Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật Học phổ thộng quyển 3


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật Học phổ thộng quyển 3
 • Tác giả : HT. Thich Thiện Hoa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 670
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000009063
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 PHẬT HỌC PHỔ THÔNG (QUYỂN3)

HT. THÍCH THIỆN HOA

NXB TÔN GIÁO

KHÓA IX:

DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN

Lời nói đầu

Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG

Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ ba: I. Tâm vương

Bài thứ tư: Ý thức

Bài thứ năm: Mạt na thức

Bài thứ sáu: A lại da thức

Bài thứ bảy: II. Tâm sở

Bài thứ tám: Tuỳ phiền não

Bài thứ chín: Bất định Tâm sở – III. Sắc pháp

Bài thứ mười: IV. Tâm bất tương ưng hành pháp  – V. Vô vi pháp

Tập nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC

Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI:

Lời của dịch giả

Bài thứ nhứt: Duy thức tam thập tụng dị giải

Bài thứ hai: nt

Bài thứ ba: nt

Bài thứ tư: nt

Bài thứ năm: nt

Bài thứ sáu: Giải thích các điều nghi

Bài thứ bảy: nt

Duy thức tam thập tụng: chánh văn

NHƠN MINH LUẬN (Bài học thuộc lòng)

Nhơn minh luận cương yếu

A. Tôn

B. Nhơn

C. Dụ

KHÓA XII

KINH KIM CANG

BÁT NHÃ TÂM KINH

Kinh Bát nhã tóat yếu

Bát Nhã Tâm Kinh

Phần Đại Bát nhã toát yếu

Phần Duyên khởi

Phần Chánh tôn

Phụ lục: Một “sự nghiệp” của đời tôi

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn