Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Thử luận về những cống hiến của HT. Tuyên Hóa đối với nền Phật học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thử luận về những cống hiến của HT. Tuyên Hóa đối với nền Phật học
 • Tác giả : Trần Do Bân
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 123
 • Nhà xuất bản : Vạn Hạnh
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12100000010193
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THỬ LUẬN VỀ NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA

HT.  TUYÊN HÓA ĐỐI VỚI NỀN PHẬT HỌC

TRẦN DO BÂN 

TỦ SÁCH THƯ VIỆN VẠN HẠNH

Lời giới thiệu

Từ năm 1989, khi tôi quy y với Hòa thựơng Tuyên Hóa và trong suốt sáu năm kế tiếp, tôi chưa bao giờ  nghĩ rằng Hòa Thượng  sẽ rời bỏ cõi Ta Bà  này sớn như vậy. Phải chăng do chúng sanh chúng ta bạc phước cho nên đại sư Ân Quang, Đại sư Hoằng Nhất, Đại Lão Hòa thượng Hư Vân, Đại Lạo Hòa thượng Quảng Khâm cùng nhiều bậc cao tăng đã theo nhau viên tich5, và luôn cả người mà lão Hòa thượng Hư Vân đích thân trao truyền Pháp mạch  là ngài Tuyên Hóa cũng chẳng nán lại lâu hơn nữa? Điều này khiến cho tôi không khỏi không ngớt ngậm ngùi thương tiếc.

Những người đã biết Hòa thượng đều biết rằng Ngài suốt đời nghiêm trì hạnh nguyện “giữa ngày ăn một  bữa, tối ngủ không nằm” và thực hành Sáu Đại Tông Chỉ. Đặc biệt trong thời Mạt Pháp nhiễu nhương Hòa thượng lại càng biểu hiện vững chắc của Chánh Pháp, và là ánh sáng soiu đường cho chúng sanh. Hòa Thượng không sợ sự hủy báng của loài ma – đến đâu Ngài cũng xiển dương Kinh Lăng Nghiêm, tuyên giảng Chánh Pháp, phá tà hiển chánh. Sau khi Hòa thượng nhập Niết Bàn, tôi muốn tổng hợp và quy nạp những lời nói và không làm  trong suốt cuộc đời của Ngài, mục đích la để cho người đời  nhân đó mà có được “Trạch Pháp Nhân”, có thể phân biệt tá chánh, đúng sai. Chỉ bằng  cách đó chúng ta mới có thể ngăn chận  đà suy vi của Phật giáo, giữ cho Phật giáo khỏi bị  nhận chìm bởi tà  thuyết ngoại đạo. Tôi tin rằng tất cả các Phật tử đều không muốn thấy chuyện đó xảy ra.

Những cống hiến trong suốt cuộc đời  của Hòa Thượng chon nhền Phật học  đã được các đệ tử của Ngài sưu tập rất chin tiết, đặc biệt  là trong bộ kỷ yếu Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng Truy Tư Kỷ Niệm Chuyên Tập quyển I và II mới xuất bản  gần đây nhất . Những tập sách này, nói chung đã giới thiệu quan điểm của Ngài về vấn đề  giáo dục, phiên dịch kinh điển , hoằng dương  Phật Pháp , chế độ Tăng Già, tinh thần yêu nước yêu dân, luân lý đạo đức, đoàn kết Đại Thừa và Tiểu Thừa, dung hợp tất cả các tôn giáo v.v.. một cách tường tận; do đó ở đây không  tra cứu bình luận lại nữa. Trọng tâm nghiên cứu của  luận án này là những lời dạy  của Hòa thượng về như thế  nào mới là chánh tín chân chánh của Phật giáo, thế nào mới là Chánh Pháp, cùng các chứng cớ đằng sau những lời giải kinh điển của Ngài. Đó chính là động cơ nghiên cứu của luận án này.

 

MỤC LỤC

Chương thứ nhất: Lời giới thiệu

Phần  1: Động cơ Nghiên Cứu

Phần 2 : Chọn lựa Tài Liệu

Phần 3 : Phương pháp Nghiên cứu và Mục tiêu dự định

Phần 4 : Tóm tắt tòan bộ luận án

Phần 5 :  Sơ lược tiểu sử  Hòa Thượng Tuyên Hóa

Chương thứ hai : Chánh Pháp

Phần 1: Chánh Pháp và Mạt pháp

Phần 2: Anh Linh và sự Siêu Độ

Phần 3 : Chay Thuần Khiết  và chay giả mặn

Phần 4: Khí công và tà, chánh

Phẩn 5: Quy y và phong bì đỏ

Phần 6: Luôn Mặc áo giới và ăn ngày một bữa

Chương thứ ba : Giảng Kinh

Chương thứ tư : Lão Tử và Trang Tử

Chương thứ năm : Sanh tử

Chương thứ sáu: Bát nhã

Chương thứ bảy : Thần dị

Chương thứ tám : Đi vào Tịch Tĩnh

Chương thứ chín : Kết luận

Phần chú thích

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh