Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tìm hiểu Trung Bộ Kinh tập 3


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu Trung Bộ Kinh tập 3
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 269
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008875
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU  TRUNG BỘ KINH   III

 THÍCH CHƠN THIỆN

  NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

 PL 2548-2004      

 

                                                        MỤC LỤC

 • Phần I (từ kinh số 101 đến kinh số 110 )-PHẦN THỊ TRẤN CÁC SAKKA (thuộc dòng dõi họ Thích )

Kinh số 101 : Kinh  DEVADAHA

Kinh số 102 : Kinh  NĂM, BA

Kinh số 103 : Kinh  NHƯ THẾ NÀO

Kinh số 104 : Kinh  LÀNG SÀMÀ

Kinh số 105 : Kinh  SUNAKKHATTA

Kinh số 106 : Kinh  BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH

Kinh số 107 : Kinh  GANAKA MOGGALLÀNA

Kinh số 108 : Kinh  GOPAKA MOGGALLÀNA

Kinh số 109 : Kinh  dài  : MÃN NGUYỆT

Kinh số 110 : Kinh  ngắn : MÃN NGUYỆT

 • Phần II ( từ kinh số 111 đến kinh số 120 )- PHẦN BẤT ĐOẠN

Kinh số 111 : Kinh  BẤT ĐOẠN

Kinh số 112 : Kinh  SÁU THANH TỊNH

Kinh số 113 : Kinh   CHÂN NHÂN

Kinh số 114 : Kinh  NÊN THÀNH TRÌ và KHÔNG NÊN THÀNH TRÌ

Kinh số 115 : Kinh  ĐA GIỚI

Kinh số 116 : Kinh  THÔN TIÊN

Kinh số 117 : Kinh  ĐẠI TỨ THẬP (kinh 40 Lớn)

Kinh số 118 : Kinh  NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM

Kinh số 119 : Kinh  THÂN HÀNH NIỆM

Kinh số 120 : Kinh  HÀNH SANH

 • Phần III ( từ kinh số 121 đến kinh số 130 0-PHẦN KHÔNG TÁNH)

Kinh số 121 : Kinh  ngắn  : KHÔNG TÁNH

Kinh số 122 : Kinh  dài     : KHÔNG TÁNH

Kinh số 123 : Kinh   HI HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP

Kinh số 124 : Kinh  BẠC CÂU LA

Kinh số 125 : Kinh  ĐIỀU NGỰ ĐỊA

Kinh số 126 : Kinh  PHÙ DI

Kinh số 127 : Kinh  A NA LUẬT

Kinh số 128 : Kinh  TÙY PHIỀN NÃO

Kinh số 129 : Kinh  HIỀN , NGU

Kinh số 130 : Kinh  THIÊN SỨ

 • Phần IV (từ kinh 131 đến kinh số 142 ) – PHẦN PHÂN TÍCH

 

Kinh số 131 : Kinh  NHẤT DẠ HIỀN

Kinh số 132 : Kinh  A NAN NHẤT DẠ HIỀN

Kinh số 133 : Kinh  KACCÀNA NHẤT DẠ HIỀN

Kinh số 134 : Kinh  LOMASAKANYIGA

Kinh số 135 : Kinh  PHÂN BIỆT NHỎ VỀ NGHIỆP

Kinh số 136 : Kinh  PHÂN BIỆT LỚN VỀ NHIỆP

Kinh số 137 : Kinh  PHÂN BIỆT SÁU XỨ

Kinh số 138 : Kinh  TỔNG THUYẾT  và BIỆT THUYẾT

Kinh số 139 : Kinh  VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT

Kinh số 140 : Kinh  GIỚI PHÂN BIỆT

Kinh số 141 : Kinh  PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT

Kinh số 142 : Kinh  PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

 • Phần V (từ kinh số 143 đến kinh số 1520- PHẦN LỤC XỨ

 

Kinh số 143 : Kinh  GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘCKinh số 144 : Kinh  GIÁO GIỚI CHANNA

Kinh số 145 : Kinh  GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA

Kinh số 146 : Kinh  GIÁO GIỚI NANDAKA

Kinh số 147 : Kinh  ngắn : GIÁO GIỚI LA HẦU LA

Kinh số 148 : Kinh  SÁU SÁU

Kinh số 149 : Kinh  ĐẠI LỤC XỨ

Kinh số 150 : Kinh  NÓI CHO DÂN CHÚNG NIGARAVINDA

Kinh số 151 : Kinh  KHẤT THỰC THANH TỊNH

Kinh số 152 : Kinh  CĂN TU TẬP

 • Phần cuối – TỔNG LUẬN VỀ TRUNG BỘ KINH

PHẦN PHỤ LỤC

                                     

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh