Chúng Hội Tu Tập

3/- Nơi Chốn Nói Pháp

4/- Danh Tự Kim Cang Chúng

5/- Bồ Tát Chúng thích Pháp

6/- Thời gian nói pháp

IV/- Chánh Tông Phần

1/- Bí Mật Chủ thỉnh Pháp

2/- Đức Tỳ Lô Giá Na bày yếu nghĩa

3/- Căn bản thành tựu Nhất Thiết Trí

4/- Bồ Tát Tịnh Bồ Đề tâm

Tóm Lược Quyển Một

Quyển Hai

PHẨM 1- NHẬP CHÂN-NGÔN TRỤ TÂM (tiếp)

5/- Ngài Kim Cang Thủ Thỉnh Phật nói tướng trạng Tâm Bồ Đề

a/- Các Kiến Chấp Về Ngã Và Ngã Sở của các Tôn Giáo Ấn Độ

b/- Nguồn gốc Hạnh ăn chay

c/- Đức Phật khai thị Bồ đề Tâm

d/- Giải thích tâm chấp ngã và các tư tưởng chấp trước ngày xưa tại Ấn Độ

e/- Giải Thích Nguồn Gốc Của Pháp Ăn Chay và Hành Thiện

6/- Tướng trạng và hành tướng 60 Tâm Xuất Thế Gian

8/- Các loại Vô Úy Xứ

9/- Quán Chơn Ngôn theo mười cau Duyên Sanh Tự Tánh Bát Nhã

Tóm lược Quyển Hai

Quyển Ba

PHẨM THỨ HAI-PHẦN 1

I/- ĐỦ DUYÊN NHẬP MẠN ĐÀ LA

1/- Định nghĩa giải thích danh xưng Mạn Đà La

2/- Thỉnh Phật nói Hạnh tu Chơn Ngôn

3/- Thứ lớp chứng nhập Mạn Đà La

4/- Vị Thầy truyền trao phạm hạnh

5/- Chọn đất kiến lập Mạn Đà La

6/- Cách thức dọn đất tạo lập Mạn Đà La

a/- Sự dọn đất lập Mạn Đà La

b/- Lý ẩn dụ trong tướng dọn đất thiết lập Mạn Đà La

7/- Chọn ngày lập Mạn Đà La theo Pháp Tướng

a/- Ngày giờ thiết lập Mạn Đà La theo sự

b/- Lý ẩn dụ lập Mạn Đà La

8/- Kim Cang bày nghi vấn, Thế Tôn nói mật nghĩa Pháp dùng phương tiện

9/- Cách thức lập Mạn Đà La

Tóm lược Quyển Ba

Quyển Bốn

PHẨM THỨ HAI - PHẦN 2

II/- DUYÊN NHẬP MẠN - ĐÀ - LA

11/- Quán xét Căn Tánh tâm hạnh chúng đệ tử

12/- Danh xưng Mạn Đà La

13/- Pháp Tắc Kiến Lập Phương Tiện Hộ Trì Đệ Tử

14/- Thời gian thiết Lập Mạn Đà La

Tóm lược Quyển Bốn

Quyển Năm

PHẨM THỨ HAI - PHẦN 3

III/- ĐỦ DUYÊN NHẬP MẠN - ĐÀ - LA

15/- Tán thán Công Đức Ứng Hóa Thân Đức Phật

16/- Ngài Kim Cang Thủ tán thán Đức Phật Và Giáo Pháp Chơn Ngôn

17/- Thưa hỏi ý nghĩa màu sắc và Cách thức bố trí để cúng dường

18/- Bày rõ Tam Muội và cảnh giới của Nhất Thiết Trí

19/- Rộng nói các môn Tam Muội của các thừa

20/- Nhập Phật Tam Muội, nói rõ nhân duyên phương tiện giáo hóa

21/- Ngài Kim Cang Thủ được trí nhãn tán thán Bậc Nhất Thiết Trí

22/- Quán sát Pháp Thân Phật, Bồ Tát Bổ Xứ Trụ Phật Địa rõ biết tướng thế gian

23/- Đạo Tam Muội của Bồ Tát

24/- Đạo Tam Muội của Thanh Văn

25/- Đạo Tam Muội của Duyên Giác

26/- Đạo Tam Muội của Thế Gian

27/- Tổng Tướng của Chơn Ngôn

28/- Biệt Tướng của Chơn Ngôn

29/- Đức Thế Tôn phương tiện nói Chơn Ngôn

30/- đạo Chơn Ngôn của Như Lai

31/- Giải thích nghĩa các chữ

32/- Thứ lớp tu pháp Mạn Đà La

Tóm lược Quyển Năm

Quyển Sáu

PHẨM THỨ HAI - PHẦN 4

ĐỦ DUYÊN NHẬP MẠN - ĐÀ - LA Chơn Ngôn

33/- Chơn Ngôn Pháp dùng phương tiện

34/- Nghi thức tu Mạn Đà La

35/- Cách Thức Bố Trí và Pháp Hành

36/- Hành Pháp Hộ Ma Trừ Chướng Đệ Tử

37/- Hành Pháp Quán Đảnh

38/- Cách Thức Giao Truyền

39/- Giới Luật Của Mật Thừa

40/- Lời khai thị của bậc A Xà Lê

41/- Đức Thế Tôn nói Chơn Ngôn bí mật

Tóm lược Quyển Sáu

Quyển Bảy

PHẨM THỨ BA - TỨC CHƯƠNG

42/- Tịnh trừ chướng ngại

43/- Đức Phật chỉ cách tịnh trừ chướng ngại

44/- Ngộ NHập Chơn Tâm mới thấu suốt được Tất cả Phật Pháp và Chơn Ngôn

PHẨM THỨ TƯ - KHO CHƠN NGÔN PHỔ THÔNG

Tóm lược Quyển Bảy

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2