Tìm Sách

Giảng Luận >> Chứng Đạo Ca


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chứng Đạo Ca
 • Tác giả : Vĩnh Gia Đại Sư
 • Dịch giả : Hòa Thượng Tuyên Hóa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 270
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010020
 • OPAC : 10020
 • Tóm tắt :

Lời Tựa

Bài Chứng Đạo Ca này giải bày hết mọi điều tâm đắc của Đại Sư Vĩnh Gia, kết quả một đời tu hành của Ngài. Quý vị chẳng nên chỉ nghe lướt qua, mà phải đọc cho thuộc, kẻo uổng mất giá trị của nó.

Đây là lời khuyên của Thượng Nhân Tuyên Hóa, nhân kỳ thuyết giảng “ Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca”, năm 1985 tại Kim Luân Thánh Tự, Los  Angeles , Mỹ Quốc. Với tâm bi thiết tha , và cũng như Đại sư Vĩnh Gia, Thượng nhân đã chẳng nề hà, dùng lời phương tiện chỉ thẳng cho chúng ta cái tướng chân thật của viên “Ngọc Ma-ni , ngươi chẳng biết”.

Lần đầu giảng bài ca này trên đất Mỹ vào năm 1965 , Thượng nhân đã dùng văn ngôn để chú giải , và tập chú thích với tựa đề là “ Vĩnh Gia Đại-sư Chứng Đạo Ca Thuyên Thích” . Nay , nhằm mục đích quảng bá . giúp các bạn trẻ chưa quen với lối văn cổ , có thể lãnh hội được ý nghĩa của bài ca trên , chúng tôi mang các băng ghi âm khóa giảng của Thượng nhân năm 1985 để ấn hành thành tập văn bạch thoại này . Trước khi giảng vào nội dung ca từ , và để ứng hợp với tinh thần của Chứng Đạo Ca , Thượng nhân đã làm 14 câu kệ tụng ( nói rõ ở đoạn sau ), trong đó có hai câu như sau :

Duy nguyện Tam Bảo thùy gia hộ

Khải ngã chánh giác chuyển pháp luân .

Có nghĩa là “nguyện xin Tam Bảo gia hộ , giúp đệ tử được chân chính giác ngộ đặng chuyển bánh xe pháp” . Cho nên chúng ta thấy , từng chữ Thượng nhân giảng , đều phát ra tận đáy lòng . Người chỉ thẳng không nề hà , căn bệnh của chúng ta , khích lệ chúng ta y theo bài ca mà tu hành . Người dạy chúng ta như sau : “ Nếu quý vị đọc bài ca , thuộc lòng một cách trôi chảy, tự nhiên sẽ thông đạt, thấu hiểu đạo lý của nó .”

Thấu hiểu đạo lý gì vậy ? Chính đạo lý liễu tri sanh tử bất tương quan , nghĩa là mới hay sống chết chẳng tương can . Khi gặp một hoàn cảnh khó khăn , lấy một đoạn của “Chứng Đạo Ca” ra đọc , tâm của chúng ta sẽ trở lại bình thản , vậy là cảnh ngộ khó khăn cũng có thể vượt qua . Thí dụ gặp chuyện oan ức , hoặc có ai nói xấu , chúng ta chỉ cần nhớ câu “ mặc ai báng , mặc ai dèm , châm lửa đốt trời nhọc xác thêm” ; như có ai mắng ta , thì đã có câu “ngẫm lời ác , ấy công đức , đấy mới chính là thầy ta thực” .

Giả tỷ chúng ta sợ sau khi chết sẽ bị luân hồi trong lục đạo , chúng ta sẽ phải tin theo lời của Đại sư Vĩnh Gia trong câu : “Chứng thực tướng , không quân pháp , sát-na rũ sạch chúng ta-tỳ nghiệp …Trong mộng lao xao bầy sáu nẻo , tỉnh ra bằng bặt chẳng ba ngàn.”

Khi đã hiểu thấu thời chúng ta phải gắng tu tập , như Đại sư đã nói :“ Không cầu chân , không dứt vọng ..Tâm là căn , pháp là trần …Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân.”

Đối với vị nào chỉ biết nghiên cứu kinh giáo , mà không dụng công tu tâm dưỡng tánh , nghĩa là không biết theo giáo lý mà phụng hành tu tập , Vĩnh-Gia Đại sư đã có lời chỉ bảo : “ Phân biệt danh tướng mãi không thôi …Châu báu của ngươi có ích gì ?”

Trong bài Chứng Đạo Ca , mỗi câu là tiếng chuông cảnh tỉnh người học Phật pháp . Nếu có người lại nghĩ rằng bài ca này dành cho những người tu sĩ xuất gia mới đúng , còn như người thường thì khỏi bàn tới , như vậy chúng ta nên đọc câu sau đây : “ Thầy ta được thấy Nhiên-Đăng Phật , bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục” , để hiểu rằng muốn thành Phật phải tu nhân tích lũy công đức . Đạ sư Vĩnh-Gia cũng nói : “ Ta sớm từng qua bao kiếp tu , nào dám sai ngoa lời dối mị.”

Đại sư quả quyết với chúng ta rằng những điều nói ra trong “Chứng Đạo Ca” là để dẫn chúng ta “ Chứng thực tướng không nhân pháp” , đưa thẳng chúng ta vào pháp môn nhất thừa , tới chỗ ngộ đạo . Đại sư nói : “Bằng xem lời vạy dối chúng sanh , tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp” . Có một tâm lượng Bô-tát , tự lợi lợi tha như vậy lẽ nào , chúng ta thấy lòng rung động sao ? Vậy còn chờ gì chúng ta không nghiên cứu, không đọc tụng ?

                    Quốc Tế dịch kinh Học Viện

             Đêm trước ngày lễ “ tắm Phật”, năm 1991

                                                                             

Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Điển 

Kệ Khai Kính  

Chứng Đạo Ca  - Hoa Ngữ / Hán Việt  

                          - Anh Ngữ /Việt Ngữ 

Lời tựa 

Chứng Đạo Ca – Phần Lược Giảng

Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa 

Mười Tám Đại Nguyện    

Kệ Hồi Hướng       

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn