Tìm Sách

Kinh Tạng >> Duy Ma Cật sở thuyết kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Duy Ma Cật sở thuyết kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Huệ Hưng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000001582
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

DUY MA CẬT SỞ THUYẾT KINH

THÍCH HUỆ HƯNG

Thành hội Phật Giáo TP. HCM Ấn hành – PL: 2537

 

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh “DUY MA CẬT cũng có tên gọi   Kinh “BẤT KHẢ TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT”. Kinh này nói rõ cảnh giới của Đại Bồ Tát chứng nhập.

Bồ tát thường chẳng những thị hiện thuận hành mà cũng lắm khi hiện nghịch để hóa độ chúng sinh.

Ngài DUY MA CẬT chính là vị Đại Bồ Tát ở cõi Bất Động, vì trợ duyên đức Thich Ca  mà hiện thân cư sĩ cõi Ta bà này.

Muốn hiển bản tánh “Bình Đẳng Chơn Thật Không Hai của chúng sinh sẵn có, Ngài hiện thân có bịnh để chỉ bày các phương pháp phá chấp: có, không, thường, đoạn, của Tiểu thừa, và phàm phu ngoại đạo.

Đọc vào kinh ta nhận thấy chẳng những hàng xuất gia mới thật hành Phật đạo, mà Cư sĩ, Bà la Môn cho đến mọi tầng lớp dân chúng đều thật hành được Phật đạo. Có thật hành Phật đạo mới trở về bản tánh “bình đẳng không hai” và đầy đủ diệu dụng giải thoát.

Đạo Phật là đạo chú trọng thật hành, không phải lý thuyết suông.

Bộ kinh Duy Ma Cật đây hiển rõ rành mạch cả lý thuyết và chỗ thật hành cho đến thế nào là thân chứng. Càng đọc, càng gẫm, càng thật hành, ta sẽ thấy  đầy tánh cách từ bi vô ngại rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để.

Đời đang đắm chim trong biển khổ mênh mang, người muốn cứu đời chân chính, cần phải có phương pháp chân chính cao siêu. Thấy sự lợi ích của kinh này hướng dẫn mọi người đi đến mục đích cao cả, thoát hẳn muôn sự mê lầm đen tối của tâm hồn chấp trước, ích kỷ, nhỏ hẹp và hành vi khổ lụy nhơn sinh. Dịch giả chẳng nệ gì chỗ hiểu chưa cùng tột và hạnh đức chưa thân chứng đến cảnh giới “bất tư nghị” mà vội cống hiến cho bạn đọc một pho sách chưa từng có.

Vậy có chỗ nào sơ sót mong các bực cao minh phủ chính cho. Rất thâm tạ !

                                                     Dịch giả cẩn chí

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

1.     Phẩm Phật quốc

2.     Phẩm Phương tiện

3.     Phẩm đệ tử

4.     Phẩm Bồ tát

5.     Phẩm Văn Thù Sư Lợi

6.     Phẩm Bất Tư Nghị

7.     Phẩm Quán Chúng sanh

8.     Phẫm Phật đạo

9.     Phẩm vào “Pháp Môn không hai”

10.    Phẩm Phật hương tích

11.    Phẩm Hạnh Bồ Tát

12.    Phẩm thấy Phật A Súc

13.    Phẩm pháp cúng dường

14.    Phẩm Chúc lụy

Chú thích

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2