Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng luận
 • Tác giả : Kimura Taiken
 • Dịch giả : Thích Quảng Độ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 506
 • Nhà xuất bản : Khuông Việt
 • Năm xuất bản : 1969
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1210000009654
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIỂU THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN

KIMURA TAIKEN

Khuông Việt

Thích Quảng Độ

 LỜI NXB

Sau khi Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng luận quyển I được ấn hành, nhiều độc giả và thân hữu , hoặc trực tiếp, hoặc viết thư, đã hỏi về quyển II, nhưng mãi đến nay, sau quyển I hơn một năm, quyển II này mới được in xong. Sở dĩ như thế là vì người dịch đã gặp khó khăn trong việc ấn loát, vậy xin thành thật cáo lỗi cùng quí vị về sự chậm trễ ngoài ý muốn ấy. Và chân thành cầu mong các bậc cao minh chỉ giáo cho những lỗi lầm mà người dịch tin chắc có rất nhiều để, nếu có thể, lần tái bản sau, cuốn sách sẽ được sửa chữa cho hoàn hảo hơn.

                                                                       Mùa Hè Tân Hợi (1971)

 

MỤC LỤC

 

THIÊN THỨ BA      THẾ GIỚI QUAN    

                 

                  CHƯƠNG I    Tổng luận 

                 

1.- Định nghĩa thế giới quan  

2.- Thế giới quan của Phât giáo nguyên thủy 

3.- Thế giới quan của A-tỳ-đạt-ma     

4.- Tài liệu vè thế giới quan   

5.- Sự phân loại thế giới         

6.- Sách tham khảo     

                  CHƯƠNG II      Thế giới quan của Bà-La-Môn Giáo     

                                                (đặc biệt về vật khí thế gian)  

1.- Lời tựa 

2.- Thế giới quan của Vệ-Đà và Áo-nghĩa-Thư         

3.- Thế giới quan Tân-Bà-La-Môn Giáo        

4.- Thế giới nguyên khởi luận của Bá-lạp-na 

5.- Diêm Phù Đề Châu           

6.- Sáu châu khác       

7.- Không giới và Thiên giới 

8.- Năm và giờ lấy Thái Dương làm trung tâm          

9.- Mặt trăng và các vì sao     

10.- Thiên giới (phần hai)      

11.- Hạ giới    

                  CHƯƠNG III Thế giới quan Phật giáo   

Tiết thứ nhất: Khí Thế gian  

                  1.- Lời tựa

                  2.- Phong luân, Thủy-luân, Kim-luân

                  3.- Cửu sơn, Bát hải lấy núi Tu-Di làm trung tâm

                  4.- Núi Tu-Di

                  5.- Nhật Nguyệt lịch số

Tiết thứ hai: Địa ngục           

                  1.- Văn hiến

                  2.- Vị trí

                  3.- Số và loại

                  4.- Diêm-Ma địa ngục

                  5.- Cô địa ngục

Tiết thứ ba:Hữu tình thế gian (sinh vật hiện tượng)

                  1.- Ngũ đạo, hoặc Lục đạo

                  2.- Hữu tình trong tám giới

                  3.- Xuất sinh

                  4.- Tư liệu sinh hoạt

                  5.- Thân trưởng và thọ lượng

                  6.- Nhân gian với sự tu hành

Tiết thứ tư: Sự Sinh, Trụ, Diệt của Thế Giới  (vật khí hữu tình)      

                  1.- Thuyết kiếp-ba và thuyết Tứ-du-đà

                  2.- Các loại kiếp

                  3.- Thành kiếp

                  4.- Trụ kiếp

                  5.- Hoại kiếp và không kiếp

                  6.- Kết luận

                                                       THIÊN THỨ TƯ          

                                                         TÂM LÝ LUẬN           

LỜI TỰA 

                  CHƯƠNG I    Tâm Thể Luận     

Tiết thứ nhất: Tổng thuyết   

Tiết thứ hai: Tâm Thể Luận  

                  1.- Tâm thể luận của các học phái ở thời đại Phật

                  2.- Tâm thể luận của Phật giáo nguyên thủy

                  3.- Từ vô-ngã-luận đến hữu-ngã-luận

                  4.- Vô ngã luận cơ giới

                  5.- Sinh cơ hữu ngã luận

                  6.- Thuyết hữu ngã của Độ-Tử-Bộ

                  7.- Thuyết hữu ngã của Kinh-Lượng-Bộ

                  8.- Tổng kết

                  CHƯƠNG II    Các vấn đề tướng trạng của Tâm

                  1.- Lời tựa

                  2.- Tâm là gì?

                  3.- Đặc tướng của tâm

                  4.- Tâm một hay nhiều?

                  5.- Tâm và Tâm Sở

                  6.- Sự phân loại Tâm sở

                  7.- Tâm tính luận

 

                  CHƯƠNG III   Tâm lý tác dụng luận (nói về nhất ban)

 Tiết thứ nhất: Cảm Giác Luận         

                  1.- Tổ chức và tính chất của những cảm giác khí quan

                  2.- Sự phát sinh cảm giác

                  3.- Đối tượng của cảm giác

Tiết thứ hai: Cảm Tình Luận

                  1.- Cảm tình luận nhất ban (Thụ)

                  2.- Cảm tình đặc thù

Tiết thứ ba:Ý Chí Luận       

                  1.- Bản chất của ý chí (Tư)

                  2.- Quá trình hoạt động của ý chí

                  3.- Ý chí tự do

Tiết thứ tư: Biểu Tượng Luận (Tri Giác – Tưởng ) 

                  1.- Ý nghĩa của tưởng (biểu tượng)

                  2.- Khái niệm

Tiết thứ năm: Tác dụng thống nhất  

                  1.- Hành và Thức là nguyên lý thống nhất

                  2.- Tác ý và Tam muội là nguyên lý thống nhất

                  3.- Đặc biệt luận về hai tâm cùng khởi hay không cùng khởi

                  4.- Tư là nguyên lý thống nhất

Tiết thứ sáu: Ký Ức và Liên Tưởng 

                  1.- Ký ức với luyện tập

                  2.- Chủ thể của ký ức

                  3.- Điều kiện khả năng của ký ức

                  4.- Chư tâm tương sinh

Tiết thứ bảy: Mộng và Phát Cuồng  

                  1.- Nguyên nhân của mộng

                  2.- Sự thực, hư của mộng

                  3.- Mộng và trách nhiệm đạo đức

                  4.- Những loài nào hay thấy mộng

                  5.- Mộng và hiện thực

                  6.- Nguyên nhân của sự phát cuồng

                  7.- Các vấn đề phát cuồng

Tiết thứ tám: Vô ý Thức Luận (tính cách và khí chất)         

                 

                                                         THIÊN THỨ NĂM    

                                                            LUÂN LÝ LUẬN     

                  CHƯƠNG I Tổng luận    

                        CHƯƠNG II  Ba Tính Thiện, Ác, Vô ký      

                  1.- Tiêu chuẩn thiện ác

                  2.- Ý nghĩa hạnh phúc

                  3.- Tâm căn thiện ác

                  4.- Bốn loại thiện ác

                  5.- Vấn đề tự do ý chí

                  6.- Căn cứ của tinh tiến đạo đức

                  CHƯƠNG III   Những tác dụng với Ba Tính     

                  1.- Lời tựa

                  2.- Thiện tâm sở

                  3.- Bất thiện tâm

                  4.- Vô ký tâm

                  5.- Phiền não

                  6.- Tâm tính luận

                  CHƯƠNG IV Những Tướng của hành vi đạo đức

Tiết thư nhất: Hành Vi Đạo Đức     

                  1.- Hành vi và hành động

                  2.- Các loại hành vi

                  3.- Đối tượng để bình giá đạo đức

                  4.- Chính đạo

                  5.- Hoàn thành hành vi

                  6.- Quan hệ giữa đạo đức, luân hồi và giải thoát

Tiết thứ hai: Quy Định Những Đức Mục Thực Hành

                  1.- Về gia đình

                  2.- Đạo đức xã hội

                  3.- Chính (trị) đạo

                  4.- Đạo đức của tín đồ

Tiết thứ ba: Thập Đạo Nghiệp         

Tiết thứ tư: Biệt giải thoát Luật Nghi

                  1.- Ba loại luật nghi

                  2.- Tổng luận về giới

                  3.- Tám tướng của luật nghi

                  4.- Các vấn đề giới luật

Tiết thứ năm: Ba La Mật Của Đạo Bồ Tát   

                  1.- Thanh văn và Bồ Tát

                  2.- Bồ Tát luận của A-tỳ-đạt-ma với Đại Thừa

                  3.- Những đức mục của đạo Bồ-Tát

                  4.- Đặc biệt về bá thí

                  CHƯƠNG V Thiện, Ác Nghiệp với Quả Báo    

                  1.- Lời tựa

                  2.- Ảnh hưởng tâm lý với nghiệp

                  3.- Nghiệp và quả báo

                  4.- Nghiệp ba thời

                  5.- Nghiệp và các loại dị thục

                  6.- Dẫn nghiệp và mãn nghiệp

                  7.- Túc nghiệp chuyển hay không chuyển

                  CHƯƠNG VI   Tướng Trạng Luân Hồi

                  1.- Gợi đề

                  2.- Sinh hữu, Bản hữu, Tử hữu

                  3.- Trung hữu

                  CHƯƠNG VII   Hình thức Luân Hồi và Duyên Khởi Luận       

                  1.- Gợi đề

                  2.- Duyên Khởi Luận Nhất Ban

                  3.- Các loại Duyên khởi Thể hệ

                  4.- Ý nghĩa 12 nhân duyên của Phật giáo Nguyên thủy

                  5.- Duyên khởi quan của A-Tỳ-Đạt-Ma

                  6.- Sự giải thích về 12 nhân duyên của A-Tỳ-Đạt-Ma thời kỳ đầu

                  7.- Đặc biệt về 24 duyên

                  8.- Sự giải thích về 12 nhân duyên của Phật Âm

                  9.- Sự giải thích về 12 nhân duyên Do Bắc phương truyền

                  CHƯƠNG VIII Mười Hai Nhân Duyên Luận Là Hình Thức Luân Hồi 

                  1.- Lời tựa

                  2.- Tự thể của các chi trong 12 chi

                  3.- Mười hai chi và thời phận

                  4.- Ý nghĩa các chi trong 12 chi

TU ĐẠO LUẬN       

                  CHƯƠNG I    Động cơ Tu Đạo Với Tu Đạo Pháp Nhất Ban

                  1.- Động cơ tu hành với khổ quan

                  2.- Những đức mục tu đạo

                  3.- Tư cách tu đạo

                  CHƯƠNG II    Nguyên tắc Tu Đạo với Giới, Định, Tuệ

                  1.- Quan hệ giữa Tu đạo và tam học

                  2.- Tuệ học

                  3.- Ba tuệ Văn, Tư, Tu

                  4.- Định học

                  5.- Giới học

                  6.- Sự quan hệ hỗ tương giữa tam học

                  CHƯƠNG III   Thiền Định Luận

                  1.- Gợi đề

                  2.- Thiền quán với Tứ đế và 12 nhân duyên

                  3.- Ý nghĩa Thiền Định

                  4.- Khóa đề Thiền Định

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn