Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tương Ưng bộ tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tương Ưng bộ tập 1
 • Tác giả : Nikaya Pali
 • Dịch giả : HT.Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 442
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Tương Ưng bộ  tập 1

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong 5 bộ kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

 1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): gồm 11 Tương Ưng (11 Chương)
 2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): gồm 10 Tương Ưng
 3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): gồm 13 Tương Ưng
 4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : gồm 10 Tương Ưng
 5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): gồm 12 Tương Ưng

Mục lục Chi tiết

Tập I – Thiên Có Kệ

Chương I (Tương Ưng 1) Tương Ưng Chư Thiên   Xem trực tuyến Online

 1. Phẩm Cây Lau
 2. Phẩm Vườn hoan hỷ
 3. Phẩm Kiếm
 4. Phẩm Quần Tiên
 5. Phẩm Thiêu Cháy
 6. Phẩm Già
 7. Phẩm Thắng
 8. Phẩm Ðoạn

Chương II (Tương Ưng II ) Tương Ưng Thiên Tử (Xem trực tuyến chương này)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2