Tìm Sách

Kinh Tạng >> Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 178
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010267
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN  (TẬP 2)

Dịch giả : HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU

NXB TÔN GIÁO

 

MỤC LỤC

I.                   Lời nói đầu

II.                Chương VI: Sắc (Rupa)

1.     Tóm lược (Samuddesa)

2.     Phân loại các Sắc pháp (Rupavibhago)

3.     Sắc sinh khởi (Rupasamutthana)

4.     Tổng hợp các sắc (Kalapa-Yojana)

5.     Diễn biến sắc pháp (Rulapa-Yojana)

6.     Niết Bàn (Nibbana)

III.             Chương VII: Tập yếu những danh từ Abihidhamma

1.     Bất thiện tập yếu (Akusala Sangaho)

2.     Tạp loại tập yếu (Missako sangaho)

3.     Bồ để tạp yếu (Bodhi sangaho)

4.     Tổng quát tập yếu (Sabbasangaho)

IV.            Chương VIII: Duyên khởi và duyên hệ

1.     Trợ duyên tập yếu (Paccaya sangaho)

2.     Duyên hệ duyên (Pathanapaccayo)

V.               Chương IX: Nghiệp xứ hay đối tượng Tu hành

1.     Chỉ nghiệp xứ

2.     nghiệp xứ của tu quán

VI.            Phụ lục

1.     Pali-Việt

2.     Việt - Pali

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2