Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
 • Tác giả : HT.Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 614
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009604
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Giảng giải

HT. THÍCH THANH TỪ

Bộ 2 cuốn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL. 2553 - DL. 2009

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Tâm chẳng sanh thức, hằng Niết-bàn mà ở trong lưu chú. Thức chẳng lìa tâm, luống sanh tử mà thường trụ Niết-bàn. Thế nhưng mê tự tâm thì biển thức mênh mông sóng dậy, giác tự tính thì tâm thể lặng lẽ tròn đầy. Toàn kinh Lăng Già, Như Lai chỉ muốn khai thị một đại sự này mà thôi.

Phật dạy một phen con mắt bệnh thì ngàn hoa đốm rối loạn trong hư không, một phen vọng chê tâm thì các tình lượng đóng cửa trí. Bệnh hết con mắt vẫn còn. Hoa đốm sạch hư không vẫn trong. Vọng sạch thì tâm tròn, tình mất thì trí sáng. Đã thế vì sao chúng ta vẫn mãi cam chịu mê tình trói chặt, không thử một phen đột phá, nhảy thẳng vào đất tâm, mặc sức dọc ngang trong tam giới, tha hồ bố hóa lợi lạc quần sanh.

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đã lặn lội từ Tây thiên sang Đông độ, cũng chỉ để tìm được một truyền nhân trao lại bốn quyển Lăng Già, ấn tâm cho các bậc tông sư đời sau, rồi mới an lòng trở về Tây, đủ biết huyết mạch tâm tông thảy nằm trọn trong đây. Nhận thấy được yếu chỉ nhà thiền nơi bản Kinh này, Hòa thượng ân sư đã chẳng ngần ngại văn kinh khúc chiết, ý kinh sâu xa khó có người thông đạt, Ngài vì muốn trợ duyên cho kẻ hậu học vượt khỏi sóng thức, dứt sạch mê tình mà giảng dịch toàn kinh Lăng Già vào những năm 1975 tại Thiền viện Chân Không Vũng Tàu.

Cho đến nay trãi qua hơn 30 năm, huynh đệ chúng tôi đọc lại bản Kinh này vẫn tinh khôi như ngày nào còn đoanh vây dưới chân thầy, rung cảm, chấn động và đôi khi thấy thật lạ lẫm trong từng lời Phật dạy. Bởi vì một bản kinh thuyết minh về tâm lượng của Như Lai thì không thể dùng thức tình của kẻ phàm phu mà suy lường nghĩ tưởng. Song mà, đồng cảm với các pháp lữ đang bối rối trước đoạn đường trở về cố hương, chúng tôi mạo muội ghi lại lời giảng dạy của Hòa thượng ân sư, rất mong được chia sẻ cùng chư thiện hữu tri thức niềm tin và tấm lòng hành trì Phật đạo.

Thánh ý khó lường, dù đã hết sức cố gắng, chúng tôi vẫn không thể diễn đạt hết thâm ý của Phật, Tổ và lời giảng dạy của Thầy. Dám mong các bậc thức giả hoan hỷ bổ khuyết cho những gì còn sai sót trong tác phẩm này.

Thiền Viện Thường Chiếu, ngày 10/12/2009

             TM. Ban Văn Hóa Thường Chiếu

                                                                                 THÍCH NHẬT QUANG

 

 

MỤC LỤC

Lời người dịch

Lăng Già Tâm Ấn duyên khởi

Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Tâm Ấn

QUYỂN I

Tổng luận

A1- Phần tự

B1- Duyên khởicủa kinh

B2- Đương cơ kệ tán

A2- Phẩm chánh tông

     B1- Chỉ thẳng pháp môn đệ nhất nghĩa rộng lớn vi diệu lìa nói bặt chứng

C1- Hỏi một trăm lẻ tám câu

C2- Đáp chỉ thẳng phi cú

D1- Lặp lại

D2- Đáp

     B2- Bảy ngôn thuyết để vào đệ nhất nghĩa biển thức thường trụ, dùng hiển duy tâm

            C1- Nói nhân quả tà chánh của tám thức để hiển thánh trí tự giác

D1- Lược nói nhân quả tà chánh của tám để biểu thị lìa vọng mà chứng

E1- Chỉ các thức sanh diệt khó biết

E2- Lược nói thức tướng y nơi chân do mê phát khởi

E3- Chỉ ngộ chân chẳng thiệt

E4- Chỉ ra tà kiến đoạn kiến dị nhân

E5- Chỉ chánh nhân để biện biệt tà vọng

E6- Bác tà đoạn có, không của ngoại đạo

E7- Chỉ bày lìa vọng được chứng

                 D2- Nói rộng bờ mé cứu kính của tám thức để phân biệt thức và trí

                     E1- Đại huệ thưa hỏi

E2- Phân biệt nhân duyên bất giác của tám thức

E3- Tột tàng thức là bờ mé cứu kính

E4- Hiển hiện lượng của tự tâm lìa vọng chân thật

E5- Tụng phân biệt tám thức để khởi tự ngộ

E6- Chỉ thẳng ba tướng tự giác thánh trí

C2- Chỉ năm pháp tự tánh vô ngã, giản biệt Nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp

     D1- Nói năm pháp

E1- Đại huệ hỏi

E2- Phá ngoại đạo vọng chấp có, không

E3- Chỉ trừ sạch đốn hay tiệm

E4- Chỉ ba Phật nói trí, như sai biệt

E5- Biện về Nhị thừa tự giác thánh sai biệt

E6- Biện đạt được Thánh trí thường bất tư nghì

E7- Biện Nhị thừa bỏ vọng cầu chân

E8- Chỉ ra chủng tánh vọng tưởng trí, như sai biệt

E9- Chỉ vọng tưởng, trí, như bình đẳng để hiển bày xiển-đề Phật tánh chẳng đoạn

D2- Nói về ba tự tánh

D3- Nói về hai vô ngã

E1- Nói về nhân vô ngã

E2- Nói về pháp vô ngã

E3- Chỉ thiện pháp vô ngã

G1- Lìa dựng lập phỉ báng

G2- Tiến đến cứu cánh độ thoát

E4- Chỉ thiện pháp vô ngã được bốn tướng pháp vô ngã

G1- Tướng pháp không

G2- Tướng vô sanh

G3- Lìa tướng tự tánh

G4- Không hai tướng

G5- Kết bốn tướng vào tất cả kinh điển

QUYỂN II

C3- Chỉ Như Lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các địa cứu cánh quả hải

D1- Chỉ Như Lai tàng chẳng đồng thần ngã của ngoại đạo

D2- Chỉ Như Lai tàng phương tiện hiển bày

E1- Chỉ chung phương tiện có bốn pháp

E2- Khéo phân biệt tự tâm biện

E3- Quán ngoại tánh phi tánh

E4- Lìa kiến chấp sanh trụ diệt

E5- Tự giác thánh trí thiện lạc

D3- Chỉ Như Lai tàng lìa các nhân duyên

D4- Chỉ Như Lai tàng đệ nhất nghĩa lìa ngôn thuyết vọng tưởng

D5- Chỉ Như Lai tàng tự giác thánh trí lìa bốn câu có không

D6- Chỉ bốn thứ thiền để hiển Như Lai thanh tịnh chẳng đồng Nhị thừa

D7- Chỉ Như Lai tàng tự tánh Niết-bàn chẳng đồng Nhị thừa

D8- Chỉ thần lực dựng lập chẳng rơi vào có không

D9- Chỉ các pháp duyên khởi để hiển bày nghĩa Như Lai tàng phi nhân duyên

D10- Chỉ các pháp thường trụ như huyễn để hiển Như Lai tàng tự tánh vô sanh

E1- Hiển hoặc loạn thường

E2- Chỉ hoặc loạn khởi hai thứ tánh để hiển bày chân như bình đẳng

     G1- Chỉ hoặc loạn khởi hai chủng tánh

     G2- Chỉ lìa vọng bình đẳng chân như

E3- Chỉ hoặc loạn không pháp

                            G1- Chỉ hoặc loạn không pháp như huyễn

                            G2- Lại chỉ như huyễn không lỗi

E4- Chỉ thẳng vô sanh như huyễn khiến lìa hi vọng

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2