Tìm Sách

Giảng Luận >> Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 221
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1210000009483
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

Thích Minh Châu

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

 

LỜI GIỚI THIỆU

Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại trường Đại học Phật giáo quốc tế Nalandà, Ấn Độ, là dịch giả năm bộ Kinh tạng Nikayà và tác giả của nhiều công trình Phật học giá trị đã được ấn hành, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng khác trong Giáo hội.

Sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU trở về nước năm 1964, đảm đương trách nhiệm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (từ 1965 đến 1975), chuyên lo sự nghiệp giáo dục Phật giáo và phiên dịch Kinh tạng Pàli hầu đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng tài và hình thành ba Tạng kinh điển bằng Việt ngữ.

Từ năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, Hòa thượng cùng với Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ, Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH tiến hành công cuộc thống nhất các hệ phái Phật giáo trên toàn quốc. Đến năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất về mặt ý chí, tổ chức và hành chánh, được hình thành. Trên đường phát huy nền Phật học Việt Nam, Hòa thượng chủ trương truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật giáo lớn: Thượng tọa bộ, Nhất thiết hữu bộ và Đại thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học.

Trong tuyển tập Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi này, Ban Báo chí, In ấn và Xuất bản Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tuyển chọn một số bài đã được Hòa thượng viết cho Tập văn Ban Văn hóa Trung ương của Giáo hội Phật giáo và một số bài thuyết giảng. Qua tuyển tập này, tác giả giới thiệu đến quý độc giả và toàn thể quý vị Phật tử Việt Nam một số nét chính về giáo lý Phật giáo, nổi bật các sắc thái trí tuệ, nhân bản, tích cực và thiết thực hiện tại.

Ngày 1 – 6- 1990

 

BAN BÁO CHÍ, IN ẤN VÀ XUẤT BẢN

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Đức Phật và vấn đề cải tạo xã hội

Trí tuệ trong đạo Phật

Đạo đức trong nếp sống người Phật tử

Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong kinh Pháp Cú

Bốn pháp đưa đến hạnh phúc

Ý nghĩa về Như Lai

Nghĩa chử “Không”theo đạo Phật nguyên thủy

“Xây dựng một nền trật tự đạo đức mới cho loài người”dựa trên lời Phật dạy

Thế nào là Chánh tri kiến đi hàng đầu

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được tôn trọng, cung kính, cúng dường

Đức Phật và con người hiện đại

Chứng đạt chánh trí

Vai trò của các cảm thọ trong tiến trình giải thoát của đạo Phật

Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn