Tìm Sách

Giảng Luận >> Lão Học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lão Học
 • Tác giả : Minh Chi
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 136
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009785
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Nói Đầu

Đây là các bài “Lão học giảng theo quan điểm Phật giáo”  viết riêng cho Học viện Phật giáo Việt Nam. thành phố Hồ Chí Minh. Gồm hai phần:

- Phần l: Những nét chung về Lão Tử và Đạo học

- Phần II: Lão học giảng theo quan điểm Phật giáo.

Tư liệu này chỉ là một phần của giáo tài chung về “Triết phương Đông” cũng giảng cho năm thứ hai Học viện Phật giáo Việt Nam.

Minh Chi

(Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn