Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tìm hiểu Trung Bộ Kinh tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu Trung Bộ Kinh tập 2
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 187
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008877
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU  TRUNG BỘ KINH   II

THÍCH CHƠN THIỆN

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL 2548-2004     

MỤC LỤC

PHẦN I (Từ kinh số 51 đến kinh số 60)- PHẨM CÁC GIA CHỦ

Kinh số :

 51: Kinh KANDARAKA

 52: Kinh BÁT THÀNH

 53: KinhHỮU HỌC

 54: kinh POTALIYA

 55: Kinh JIVAKA

 56: Kinh UPALI

 57: Kinh HẠNH CON CHÓ

 58: kinh VƯƠNG TỬ ABHAYA

 59: Kinh NHIỀU CẢM THỌ

 60 : kinh KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG

PHẦN II (Từ kinh số 61 đến kinh số 70) – PHẦN CÁC TÝ-KHEO

Kinh số :

          62: kinh lớn ; GIÁO GIỚI LA HẦU LA

63: Kinh nhỏ: MÀLUNKYAPTTA

64: Kinh lơn: MÀLUNKYAPTTA

65: Kinh BADDALI

66: Kinh VÍ DỤ CON CHIM CÁY

67: Kinh CÀTUMA

68: Kinh NALAKAPANA

69: Kinh GULISSANI

70: Kinh KITAGIRI

PHẨN III: ( từ Kinh  sớ 71 đến số 80) – PHÂN KINH LIÊN HỆ CÁC DU  SĨ NGOẠI ĐẠO

Kinh số:

71: Kinh TAM MINH VACCHAGOTTA

72: Kinh AGGIVACCHAGOTTA

73; Kinh lớn VACCHAOTTA

74: Kinh DIGHANAKHA

75: Kinh MÀGANDI

76: Kinh SANDAKA

77; Kinh dài MAHA-SAKULUDAYI

78: Kinh SAMANAMANDIKA

79: Kinh NGẮN: SAKULUDAYI

80: Kinh VEKHANASSA

Phần IV (từ kinh số 81 đến kinh số 90) – PHẦN LIÊN HỆ CÁC VỊ VUA VÀ HOÀNG TỘC

Kinh số:

81: Kinh GHATIKARA

82: Kinh RATTHAPALA

83: Kinh MAKHADEVA

84: Kinh MADHURA

85: Kinh BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ

86: Kinh  ANGULIMALA

87: Kinh ÁI SINH

88: Kinh BHAHITIKA (TẤM VẢI NGOẠI)

89 Kinh PHÁP TRANG NGHIÊM

90: Kinh KANNAKATTHALA

Phần V ( từ kinh số 91 đến kinh số 100)- PHẦN LIÊN HỆ CÁC BÀ LA MÔN

Kinh số:

91: Kinh BRAHMAYU

92 :Kinh SELA

93: Kinh ASSALAYANA

94: Kinh GHOTAMUKHA

95: Kinh CANKI

96: Kinh ESUKARI

97: Kinh DHANANJANI

98: Kinh VASETTHA

99: Kinh SUBHA

100: Kinh SANGARAVA

Phần VI  – PHẦN TỔNG LUẬN

TỒNG LUẬN TRUNG BỘ KINH

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh