Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Chú giải Ngạ Quỷ Sự


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Ngạ Quỷ Sự
 • Tác giả : Peter Masefield
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Minh Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 345
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008235
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÚ GIẢI NGẠ QUỶ SỰ

Dịch từ Pali sang Anh ngữ: Peter Masefield

Việt dịch: TỲ KHƯU MINH HUỆ

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ

Kính bạch chư Đại Đức Tăng,

Kính thưa quý Phật tử và quý độc giả uyên thâm.

Tập chú giải Ngạ quỷ sự này được khởi dịch vào khoảng sau mùa Dâng Y năm vừa rồi và hoàn mãn vào ngày 02, tháng 02 , năm 1994. Qua bộ chú giải này, chúng tôi có một vài nhận xét như sau :

Những chúng sanh nào trong cõi người mà chưa chứng đắc các tầng thiền, nghĩa là tâm vẫn còn bị chi phối bởi ngũ dục: Đối với những người có Đức tin trong chánh Pháp thường gieo tạo nhiều việc phước như Bố thí, trì giới v.v…, nhưng đôi khi vẫn còn phạm phải chút ít các nghiệp về thân, khẩu và ý; Do đó, sau khi chết đều tái sanh trong cõi dục. Nếu vào lúc lâm chung mà thiện nghiệp đượctích lũy mạnh hơn sanh lên trong tâm thời sẽ được sanh về một trong sáu tầng trời dục giới hay cõi nhân loại.

Tuy nhiên, nếu có ác nghiệp nào đó đã làm trong quá khứ sanh lên trong tâm vào lúc lâm chung thời người ấy phải tái sanh trong bốn khổ cảnh: Hoặc là Địa ngục, Súc sanh, A-tu-la, hoặc là sanh làm Ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp ấy quá nặng nề, thời phải trực tiếp sanh trong địa ngục, rồi sau đó sanh trong  cõi Ngạ quỷ, súc sanh v.v.. Nhưng khi sanh làm người sẽ chịu nhiều bất hạnh (đây là trường hợp chung chung chứ không tuyệt đối). Bằng ngược lại, nếu ác nghiệp yếu hơn và có tiềm ẩn trong tâm một số thiện nghiệp, nhưng vì lúc mạng chung tâm đi tái sanh là tâm bất thiện, nên người này có thể sanh vào cõi Ngạ quỷ nửa chư Thiên, hoặc sanh trực tiếp vào cõi súc sanh.

Chính bộ Ngạ quỷ này sau khi đọc xong, quý vị sẽ không nhiều thì ít thấy rõ nỗi khổ củng cực mà các Ngạ quỷ phải chịu trong khổ cảnh ấy. Và do đó, sẽ sanh tâm ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi; nhờ vậy mà giới của quý vị sẽ được củng cố và trong sạch. Đó là lợi ích của việc thọ trì bộ Chú giải Ngạ quỷ sự.

Tuy nhiên cũng có những kẻ thiếu trí tự cho rằng mình đã làm quá nhiều thiện nghiệp, thì những điều ác nhỏ nhặt có thấm vào đâu, hoặc là nếu có cho quả thì ta cũng có thể chịu được, vì một việc thiện lớn. Nhưng đối với họ là nhỏ, còn những người có tàm có quý thì xem những ác nghiệp nhỏ tựa như núi Thái Sơn. Ở đây, tôi tán dương những người làm việc thiện dầu ở bất cứ tôn giáo nào. Nhưng tôi không khen ngợi và tán thành câu: “Sát nhất miêu cứu vạn thử”, bởi vì Đức Phật có dạy rằng, “ Điều nào đem lại lợi ích cho người và cho chính mình thì hảy làm bằng ngược lại thì không nên làm”. Do đó, khi làm việc thiện, ta nên cố gắng tránh những điều ác có thể len lỏi vào.

*

*  *

“Pháp thí thù thắng hơn tất cả các sự bố thí khác

( Phật ngôn)

Do phước báu của sự phiên dịch bộ kinh này, xin hồi hướng đến chư Thiên ở khắp mười phương, nhất là Vua  trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương, cầu mong các Ngài hoan hỷ thọ lãnh Pháp Thí ấy. Sau khi đã Thọ lãnh rồi; xin hộ trì cho cha mẹ của chúng tôi được an vui, mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và được tiến hóa trên đường Phật đạo, xin hộ trì cho chư thí chủ cũng được thành tựu các quả lành ý nguyện, và cho tất cả chúng sanh được thanh bình hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, người người thương yêu lẫn nhau, dìu dắt nhau vươn tới hạnh phúc tối thượng.

Người ta nói rằng: dịch là phản,nhưng với lòng tha thiết với giáo pháp của Đức Phật mà trình độ phiên dịch có hạn, nên không thể tánh khỏi thiếu sót; mong chư Đại Đức Tăng và chư học giả uyên thâm hãy niệm tình hỷ xả.

 

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Mong thay!

Tỳ khưu Minh Huệ.

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Chú giải về những câu chuyện Ngạ quỷ

 

Chương I . Xà Phẩm

( Uragavagga)

1.     Phước điền quỷ sự

2.     Trủng quỷ sự

3.     Xú khẩu quỷ sự

4.     Tích chuyện cái bánh đồ chơi

5.     Hộ ngoại quỷ sự

6.     Thực ngũ nhi quỷ sự

7.     Thực nhất nhi quỷ sự

 

                                   Chương II . Lợi Phẩm

                                       ( Ubbarĩvagga)

1.     Ly luân hồi quỷ sự

2.     Xá Lợi Phất Mậu quỷ sự

3.     Mẫu quỷ sự

4.     NanĐà quỷ sự

5.     Nhĩ hoàn nữ quỷ sự

6.     Hắc quỷ sự

7.     Tiểu thương quỷ sự

8.     Quỷ sự về Ankura

 

                                Chương III. Tiểu phẩm

                                         (Culavagga)

1.     Bất đáng quỷ sự

2.     Quỷ sự về Sanuvasi

3.     Tạo Xa quỷ sự

4.     Mạt quỷ sự

5.     Tiểu nhi quỷ sự

6.     Sê Rí Ni quỷ sự

7.     Liệp lộc quỷ sự

8.     Đệ nhị liệp lộc quỷ sự

9.     Trá khi quỷ sự

 

                                 Chương IV . Đại Phẩm

                                      ( Mahãvagga)

1.     Ăm Bá SẮc Khá Rá quỷ sự

2.     Sê Rít Sa1Ka1 quỷ sự

3.     NamĐà quỷ sự

4.     Rê Vát Ti quỷ sự

5.     Camgiá quỷ sự

6.     Tiểu nhi quỷ sự

7.     Vương nhi quỷ sự

8.     Phẩn thực quỷ sự

9.     Thực phần quỷ sự

10.    Quần tập quỷ sự

11.    Hoa tử quỷ sự

12.    Âm Ba quỷ sự

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học